3004. legó
Concordancia Strong
legó: diciendo, dice, digo, decir.
Palabra Original: λέγω
Parte del Discurso: verbo
Transliteración: legó
Ortografía Fonética: (leg'-o)
Definición: diciendo, dice, digo, decir.
RVR 1909 Número de Palabras: diciendo (332), dice (205), digo (194), dijo (96), decía (70), decían (66), dícele (49), dicen (36), decir (29), díceles (29), dices (23), decís (22), dijeron (14), llama (14), Dícenle (12), diciéndole (10), hablo (10), Diciéndoles (8), llamaba (8), decimos (6), decirle (5), dicho (5), díjoles (5), hablaba (5), llamado (5), dijéronle (4), hablar (4), decid (3), diciéndome (3), llaman (3), decíanle (2), dijesen (2), díjole (2), hablaban (2), llamas (2), mandando (2), Os (2), que (2), Respondiendo (2), decidles (1), Decidme (1), decirles (1), deciros (1), decirte (1), declarar (1), dícelo (1), diciéndose (1), diga (1), digáis (1), digamos (1), Dígolo (1), Dígoos (1), dije (1), dijera (1), dijere (1), díjolo (1), Dime (1), dirán (1), diré (1), hablad (1), habláis (1), hablan (1), hablando (1), hablándo (1), hablarles (1), hablaron (1), hablase (1), hablasen (1), habléis (1), llamados (1), llamáis (1), llamándole (1), llamaré (1), llame (1), llamen (1), propuso (1), PROPÚSOLES (1), Respóndele (1), responden (1), traten (1).
Strong's Concordance
legó: to say
Original Word: λέγω
Part of Speech: Verb
Transliteration: legó
Phonetic Spelling: (leg'-o)
Short Definition: I say, speak
Definition: (denoting speech in progress), (a) I say, speak; I mean, mention, tell, (b) I call, name, especially in the pass., (c) I tell, command.
HELPS Word-studies

3004 légō (originally, "lay down to sleep," used later of "laying an argument to rest," i.e. bringing a message to closure; see Curtius, Thayer) – properly, to say (speak), moving to a conclusion (bringing it to closure, "laying it to rest").

Thayer's Greek Lexicon
STRONGS NT 3004: εἶπον

εἶπον, 2 aorist active from an obsolete present ἘΠΩ (late epic and in composition; see Veitch) (cf. ἔπος (Curtius, § 620)), Ionic ἘΙΠΩ (like ἐρωτάω, εἰρωτάω; ἑλίσσω, εἱλίσσω; subjunctive εἴπω, imperative εἶπε, infinitive εἰπεῖν, prcp. εἰπών; 1 aorist εἶπα (John 10:34 R G T Tr WH, from Psalm 81:6 (); Acts 26:15 L T Tr WH; Hebrews 3:10 Lachmann from Psalm 94:10 (); add (Mark 9:18 T WH Tr text); Job 29:18; Job 32:8, etc.; Sir. 24:31 (29); 1 Macc. 6:11, etc.; cf. Kühner, 1:817 (especially Veitch, under the word, pp. 232; 233)), 2 person εἶπας (Matthew 26:25,(64); Mark 12:32 (not T WH; John 4:17 where T WH again εἶπες; Luke 20:39)), 3 person plural εἶπαν (often in L T Tr WH (i. e. out of the 127 instances in which the choice lies between 3 person plural εἶπον of the Rec. and εἶπαν, the latter ending has been adopted by L in 56, by T in 82, by Tr in 74, by WH in 104, cf. Tdf. Proleg., p. 123), e. g. Matthew 12:2; Matthew 27:6; John 18:30, etc.); impv: εἶπον (Mark 13:4 L T Tr WH; Luke 10:40 T WH Tr marginal reading; Acts 28:26 G L T Tr WH (also Matthew 4:3 WH; T WH; T WH Tr marginal reading; WH; Luke 20:2 T Tr WH; 22:() T Tr WH; John 10:24 T WH), for the Attic εἶπον, cf. W § 6, 1 k.; (Chandler § 775); Fritzsche on Mark, p. 515ff; (but Winer's (p. 85 (81)) regards εἶπον as imperative of the 2nd aorist; cf., too, Lob. ad Phryn., p. 348; Buttmann, 57 (50); especially Fritzsche, the passage cited)), in the remaining persons εἰπάτω (Revelation 22:17), ἐιπατα (Matt. (); , etc.; Mark (); ; (Luke 10:10; Luke 13:32; Luke 20:3; Colossians 4:17)), εἰπάτωσαν (Acts 24:20) also frequent in Attic (Veitch, under the word; WH's Appendix, p. 164; Rutherford, New Phryn., p. 219); participle, after the form chiefly Ionic, εἶπας ((John 11:28 Tr WH); Acts 7:37 L T Tr WH (also )); the future ἐρῶ is from the epic present εἴρω (cf. Lob. Technol., p. 137); on the other hand, from Ρ᾽ΑΩ come perfect εἴρηκα, 3 person plural εἰρήκασιν (Acts 17:28), εἴρηκαν (Revelation 19:3; see γίνομαι), infinitive εἰρηκέναι, Hebrews 10:15 L T Tr WH; passive, perfect 3 person singular εἴρηται, preposition εἰρημένον; pluperfect ἐιρήκειν 1 aorist ἐρρέθην (Revelation 6:11; Revelation 9:4 and R G T WH in Matthew 5:21ff; L T Tr WH in Romans 9:12, 26; Galatians 3:16) (strict (cf. Veitch, p. 575)) Attic ἐρρήθην (Matthew 5:21ff L Tr; R G in Romans 9:12, 26; Galatians 3:16; (cf. Buttmann, 57 (50); WH's Appendix, p. 166)), participle ῤηθείς, ῤηθέν; the Sept. for אָמַר; to speak, say, whether orally or by letter;

1. with an accusative of the object;

a. with the accusative of the thing: εἰπεῖν λόγον, Matthew 8:8 Rec.; John 2:22 (L T Tr WH); ; ῤῆμα, Mark 14:72 (Knapp, et al.); εἰπεῖν λόγον εἰς τινα, equivalent to βλασφημεῖν, Luke 12:10; also κατά τίνος, Matthew 12:32; ὡς ἔπος εἰπεῖν, so to say (a phrase frequent in classical Greek, cf. Weiske, De pleonasmis gr., p. 47; Matthiae, § 545; Delitzsch on Heb. as below; (Kühner, § 585, 3; Krüger, § 55, 1, 2; Goodwin § 100; Winer's Grammar, 449 (419); 317 (298))), Hebrews 7:9 (opposed to ἀκριβεῖ λόγῳ, Plato, rep. 1, 311 b.); τήν ἀλήθειαν, Mark 5:33; ἀλήθειαν ἐρῶ, 2 Corinthians 12:6; τοῦτο ἀληθές εἴρηκας, John 4:18 (Winer's Grammar, 464 (433) n.); τί εἴπω; what shall I say? (the expression of one who is in doubt what to say), John 12:27; πῶς ἐρεῖ τό ἀμήν; ... 1 Corinthians 14:16; τί ἐροῦμεν; or τί οὖν ἐροῦμεν; what shall we say? i. e. what reply can we make? or, to what does that bring us? only in the Epistle to the Romans (Winer's Grammar, § 40, 6) viz., Romans 3:5; Romans 6:1; Romans 7:7; Romans 9:14, 30; with πρός ταῦτα added, Romans 8:31; εἰπεῖν τί περί τίνος, John 7:39; John 10:41. Sayings from the O. T. which are quoted in the New are usually introduced as follows: τό ῤηθέν ὑπό τοῦ (L T Tr WH omit τοῦ) κυρίου διά τοῦ προφήτου, Matthew 1:22; Matthew 2:15; ὑπό τοῦ Θεοῦ, Matthew 22:31; ὑπό τοῦ προφήτου Rec. Matthew 27:35, cf. Matthew 2:17; τό ῤηθέν διά τίνος, Matthew 2:17 L T Tr WH, Matthew 2:23; Matthew 4:14; Matthew 8:17; Matthew 12:17; Matthew 13:35; Matthew 21:4; Matthew 27:9; τό εἰρημένον διά τοῦ προφήτου. Acts 2:16; τό εἰρημένον, Luke 2:24; Acts 13:40; Romans 4:18; ἐρρέθη, Matthew 5:21, etc.; καθώς εἴρηκεν, Hebrews 4:3.

b. with the accusative of the person to speak of, designate by words: ὅν εἶπον, John 1:15 ((not WH text); Buttmann, 377 (323); cf. Romans 4:1 WH text (say of)); ῤηθείς, Matthew 3:3. εἰπεῖν τινα καλῶς, to speak well of one, praise him, Luke 6:26 (ἐν εἰπεῖν τινα, Homer, Odyssey 1, 302); κακῶς, to speak ill of one, Acts 23:5 from Exodus 22:28; cf. Kühner, § 409, 2; 411, 5; (Winer's Grammar, § 32, 1 b. β.; Buttmann, 146 (128)).

c. with an ellipsis of the accusative αὐτό (see αὐτός, II. 3): Luke 22:67; John 9:27; John 21:4, etc. σύ εἶπας (namely, αὐτό), i. e. you have just expressed it in words; that's it; it is just as you say: Matthew 26:25, 64 (a rabbinical formula; for examples cf. Schoettgen or Wetstein on Matthew 26:25; others seem to regard the answer as noncommittal, e. g. Origen on Matthew 26:64 (Works, 3:910 De la Rue edition); Wunsche, Erlaut. der Evang. aus Talmud, as above, with on Matthew 26:25; but cf. the ἐγώ εἰμί of Mark 14:62; in Matthew 26:64 WH marginal reading take it interrogatively).

2. the person, to whom a thing is said, is indicated a. by a dative: εἰπεῖν τί τίνι, Luke 7:40, and very often; εἶπον ὑμῖν namely, αὐτό, I (have just) told it you; this is what I mean; let this be the word: Matthew 28:7; cf. Bernhardy (1829), p. 381; (Jelf, § 403, 1; Godwin § 19, 5; especially (for examples) Herm. Vig., p. 746). τίνι περί τίνος (cf. Winer's Grammar, § 47, 4), Matthew 17:13; John 18:34. to say anything to one by way of censure, Matthew 21:3; to cast in one's teeth, ἐρεῖτε μοι τήν παραβολήν Luke 4:23. to tell what anything means, e. g. τό μυστήριον, Revelation 17:7.

b. by the use of a preposition: πρός τινα (cf. Buttmann, 172 (150); Krüger, § 48, 7, 13), to say (a thing) to one, as Luke 4:23; Luke 5:4; Luke 12:16, and many other places in Luke; to say a thing in reference to one (Winer's Grammar, 405 (378)), Mark 12:12; Luke 18:9; Luke 20:19.

3. εἶπον, to say, speak, simply and without an accusative of the object, i. e. merely to declare in words, to use language;

a. with the addition of an adverb or of some other adjunct: ὁμοίως, Matthew 26:35; ὡσαύτως, Matthew 21:30; καθώς, Matthew 28:6; Luke 24:24; John 1:23; John 7:38; εἶπε διά παραβολῆς, making use of a parable (see διά, A. III. 3) he spake, Luke 8:4; ἐν παραβολαῖς, Matthew 22:1; with an instrumental dative: εἶπε λόγῳ, say in (using only) a (single) word, namely, that my servant shall be healed, Matthew 8:8 (where Rec. λόγον); Luke 7:7.

b. with the words spoken added in direct discourse; so a hundred times in the historical books of the N. T., as Matthew 9:4; Matthew 8:32; ( L Tr WH), etc.; 1 Corinthians 12:15; (2 Corinthians 4:6 L text T Tr WH (cf. 4 below)); Hebrews 1:5; Hebrews 3:10; Hebrews 10:7 ( L T Tr WH), ; ; James 2:3, 11; Jude 1:9; Revelation 7:14; πέμψας εἶπεν he said by a messenger or messengers, Matthew 11:2f The following and other phrases are frequent in the Synoptic Gospels: δέ ἀποκριθείς εἶπεν, as Matthew 4:4; Matthew 15:13; καί ἀποκριθείς εἶπεν Matthew 24:4; ἀποκριθεῖσα μήτηρ εἶπεν, Luke 1:60; ἀποκριθείς Σίμων εἶπεν, Luke 7:43, etc.; ἀποκριθέντες δέ εἶπον (εἶπαν T Tr WH), Luke 20:24; but John usually writes ἀπεκρίθη καί εἶπεν: John 1:48 (); (R G), ; (R G L brackets), (L Tr marginal reading omit; WH brackets καί εἶπεν); ; — (εἶπαν αὐτῷ λέγοντες, Mark 8:28 T WH Tr marginal reading, cf. ).

c. followed by ὅτι: Matthew 28:7; Mark 16:7; John 6:36; John 7:42; John 8:55; John 11:40; John 16:15; John 18:8; 1 John 1:6, 8, 10; 1 Corinthians 1:15; 1 Corinthians 14:23; 1 Corinthians 15:27 (L brackets; WH marginal reading omits ὅτι.

d. followed by an accusative and infinitive: τί οὖν ἐροῦμεν Ἀβραάμ τόν πατέρα ἡμῶν εὑρηκέναι (WH text omits; Tr marginal reading brackets εὑρηκέναι; cf. 1 b. above) κατά σάρκα; Romans 4:1.

4. εἰπεῖν sometimes involves in it the idea of commanding (cf. Buttmann, 27f (237)): followed by the infinitive, εἶπε δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν, Mark 5:43; εἶπε τῷ ἀδελφῷ μου μερίσασθαι μετ' ἐμοῦ τήν κληρονομίαν, Luke 12:13; ὅσα ἄν εἴπωσιν ὑμῖν (namely, τηρεῖν (inserted in R G)), τηρεῖτε, Matthew 23:3 (Wis. 9:8). followed by the accusative and infinitive, εἶπον ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, 2 Corinthians 4:6 (R G L marginal reading, cf. Buttmann, 273f (235); but L text T Tr WH read λάμψει, thus changing the construction from the accusative with an infinitive to direct discourse, see 3 b. above); εἶπεν αὐτῷ (for ἑαυτῷ, see αὑτοῦ) φωνηθῆναι τούς δούλους τούτους, be commanded to be called for him (i. e., to him) these servants, Luke 19:15; cf. Winers Grammar, § 44, 3 b.; Krüger, § 55, 3, 13. followed by ἵνα with the subjunctive: Matthew 4:3; Matthew 20:21; Luke 4:3; to εἰπεῖν is added a dative of the person bidden to do something, Mark 3:9; Luke 10:40 cf. 4:3; Revelation 6:11; Revelation 9:4. "Moreover, notice that ἵνα and ὄφρα are often used by the later poets after verbs of commanding;" Hermann ad Vig., p. 849; cf. Winers Grammar, § 44, 8; (Buttmann, 237 (204)). 5 B a Hebraism εἰπεῖν ἐν ἑαυτῷ (בְּלִבּו אָמַר, Deuteronomy 8:17; Psalm 10:6 (); Psalm 13:1 (); Esther 6:6) is equivalent to to think (because thinking is a silent soliloquy): Matthew 9:3; Luke 7:39; Luke 16:3; Luke 18:4 (elsewhere also λέγειν ἐν ἑαυτῷ); and εἰπεῖν ἐν τῇ καρδία αὐτοῦ amounts to the same, Luke 12:45; Romans 10:6; but in other passages εἶπον, ἔλεγον, ἐν ἑαυτοῖς is, equivalent to ἐν ἀλλήλοις: Matthew 21:38; see λέγω, II. 1 d.

6. εἰπεῖν τινα with a predicate accusative, to call, style, one:ἐκείνους εἶπε Θεούς, John 10:35; ὑμᾶς εἴρηκα φίλους, John 15:15; (Homer, Odyssey 19, 334; Xenophon, Apology Socrates § 15; Lucian, Tim. § 20). (Compare: ἀντεῖπον, ἀπεῖπον, προεῖπον.)

STRONGS NT 3004: εἴρωεἴρω, future ἐρῶ, see εἶπον.

STRONGS NT 3004: ἐρῶἐρῶ, see εἶπον.

STRONGS NT 3004: λέγωλέγω (in the N. T. only the present and imperfect active and present passive are in use; 3 person plural imperfect ἐλεγαν, John 11:56 Tdf. (cf. ἔχω, at the beginning));

I. in its earliest use in Homer to lay (like Latinlego, German legen; cf. J. G. Müller in Theol. Studien und Kritiken for 1835, p. 127ff; Curtius, § 538); to cause to lie down, put to sleep;

1. to collect, gather; to pick out.

2. to lay with, count with; to enumerate, recount, narrate. describe; (cf. English tale, German zählen).

II. to put word to word in speaking, join words together, i. e. "to say (how it differs from λαλεῖν, see under that word at the beginning); once so by Homer in Iliad 2, 222 (yet cf. Schmidt, Syn. 1:1, §§ 20; 48, 2; Liddell and Scott, under the word, B. II. 2); often in Pindar, and by far the most common use in Attic; the Sept. more than thirteen hundred times for אָמַר; often also for נְאֻם (saying,dictum); very rarely for דִּבֵּר; and so in N. T.

1. universally,

a. absolutely, to speak: Acts 13:15; Acts 24:10; to say, foll. by direct discourse, Matthew 9:34; Matthew 12:44; Matthew 16:2 (here T brackets WH reject the passage); Mark 3:30; Luke 5:39 (WH brackets the clause); John 1:29, 38; (1 Corinthians 12:3 L T Tr WH); James 4:13, and very often; the direct discourse is preceded by ὅτι recitative, Matthew 9:18 (T omits ὅτι); Mark 1:15 (T omits; WH brackets λέγων); Mark 2:12 (L and WH brackets λέγοντας); Mark 3:21; Mark 5:28; Mark 6:14f, 35; Mark 7:20; Luke 1:24; Luke 4:41; Luke 17:10; John 6:14; John 7:12; John 8:33; John 9:9, 41; John 16:17; Acts 2:13; Acts 11:3; Hebrews 10:8; Revelation 3:17, etc.; followed by the accusative with an infinitive, Luke 11:18; Luke 24:23; John 12:29; Acts 4:32; Acts 28:6, etc.; followed by ὅτι, Luke 22:70; John 8:48; John 18:31; 1 Timothy 4:1 (for other examples see 2 a. below); followed by an indirect question, Matthew 21:27; Mark 11:33; Luke 20:8.

b. The N. T. writers, particularly the historical, are accustomed to add the verb λέγειν followed by direct discourse to another verb which already contains the idea of speaking, or which states an opinion concerning some person or thing; as τό ῤηθέν ... προφήτου λέγοντος, Matthew 2:17; Matthew 8:17; Matthew 12:17; Matthew 13:35; κηρύσσων ... καί (L T WH omit; Tr brackets καί) λέγων, Matthew 3:2; κράζειν λέγειν, Matthew 9:27; Matthew 21:15; Mark 10:47; Luke 4:41 (here L T Tr marginal reading κραυγάζειν); Acts 14:15; προσφώνειν καί λέγειν, Matthew 11:17; Luke 7:32; ἀπεκρίθη καί λέγει, Mark 7:28; αἰνεῖν τόν Θεόν καί λέγειν, Luke 2:13; γογγύζειν καί λέγειν, John 6:42. to verbs of speaking, judging, etc., and those which denote in general the nature or the substance of the discourse reported, the participle λέγων is added (often so in the Sept. for לֵאמֹר (Winer's Grammar, 535f (499), cf. 602 (560))) followed by direct discourse: ἀπεκρίθη λέγων, Matthew 25:9, 44; Mark 9:38 (T WH omit λέγων); Acts 15:13; Revelation 7:13, etc. (see ἀποκρίνομαι, 1 c.); εἶπαν ... λέγοντες, Mark (Mark 8:28 T WH Tr marginal reading); ; Luke 20:2 (in Greek writings ἔφη λέγων); ἐλάλησε λέγων (see λαλῶ, 5); ἐμαρτύρησε, John 1:32; κέκραγεν λέγων, John 1:15; ἐδίδασκεν ... λέγων, Matthew 5:2; (ἐβόησεν or) ἀνεβόησεν ... λέγων, Matthew 27:46; Luke 9:38; ἀνέκραξεν λέγων, Mark 1:24; Luke 4:34 (T WH omit; Tr brackets λέγων); also after ᾄδειν, Revelation 5:9; Revelation 15:3; αἴρειν (or ἐπαίρειν) φωνήν, Luke 17:13; Acts 14:11; θαυμάζειν, Matthew 8:27; Matthew 9:33; Matthew 21:20; after προφητεύειν, Matthew 15:7; γογγύζειν, Matthew 20:12; εἶπεν ἐν παραβολαῖς, Matthew 22:1; παρέθηκε παραβολήν, Matthew 13:24; διεμαρτύρατο, Hebrews 2:6; ἐπήγγελται, Hebrews 12:26, and a great many other examples It is likewise added to verbs of every kind which denote an act conjoined with speech; as ἐφάνη, φαίνεται λέγων, Matthew 1:20; Matthew 2:13; προσεκύνει λέγων, Matthew 8:2; Matthew 9:18; Matthew 14:33; Matthew 15:25; add, Matthew 8:3; Matthew 9:29; Matthew 14:15; Mark 5:35 Luke 1:66; Luke 5:8; Luke 8:38; Luke 10:17; Luke 15:9; Luke 18:3; Luke 19:18; Acts 8:10, 18; Acts 12:7; Acts 27:23; 1 Corinthians 11:25, etc. On the other hand, the verb λέγω in its finite forms is added to the participles of other verbs: Matthew 27:41; Mark 8:12; Mark 14:45, 63, 67; Mark 15:35; Luke 6:20; John 1:36; John 9:8; Acts 2:13 Hebrews 8:8; ἀποκριθείς λέγει, Mark 8:29; Mark 9:5, 19; Mark 10:24, 51; Mark 11:22, 33 (L Tr marginal reading brackets T Tr WH omit ἀποκριθείς); Luke 3:11; Luke 11:45; Luke 13:8 (nowhere so in Acts, nor in Matt. nor in John); κράξας λέγει, Mark 5:7 (Rec. εἶπε); Mark 9:24. ἔγραψε λέγων (לֵאמֹר יִכְתֹּב 2 Kings 10:6; 2 Samuel 11:15, etc.), he wrote in these words, or he wrote these words (A. V. retains the idiom, he wrote saying (cf.

e. below)): Luke 1:63; 1 Macc. 8:31 1 Macc. 11:57; Josephus, Antiquities 11, 2, 2; 13, 4, 1; examples from the Syriac are given by Gesenius in Rosenmüller's Repertor. i., p. 135. ἔπεμψε or ἀπέστειλε λέγων, i. e. he ordered it to be said by a messenger: Matthew 22:16; Matthew 27:19; Luke 7:19; Luke 19:14; John 11:3; Acts 13:15; Acts 16:35 (see in εἶπον, 3 b.); otherwise in Matthew 21:37; Mark 12:6.

c. φωνή λέγουσα: Matthew 3:17; Matthew 17:5; Luke 3:22 (G L T Tr WH omit λέγουσα); Revelation 6:6; Revelation 10:4, 8; Revelation 12:10; Revelation 14:13, etc. λέγειν φωνή μεγάλη, Revelation 5:12; Revelation 8:13; ἐν φωνή μεγάλη, Romans 14:7, 9.

d. In accordance with the Hebrew conception which regards thought as internal speech (see εἶπον, 5), we find λέγειν ἐν ἑαυτῷ, to say within oneself, i. e. to think with oneself: Matthew 3:9; Matthew 9:21; Luke 3:8; ἐν τῇ καρδία αὐτοῦ, Revelation 18:7.

e. One is said to speak, λέγειν, not only when he uses language orally, but also when he expresses himself in writing ((cf.

b. sub at the end)): 2 Corinthians 7:3; 2 Corinthians 8:8; 2 Corinthians 9:3, 4; 2 Corinthians 11:16, 21; Philippians 4:11, and often in Paul; so of the writers of the O. T.: Romans 10:16, 20; Romans 11:9; Romans 15:12; λέγει γραφή, Romans 4:3; Romans 10:11; Romans 11:2; James 2:23, etc.; and simply λέγει, namely, λέγουσα, i. e. γραφή (our it is said): Romans 15:10 (11 L Tr marginal reading); Galatians 3:16; Ephesians 4:8; Ephesians 5:14; cf. Winers Grammar, 522 (486f) and 588 (547); Buttmann, § 129, 16; λέγει, namely, Θεός, 2 Corinthians 6:2; λέγει, Δαυίδ ἐν ψαλμῷ, Acts 13:35; λέγει Θεός, Hebrews 5:6; ἐν τῷ ὡσεη, Romans 9:25; ἐν Ἠλίᾳ, Romans 11:2; ἐν Δαυίδ, Hebrews 4:7; λέγει τό πνεῦμα τό ἅγιον, Hebrews 3:7; νόμος λέγει, 1 Corinthians 14:34; τί, 1 Corinthians 9:8; Romans 3:19.

f. λέγειν is used of every variety of speaking: as of inquiry, Matthew 9:14; Matthew 15:1; Matthew 17:25; Matthew 18:1; Mark 2:18; Mark 5:30; Luke 4:22; Luke 7:20; John 7:11; John 9:10; John 19:10; Romans 10:18; Romans 11:1, 11, etc.; followed by εἰ interrogative (see εἰ, II. 2), Acts 21:37; λέγει, τίς, equivalent to one bids the question be asked, Mark 14:14; Luke 22:11; of reply, Matthew 17:25; Matthew 20:7; Mark 8:24 (L marginal reading εἶπεν); John 1:21; John 18:17; of acclaim, Revelation 4:8, 10; of exelamation, Revelation 18:10, 16; of entreaty, Matthew 25:11; Luke 13:25; equivalent to to set forth in language, make plain, Hebrews 5:11.

g. λέγω with the accusative of the thing. to say a thing: , Luke 9:33 (i. e. not knowing whether what he said was appropriate or not); Luke 22:60; to express in words, Philemon 1:21; τοῦτο, John 8:6; John 12:33; τοιαῦτα, Hebrews 11:14; ταῦτα, Luke 8:8; Luke 11:27, 45; Luke 13:17; John 5:34; Acts 14:18; 1 Corinthians 9:8; τάδε (referring to what follows), Acts 21:11; Revelation 2:1, 8, 12, 18; Revelation 3:1, 7, 14; τί, what? Romans 10:8; Romans 11:4; Galatians 4:30; 1 Corinthians 14:16; πολλά, John 16:12; τά λεγόμενα, Luke 18:34; Acts 28:24; Hebrews 8:1; ὑπό τίνος, Acts 8:6; Acts 13:45 (L T Tr WH λαλουμένοις); Acts 27:11; λέγω ἀλήθειαν, John 8:45; Romans 9:1; 1 Timothy 2:7; ἀληθῆ, John 19:35; ἀνθρώπινον, Romans 6:19; σύ λέγεις, namely, αὐτό, properly, thou sayest, i. e. thou grantest what thou askest, equivalent to it is just as thou sayest; to be sure, certainly (see εἶπον, 1 c.): Matthew 27:11; Mark 15:2; Luke 23:3, cf. Luke 22:70; John 18:37 ((all these passages WH marginal reading punctuate interrogatively)); παραβολήν, to put forth, Luke 14:7; τό αὐτό, to profess one and the same thing, 1 Corinthians 1:10 cf. 1 Corinthians 1:12. h. with the dative of the person to whom anything is said: followed by direct discourse, Matthew 8:20; Matthew 14:4; Matthew 18:32; Matthew 19:10; Mark 2:17, 27; Mark 7:9; Mark 8:1; John 1:43 (); , and scores of other examples; λέγειν τίνι. κύριε, κύριε, to salute anyone as lord, Matthew 7:21; imperative λέγε μοι, Acts 22:27 (generally εἶπε μοι, ἡμῖν); plural Luke 10:9; ἀμήν λέγω ὑμῖν, I solemnly declare to you (in the Gospels of Matt. Mark and Luke); for which the Greek said ἐπ' ἀληθείας λέγω ὑμῖν, Luke 4:25, and λέγω ὑμῖν ἀληθῶς, Luke 9:27; in John everywhere (twenty-five times, and always uttered by Christ) ἀμήν ἀμήν λέγω σοι (ὑμῖν), I most solemnly declare to thee (you), John 1:51 (); , etc.; with the force of an asseveration λέγω τίνι, without ἀμήν: Matthew 11:22; Matthew 12:36; Matthew 23:39; Luke 7:9, 28; Luke 10:12; Luke 12:8; Luke 17:34; Luke 18:8, 14; ναί λέγω ὑμῖν, Matthew 11:9; Luke 7:26; Luke 11:51; Luke 12:5; λέγω σοι, Luke 12:59. with a dative of the thing, in the sense of commanding (see 2 c. below), Matthew 21:19; Luke 17:6; in the sense of asking, imploring, Luke 23:30; Revelation 6:16. λέγω τίνι τί, to tell a thing to one: Matthew 10:27; 2 Thessalonians 2:5; τήν ἀλήθειαν, John 16:7; μυστήριον, 1 Corinthians 15:51; παραβολήν, Luke 18:1; of a promise, Revelation 2:7, 11, 17, 29; Revelation 3:6; equivalent to to unfold, explain, Mark 10:32; followed by indirect discourse, Matthew 21:27; Mark 11:33; Luke 20:8; τίνι τινα, to speak to one about one, John 8:27; Philippians 3:18. i. :λέγω followed by prepositions: πρός τινα, which denotes — either to one (equivalent to the dative): followed by direct discourse, Mark 4:41; Mark 10:26; Luke 8:25; Luke 9:23; Luke 16:1; John 2:3; John 3:4; John 4:15; John 6:5; John 8:31; Acts 2:7 (R G),; ; followed by ὅτι recitative, Luke 4:21; πρός τινα τί, Luke 11:53 R G L Tr marginal reading; Luke 24:10; — or as respects one, in reference to one (cf. Buttmann, § 133, 3; Winers Grammar, § 31, 5; 405 (378); Krüger, § 48, 7, 13; Bleek on Hebrews 1:7: Meyer on Romans 10:21): Luke 12:41; Hebrews 1:7. (others add ; ); μετά τίνος, to speak with one, John 11:56, περί τίνος, of, concerning, one (cf. Winer's Grammar, § 47, 4), Matthew 21:45; John 1:47 (); ; Hebrews 9:5; περί τίνος, ὅτι, Luke 21:5; τί περί τίνος, John 1:22; John 9:17; Acts 8:34; Titus 2:8; τίνι περί τίνος, Matthew 11:7; Mark 1:30; Mark 8:30 (Lachmann εἴπωσιν); πρός τινα περί τίνος, Luke 7:24; ὑπέρ τίνος, to speak for, on behalf of, one, to defend one, Acts 26:1 (L T Tr WH marginal reading περί); ἐπί τινα, to speak in reference to, of (see ἐπί. C. L 2 g. γγ.; Buttmann, § 147, 23), one, Hebrews 7:13; εἰς τινα (τί βλασφημων), against one, Luke 22:65; in speaking to have reference to one, speak with respect to one, Acts 2:25 (cf. Winer's Grammar, 397 (371)); in speaking to refer (a thing) to one, with regard to, Ephesians 5:32; εἰς τόν κόσμον, to the world (see εἰς, A. I. 5 b.), John 8:26 (L T Tr WH λαλῶ). k. with adverbs, or with phrases having adverbial force: καλῶς, rightly, John 8:48; John 13:13; ὡσαύτως, Mark 14:31; τί κατά συγγνώμην, ἐπιταγήν, by way of advice (concession (see συγγνώμη)), by way of command, 1 Corinthians 7:6; 2 Corinthians 8:8; κατά ἄνθρωπον (see ἄνθρωπος, 1 c.), Romans 3:5; Galatians 3:15; 1 Corinthians 9:8; Λυκαονιστί, Acts 14:11. In conformity with the several contexts where it is used, λέγω, like the Latindico, is

2. specifically,

a. equivalent to to asseverate, affirm, aver, maintains: followed by an accusative with an infinitive, Matthew 22:23; Mark 12:18; Luke 20:41; Luke 23:2; Luke 24:23; Acts 5:36; Acts 8:9; Acts 17:7; Acts 28:6; Romans 15:8; 2 Timothy 2:18; Revelation 2:9; Revelation 3:9; with the included idea of insisting on, περιτέμνεσθαι (that you must be (cf. Winers Grammar, § 44, 3 b.; Buttmann, § 141, 2)), Acts 15:24 Rec.; with the simple infinitive without a subject-accusative, Luke 24:23; James 2:14; 1 John 2:6, 9; followed by ὅτι (where the accusative with an infinitive might have been used), Matthew 17:10; Mark 9:11; Mark 12:35; Luke 9:7; John 4:20; John 12:34; 1 Corinthians 15:12; λέγω τίνι ὅτι, etc. to declare to one that etc. (cf. Buttmann, § 141, 1): Matthew 3:9; Matthew 5:20, 22; Matthew 12:36; Matthew 13:17; Matthew 17:12; Matthew 21:43 (WH marginal reading omits ὅτι); ; Mark 9:13; Mark 14:18, 25, 30; Luke 3:8; Luke 10:12; Luke 13:35 (Tr WH omit; L brackets ὅτι); (WH text omits; Tr brackets ὅτι); , etc.; John 3:11; John 5:24; John 8:34; John 10:7 (Tr WH omits; L brackets ὅτι); ; Galatians 5:2; λέγω τινα, ὅτι, by familiar attraction (cf. Winers Grammar, § 66, 5 a.; Buttmann, § 151, 1) for λέγω, ὅτι τίς: John 8:54; John 9:19; John 10:36 (where for ὑμεῖς λέγετε, ὅτι οὗτος, ὅν ... ἀπέστειλε, βλασφημεῖ; the indirect discourse passes into the direct, and βλασφημεῖς is put for βλασφημεῖ; (Buttmann, § 141, 1)).

b. equivalent to to teach: with the dative of person followed by direct discourse, 1 Corinthians 7:8, 12; τί τίνι, John 16:12; Acts 1:3; τοῦτο followed by ὅτι, 1 Thessalonians 4:15.

c. to exhort, advise; to command, direct: with an accusative of the thing, Luke 6:46; λέγουσιν (namely, αὐτά) ... καί οὐ ποιοῦσιν, Matthew 23:3; τί τίνι, Mark 13:37; John 2:5; τίνι followed by an imperative, Matthew 5:44; Mark 2:11; Luke 7:14; Luke 11:9; Luke 12:4; Luke 16:9; John 2:8; John 13:29; 1 Corinthians 7:12; λέγω with an infinitive of the thing to be done or to be avoided (cf. Winers Grammar, § 44, 3 b.; Buttmann, § 141, 2): Matthew 5:34, 39; Acts 21:4, 21; Romans 2:22; Romans 12:3; followed by ἵνα, Acts 19:4; περί τίνος (the genitive of the thing) followed by ἵνα, 1 John 5:16 (see ἵνα, II. 2 b.); followed by μή with subjunctive 2 Corinthians 11:16. in the sense of asking, seeking, entreating: with the dative of person followed by an imperative, 1 Corinthians 10:15; 2 Corinthians 6:13; followed by an infinitive (Winers Grammar, 316 (296f); Buttmann, as above), Revelation 10:9 (Rec. imperative). χαίρειν τίνι λέγω, to give one a greeting, bid him welcome, salute him, 2 John 1:10f (see χαίρω, at the end).

d. to point out with words, intend, mean, mean to say (often so in Greek writings; cf. Passow, under the word, p. 30a; (Liddell and Scott, under the word, C. 10)): τινα, Mark 14:71; John 6:71; τί, 1 Corinthians 10:29; τοῦτο followed by direct discourse, Galatians 3:17; τοῦτο followed by ὅτι, 1 Corinthians 1:12.

e. to call by a name, to call, name; equivalent to καλῷ τινα with the accusative of predicate: τί με λέγεις ἀγαθόν; Mark 10:18; Luke 18:19; add, Mark 12:37; John 5:18; John 15:15; Acts 10:28; (1 Corinthians 12:3 R G); Revelation 2:20; passive with predicate nominative: Matthew 13:55; 1 Corinthians 8:5; Ephesians 2:11; 2 Thessalonians 2:4; Hebrews 11:24; λεγόμενος, with predicate nominative he that is surnamed, Matthew 1:16 (so ); ; John 20:24; Colossians 4:11; he that is named: Matthew 9:9; Matthew 26:3, 14; Matthew 27:16; Mark 15:7; Luke 22:47; John 9:11; cf. Fritzsche on Matthew, p. 31f; of things, places, cities, etc.: τό ὄνομα λέγεται, Revelation 8:11; participle called, Matthew 2:23; Matthew 26:36; Matthew 27:33; John 4:5; John 11:54; John 19:13; Acts 3:2; Acts 6:9; Hebrews 9:3; with Ἑβραϊστί added, John 19:13, 17; (cf. John 5:2 Tdf.); applied to foreign words translated into Greek, in the sense that is: Matthew 27:33; John 4:25; John 11:16; John 21:2; also λέγεται, John 20:16; λέγεται ἑρμηνευόμενον (L Tr WH μεθερμηνευόμενον), John 1:38(39); διερμηνευομένη λέγεται, Acts 9:36.

f. to speak out, speak of, mention: τί, Ephesians 5:12 (with which cf. ό᾿κνω καί λέγειν, Plato, rep. 5, p. 465 c.); (Mark 7:36 T Tr text WH. On the apparent ellipsis of λέγω in 2 Corinthians 9:6, cf. Winers Grammar, 596f (555); Buttmann, 394 (338). Compare: ἀντιλέγω, διαλέγω (διαλέγομαι), ἐκλέγω, ἐπιλέγω, καταλέγω, παραλέγω (παραλέγομαι), προλέγω, συλλέγω; cf. the catalog of comp. in Schmidt, Syn., chapter 1, 60.)

Strong's Exhaustive Concordance
put forth, say, speak, utter.

A primary verb; properly, to "lay" forth, i.e. (figuratively) relate (in words (usually of systematic or set discourse; whereas epo and phemi generally refer to an individual expression or speech respectively; while rheo is properly to break silence merely, and laleo means an extended or random harangue)); by implication, to mean -- ask, bid, boast, call, describe, give out, name, put forth, say(-ing, on), shew, speak, tell, utter.

see GREEK epo

see GREEK phemi

see GREEK rheo

see GREEK laleo

Forms and Transliterations
ἀνήγγειλεν ἀντιλέγοντες ειπα εἶπα ειπαν εἶπαν ειπας εἴπας εἶπας ειπατε εἴπατε εἴπατέ ειπατω εἰπάτω ειπατωσαν εἰπάτωσαν ειπε εἰπέ εἰπὲ ειπειν εἰπεῖν ειπεν εἶπεν εἶπέν ειπες εἶπες ειπη εἴπῃ ειπης εἴπῃς ειπητε εἴπητε εἴπητέ ειπον εἰπόν Εἰπὸν εἶπον εἶπόν ειποντα εἰπόντα ειποντες εἰπόντες ειποντος εἰπόντος ειπουσα εἰποῦσα ειπω εἴπω ειπωμεν εἴπωμεν ειπων εἰπών εἰπὼν ειπωσιν εἴπωσιν ελάλησεν έλεγε ελεγεν έλεγεν ἔλεγεν ελεγετε ελέγετε ἐλέγετε ελέγετο ελεγον έλεγον ἔλεγον λαλών Λεγε Λέγε λεγει λεγεί λέγει λεγειν λεγείν λέγειν λεγεις λέγεις λεγεσθαι λέγεσθαι λέγεσθαί λεγεται λέγεται λεγετε λέγετε Λέγετέ λεγετω λεγέτω λέγετω λεγέτωσαν λεγη λέγη λέγῃ λέγης λεγητε λέγητε λεγομεν λέγομεν λεγομενα λεγόμενα λεγομενη λεγομένη λεγομενην λεγομένην λεγομενης λεγομένης λεγομενοι λεγόμενοι λεγομενοις λεγομένοις λεγομενον λεγόμενον λεγομενος λεγόμενος λέγομενος λεγομενου λεγομένου λεγομένω λεγομένων λεγον λέγον λεγοντα λέγοντα λέγοντά λεγοντας λέγοντας λεγοντες λεγόντες λέγοντες λέγοντές λεγοντι λέγοντι λεγοντος λεγόντος λέγοντος λεγοντων λεγόντων λεγουσα λέγουσα λεγουσαι λέγουσαι λεγουσαν λέγουσαν λέγουσάν λεγουσης λεγούσης λέγουσι λέγουσί λεγουσιν λέγουσιν λέγουσίν λεγω λέγω λεγων λέγων λέγωσι λεγωσιν λέγωσιν λεχθέντα πυθέσθαι anengeilen anēngeilen anḗngeilen antilegontes antilégontes eipa eîpa eipan eîpan eipas eípas eîpas eipate eípate eípaté eipato eipatō eipáto eipátō eipatosan eipatōsan eipátosan eipátōsan eipe eipé eipè eipē eípei eípēi eipein eipeîn eípeis eípēis eipen eîpen eîpén eipes eipēs eîpes eipete eipēte eípete eípeté eípēte eípēté eipo eipō eípo eípō eipomen eipōmen eípomen eípōmen eipon eipón Eipòn eipōn eipṓn eipṑn eîpon eîpón eiponta eipónta eipontes eipóntes eipontos eipóntos eiposin eipōsin eíposin eípōsin eipousa eipoûsa elegen élegen elegete elégete elegon élegon Lege legē Lége legei légei légēi legein légein legeis légeis legesthai légesthai legetai légetai legete legēte légete Légeté légēte legeto legetō legéto legétō lego legō légo légō legomen légomen legomena legómena legomene legomenē legoméne legoménē legomenen legomenēn legoménen legoménēn legomenes legomenēs legoménes legoménēs legomenoi legómenoi legomenois legoménois legomenon legómenon legomenos legómenos legomenou legoménou legon legōn légon légōn legonta légonta légontá legontas légontas legontes légontes legonti légonti legonton legontōn legónton legóntōn legontos légontos legosin legōsin légosin légōsin legousa légousa legousai légousai legousan légousan legouses legousēs legoúses legoúsēs legousin légousin légousín puthesthai pythesthai pythésthai
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.

Matthew 1:16 V-PPM/P-NMS
GRK: Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός
NAS: was born, who is called the Messiah.
KJV: Jesus, who is called Christ.
INT: Jesus who is called Christ

Matthew 1:20 V-PPA-NMS
GRK: ἐφάνη αὐτῷ λέγων Ἰωσὴφ υἱὸς
NAS: to him in a dream, saying, Joseph,
KJV: in a dream, saying, Joseph, thou son
INT: appeared to him saying Joseph son

Matthew 1:22 V-PPA-GNS
GRK: τοῦ προφήτου λέγοντος
NAS: what was spoken by the Lord
KJV: by the prophet, saying,
INT: the prophet saying

Matthew 2:2 V-PPA-NMP
GRK: λέγοντες Ποῦ ἐστὶν
KJV: Saying, Where is
INT: saying Where is

Matthew 2:5 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Ἐν
NAS: They said to him, In Bethlehem
INT: moreover they said to him In

Matthew 2:8 V-AIA-3S
GRK: εἰς Βηθλεὲμ εἶπεν Πορευθέντες ἐξετάσατε
INT: to Bethlehem he said Having gone search

Matthew 2:13 V-PPA-NMS
GRK: τῷ Ἰωσὴφ λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε
NAS: in a dream and said, Get
KJV: in a dream, saying, Arise, and take
INT: to Joseph saying Having risen take with [you]

Matthew 2:13 V-ASA-1S
GRK: ἕως ἂν εἴπω σοι μέλλει
INT: until anyhow I should tell you is about

Matthew 2:15 V-PPA-GNS
GRK: τοῦ προφήτου λέγοντος Ἐξ Αἰγύπτου
NAS: what had been spoken by the Lord
KJV: by the prophet, saying, Out of Egypt
INT: the prophet saying Out of Egypt

Matthew 2:17 V-PPA-GNS
GRK: τοῦ προφήτου λέγοντος
NAS: what had been spoken through
KJV: Jeremy the prophet, saying,
INT: the prophet saying

Matthew 2:20 V-PPA-NMS
GRK: λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε
KJV: Saying, Arise, and take
INT: saying Having risen take with [you]

Matthew 2:23 V-PPM/P-AFS
GRK: εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ ὅπως
NAS: in a city called Nazareth.
KJV: in a city called Nazareth: that
INT: in a city called Nazareth so that

Matthew 3:2 V-PPA-NMS
GRK: καὶ λέγων Μετανοεῖτε ἤγγικεν
KJV: And saying, Repent ye: for
INT: And saying Repent has drawn near

Matthew 3:3 V-PPA-GMS
GRK: τοῦ προφήτου λέγοντος Φωνὴ βοῶντος
NAS: For this is the one referred to by Isaiah
KJV: Esaias, saying, The voice
INT: the prophet saying [The] voice of one crying

Matthew 3:7 V-AIA-3S
GRK: βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς Γεννήματα
INT: baptism of him he said to them Brood

Matthew 3:9 V-PNA
GRK: μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς
NAS: and do not suppose that you can say to yourselves,
KJV: think not to say within yourselves,
INT: not think to say within yourselves

Matthew 3:9 V-PIA-1S
GRK: τὸν Ἀβραάμ λέγω γὰρ ὑμῖν
NAS: for our father; for I say to you that from these
KJV: for I say unto you,
INT: Abraham I say indeed to you

Matthew 3:14 V-PPA-NMS
GRK: διεκώλυεν αὐτὸν λέγων Ἐγὼ χρείαν
NAS: tried to prevent Him, saying, I have
KJV: John forbad him, saying, I have
INT: was hindering him saying I need

Matthew 3:15 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν
INT: Jesus said unto him

Matthew 3:17 V-PPA-NFS
GRK: τῶν οὐρανῶν λέγουσα Οὗτός ἐστιν
NAS: out of the heavens said, This
KJV: from heaven, saying, This is
INT: of the heavens saying This is

Matthew 4:3 V-AIA-3S
GRK: ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ Εἰ
INT: the tempter said to him If

Matthew 4:3 V-AMA-2S
GRK: τοῦ θεοῦ εἰπὲ ἵνα οἱ
INT: of God speak that the

Matthew 4:4 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Γέγραπται Οὐκ
INT: moreover having answered he said It has been written Not

Matthew 4:6 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ Εἰ
NAS: and said to Him, If You are the Son
KJV: And saith unto him, If
INT: and says to him If

Matthew 4:9 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτῷ Ταῦτά
NAS: and he said to Him, All these things
KJV: And saith unto him, All
INT: and says to him These things

2267 Occurrences

3003
Top of Page
Top of Page