Matthew 21
Study Bible

Καὶ  ὅτε  ἤγγισαν  εἰς  Ἱεροσόλυμα  καὶ  ἦλθον  εἰς  Βηθφαγὴ  εἰς  τὸ  ὄρος  τῶν  Ἐλαιῶν,  τότε  Ἰησοῦς  ἀπέστειλεν  δύο  μαθητὰς  λέγων  αὐτοῖς  Πορεύεσθε  εἰς  τὴν  κώμην  τὴν  κατέναντι  ὑμῶν,  καὶ  εὐθέως*  εὑρήσετε  ὄνον  δεδεμένην  καὶ  πῶλον  μετ’  αὐτῆς·  λύσαντες  ἀγάγετέ  μοι.  καὶ  ἐάν  τις  ὑμῖν  εἴπῃ  τι,  ἐρεῖτε  ὅτι    Κύριος  αὐτῶν  χρείαν  ἔχει·  εὐθὺς  δὲ  ἀποστελεῖ  αὐτούς.  Τοῦτο  δὲ  γέγονεν  ἵνα  πληρωθῇ  τὸ  ῥηθὲν  διὰ  τοῦ  προφήτου  λέγοντος 

Εἴπατε  τῇ  θυγατρὶ  Σιών  Ἰδοὺ    Βασιλεύς  σου  ἔρχεταί  σοι  πραῢς  καὶ  ἐπιβεβηκὼς  ἐπὶ  ὄνον  καὶ  ἐπὶ  πῶλον  υἱὸν  ὑποζυγίου. 

πορευθέντες  δὲ  οἱ  μαθηταὶ  καὶ  ποιήσαντες  καθὼς  συνέταξεν  αὐτοῖς    Ἰησοῦς  ἤγαγον  τὴν  ὄνον  καὶ  τὸν  πῶλον,  καὶ  ἐπέθηκαν  ἐπ’  αὐτῶν  τὰ  ἱμάτια,  καὶ  ἐπεκάθισεν  ἐπάνω  αὐτῶν.    δὲ  πλεῖστος  ὄχλος  ἔστρωσαν  ἑαυτῶν  τὰ  ἱμάτια  ἐν  τῇ  ὁδῷ,  ἄλλοι  δὲ  ἔκοπτον  κλάδους  ἀπὸ  τῶν  δένδρων  καὶ  ἐστρώννυον  ἐν  τῇ  ὁδῷ. 

οἱ  δὲ  ὄχλοι  οἱ  προάγοντες  αὐτὸν  καὶ  οἱ  ἀκολουθοῦντες  ἔκραζον  λέγοντες  Ὡσαννὰ  τῷ  υἱῷ  Δαυίδ*·  Εὐλογημένος    ἐρχόμενος  ἐν  ὀνόματι  Κυρίου·  Ὡσαννὰ  ἐν  τοῖς  ὑψίστοις. 

10 καὶ  εἰσελθόντος  αὐτοῦ  εἰς  Ἱεροσόλυμα  ἐσείσθη  πᾶσα    πόλις  λέγουσα  Τίς  ἐστιν  οὗτος;  11 οἱ  δὲ  ὄχλοι  ἔλεγον  Οὗτός  ἐστιν    προφήτης  Ἰησοῦς    ἀπὸ  Ναζαρὲθ  τῆς  Γαλιλαίας. 

Jesus Cleanses the Temple

12 Καὶ  εἰσῆλθεν  Ἰησοῦς  εἰς  τὸ  ἱερόν  καὶ  ἐξέβαλεν  πάντας  τοὺς  πωλοῦντας  καὶ  ἀγοράζοντας  ἐν  τῷ  ἱερῷ  καὶ  τὰς  τραπέζας  τῶν  κολλυβιστῶν  κατέστρεψεν  καὶ  τὰς  καθέδρας  τῶν  πωλούντων  τὰς  περιστεράς,  13 καὶ  λέγει  αὐτοῖς  Γέγραπται    οἶκός  μου  οἶκος  προσευχῆς  κληθήσεται,  ὑμεῖς  δὲ  αὐτὸν  ποιεῖτε  σπήλαιον  λῃστῶν. 

14 Καὶ  προσῆλθον  αὐτῷ  τυφλοὶ  καὶ  χωλοὶ  ἐν  τῷ  ἱερῷ,  καὶ  ἐθεράπευσεν  αὐτούς.  15 ἰδόντες  δὲ  οἱ  ἀρχιερεῖς  καὶ  οἱ  γραμματεῖς  τὰ  θαυμάσια    ἐποίησεν  καὶ  τοὺς  παῖδας  τοὺς  κράζοντας  ἐν  τῷ  ἱερῷ  καὶ  λέγοντας  Ὡσαννὰ  τῷ  υἱῷ  Δαυίδ*,  ἠγανάκτησαν,  16 καὶ  εἶπαν  αὐτῷ  Ἀκούεις  τί  οὗτοι  λέγουσιν;    δὲ  Ἰησοῦς  λέγει  αὐτοῖς  Ναί·  οὐδέποτε  ἀνέγνωτε  ὅτι  Ἐκ  στόματος  νηπίων  καὶ  θηλαζόντων  κατηρτίσω  αἶνον;  17 Καὶ  καταλιπὼν  αὐτοὺς  ἐξῆλθεν  ἔξω  τῆς  πόλεως  εἰς  Βηθανίαν,  καὶ  ηὐλίσθη  ἐκεῖ. 

The Barren Fig Tree

18 Πρωῒ  δὲ  ἐπανάγων*  εἰς  τὴν  πόλιν  ἐπείνασεν.  19 καὶ  ἰδὼν  συκῆν  μίαν  ἐπὶ  τῆς  ὁδοῦ  ἦλθεν  ἐπ’  αὐτήν,  καὶ  οὐδὲν  εὗρεν  ἐν  αὐτῇ  εἰ  μὴ  φύλλα  μόνον,  καὶ  λέγει  αὐτῇ  〈Οὐ〉  μηκέτι  ἐκ  σοῦ  καρπὸς  γένηται  εἰς  τὸν  αἰῶνα.  καὶ  ἐξηράνθη  παραχρῆμα    συκῆ. 

20 καὶ  ἰδόντες  οἱ  μαθηταὶ  ἐθαύμασαν  λέγοντες  Πῶς  παραχρῆμα  ἐξηράνθη    συκῆ;  21 ἀποκριθεὶς  δὲ    Ἰησοῦς  εἶπεν  αὐτοῖς  Ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν,  ἐὰν  ἔχητε  πίστιν  καὶ  μὴ  διακριθῆτε,  οὐ  μόνον  τὸ  τῆς  συκῆς  ποιήσετε,  ἀλλὰ  κἂν  τῷ  ὄρει  τούτῳ  εἴπητε  Ἄρθητι  καὶ  βλήθητι  εἰς  τὴν  θάλασσαν,  γενήσεται·  22 καὶ  πάντα  ὅσα  ἂν  αἰτήσητε  ἐν  τῇ  προσευχῇ  πιστεύοντες  λήμψεσθε. 

Jesus' Authority Challenged

23 Καὶ  ἐλθόντος  αὐτοῦ  εἰς  τὸ  ἱερὸν  προσῆλθον  αὐτῷ  διδάσκοντι  οἱ  ἀρχιερεῖς  καὶ  οἱ  πρεσβύτεροι  τοῦ  λαοῦ  λέγοντες  Ἐν  ποίᾳ  ἐξουσίᾳ  ταῦτα  ποιεῖς;  καὶ  τίς  σοι  ἔδωκεν  τὴν  ἐξουσίαν  ταύτην;  24 ἀποκριθεὶς  δὲ    Ἰησοῦς  εἶπεν  αὐτοῖς  Ἐρωτήσω  ὑμᾶς  κἀγὼ  λόγον  ἕνα,  ὃν  ἐὰν  εἴπητέ  μοι,  κἀγὼ  ὑμῖν  ἐρῶ  ἐν  ποίᾳ  ἐξουσίᾳ  ταῦτα  ποιῶ·  25 τὸ  βάπτισμα  τὸ  Ἰωάννου*  πόθεν  ἦν;  ἐξ  οὐρανοῦ    ἐξ  ἀνθρώπων;  οἱ  δὲ  διελογίζοντο  ἐν  ἑαυτοῖς  λέγοντες·  Ἐὰν  εἴπωμεν  Ἐξ  οὐρανοῦ,  ἐρεῖ  ἡμῖν  Διὰ  τί  οὖν  οὐκ  ἐπιστεύσατε  αὐτῷ;  26 ἐὰν  δὲ  εἴπωμεν  Ἐξ  ἀνθρώπων,  φοβούμεθα  τὸν  ὄχλον·  πάντες  γὰρ  ὡς  προφήτην  ἔχουσιν  τὸν  Ἰωάννην*.  27 καὶ  ἀποκριθέντες  τῷ  Ἰησοῦ  εἶπαν  Οὐκ  οἴδαμεν.  ἔφη  αὐτοῖς  καὶ  αὐτός  Οὐδὲ  ἐγὼ  λέγω  ὑμῖν  ἐν  ποίᾳ  ἐξουσίᾳ  ταῦτα  ποιῶ. 

The Parable of the Two Sons

28 Τί  δὲ  ὑμῖν  δοκεῖ;  ἄνθρωπος  εἶχεν  τέκνα  δύο·  [καὶ]  προσελθὼν  τῷ  πρώτῳ  εἶπεν  Τέκνον,  ὕπαγε  σήμερον  ἐργάζου  ἐν  τῷ  ἀμπελῶνι.  29   δὲ  ἀποκριθεὶς  εἶπεν  〈κύριε〉,  ‹Οὐ  θέλω  ὕστερον  δὲ  μεταμεληθεὶς›  ἀπῆλθεν.  30 προσελθὼν  δὲ  τῷ  δευτέρῳ  εἶπεν  ὡσαύτως.    δὲ  ἀποκριθεὶς  εἶπεν  ἐγώ**  κύριε**  καὶ**  οὐκ**  ἀπῆλθεν.  31 τίς  ἐκ  τῶν  δύο  ἐποίησεν  τὸ  θέλημα  τοῦ  πατρός;  λέγουσιν    πρῶτος**.  λέγει  αὐτοῖς    Ἰησοῦς  Ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν  ὅτι  οἱ  τελῶναι  καὶ  αἱ  πόρναι  προάγουσιν  ὑμᾶς  εἰς  τὴν  βασιλείαν  τοῦ  Θεοῦ.  32 ἦλθεν  γὰρ  Ἰωάννης*  πρὸς  ὑμᾶς  ἐν  ὁδῷ  δικαιοσύνης,  καὶ  οὐκ  ἐπιστεύσατε  αὐτῷ·  οἱ  δὲ  τελῶναι  καὶ  αἱ  πόρναι  ἐπίστευσαν  αὐτῷ·  ὑμεῖς  δὲ  ἰδόντες  οὐδὲ  μετεμελήθητε  ὕστερον  τοῦ  πιστεῦσαι  αὐτῷ. 

The Parable of the Wicked Tenants

33 Ἄλλην  παραβολὴν  ἀκούσατε.  Ἄνθρωπος  ἦν  οἰκοδεσπότης  ὅστις  ἐφύτευσεν  ἀμπελῶνα,  καὶ  φραγμὸν  αὐτῷ  περιέθηκεν  καὶ  ὤρυξεν  ἐν  αὐτῷ  ληνὸν  καὶ  ᾠκοδόμησεν  πύργον,  καὶ  ἐξέδετο  αὐτὸν  γεωργοῖς,  καὶ  ἀπεδήμησεν.  34 ὅτε  δὲ  ἤγγισεν    καιρὸς  τῶν  καρπῶν,  ἀπέστειλεν  τοὺς  δούλους  αὐτοῦ  πρὸς  τοὺς  γεωργοὺς  λαβεῖν  τοὺς  καρποὺς  αὐτοῦ.  35 καὶ  λαβόντες  οἱ  γεωργοὶ  τοὺς  δούλους  αὐτοῦ  ὃν  μὲν  ἔδειραν,  ὃν  δὲ  ἀπέκτειναν,  ὃν  δὲ  ἐλιθοβόλησαν.  36 πάλιν  ἀπέστειλεν  ἄλλους  δούλους  πλείονας  τῶν  πρώτων,  καὶ  ἐποίησαν  αὐτοῖς  ὡσαύτως.  37 ὕστερον  δὲ  ἀπέστειλεν  πρὸς  αὐτοὺς  τὸν  υἱὸν  αὐτοῦ  λέγων  Ἐντραπήσονται  τὸν  υἱόν  μου.  38 οἱ  δὲ  γεωργοὶ  ἰδόντες  τὸν  υἱὸν  εἶπον  ἐν  ἑαυτοῖς  Οὗτός  ἐστιν    κληρονόμος·  δεῦτε  ἀποκτείνωμεν  αὐτὸν  καὶ  σχῶμεν  τὴν  κληρονομίαν  αὐτοῦ·  39 καὶ  λαβόντες  αὐτὸν  ἐξέβαλον  ἔξω  τοῦ  ἀμπελῶνος  καὶ  ἀπέκτειναν.  40 ὅταν  οὖν  ἔλθῃ    κύριος  τοῦ  ἀμπελῶνος,  τί  ποιήσει  τοῖς  γεωργοῖς  ἐκείνοις;  41 λέγουσιν  αὐτῷ  Κακοὺς  κακῶς  ἀπολέσει  αὐτούς,  καὶ  τὸν  ἀμπελῶνα  ἐκδώσεται  ἄλλοις  γεωργοῖς,  οἵτινες  ἀποδώσουσιν  αὐτῷ  τοὺς  καρποὺς  ἐν  τοῖς  καιροῖς  αὐτῶν. 

42 Λέγει  αὐτοῖς    Ἰησοῦς  Οὐδέποτε  ἀνέγνωτε  ἐν  ταῖς  γραφαῖς  Λίθον  ὃν  ἀπεδοκίμασαν  οἱ  οἰκοδομοῦντες,  οὗτος  ἐγενήθη  εἰς  κεφαλὴν  γωνίας·  παρὰ  Κυρίου  ἐγένετο  αὕτη,  καὶ  ἔστιν  θαυμαστὴ  ἐν  ὀφθαλμοῖς  ἡμῶν; 

43 διὰ  τοῦτο  λέγω  ὑμῖν  ὅτι  ἀρθήσεται  ἀφ’  ὑμῶν    βασιλεία  τοῦ  Θεοῦ  καὶ  δοθήσεται  ἔθνει  ποιοῦντι  τοὺς  καρποὺς  αὐτῆς.  44 καὶ    πεσὼν  ἐπὶ  τὸν  λίθον  τοῦτον  συνθλασθήσεται·  ἐφ’  ὃν  δ’  ἂν  πέσῃ,  λικμήσει  αὐτόν. 

45 Καὶ  ἀκούσαντες  οἱ  ἀρχιερεῖς  καὶ  οἱ  Φαρισαῖοι  τὰς  παραβολὰς  αὐτοῦ  ἔγνωσαν  ὅτι  περὶ  αὐτῶν  λέγει·  46 καὶ  ζητοῦντες  αὐτὸν  κρατῆσαι  ἐφοβήθησαν  τοὺς  ὄχλους,  ἐπεὶ  εἰς  προφήτην  αὐτὸν  εἶχον. 

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission

Bible Hub

Matthew 20
Top of Page
Top of Page