4137. pléroó
Concordancia Strong
pléroó: cumpliese, cumplido, llenos, para hacer completa, para completar.
Palabra Original: πληρόω
Parte del Discurso: verbo
Transliteración: pléroó
Ortografía Fonética: (play-ro'-o)
Definición: cumpliese, cumplido, llenos, para hacer completa, para completar.
RVR 1909 Número de Palabras: cumpliese (17), cumplido (13), llenos (6), cumpla (4), cumplidos (4), cumplir (4), cumplan (3), cumplida (3), cumplió (3), llenado (3), lleno (2), acabadas (1), acabado (1), acabó (1), atestados (1), cabo (1), completaran (1), cumplas (1), cumple (1), Cumplid (1), cumplieron (1), cumpliesen (1), cumplirán (1), cumplirían (1), estoy (1), henchía (1), henchid (1), henchido (1), henchirá (1), henchirás (1), hincha (1), hinche (1), hinchió (1), llena (1), llene (1), llenó (1), pasaron (1), perfectas (1), suplirá (1).
HELPS Word-studies
Cognado: 4137 plēróō (de plērēs, "estar lleno," ver 4130/ plēthō) - propiamente, llenar totalmente, según la capacidad individual, es decir, a medida que sea apropiado. Ver 4130 (plēthō).

Strong's Concordance
pléroó: to make full, to complete
Original Word: πληρόω
Part of Speech: Verb
Transliteration: pléroó
Phonetic Spelling: (play-ro'-o)
Short Definition: I fill, fulfill, complete
Definition: I fill, fulfill, complete.
Thayer's Greek Lexicon
STRONGS NT 4137: πληρόω

πληρόω πληρῶ (infinitive πληροῦν Luke 9:31, see WH's Appendix, p. 166); imperfect 3 person singular ἐπλήρου; future πληρώσω; 1 aorist ἐπλήρωσα; perfect πεπλήρωκα; passive, present πληροῦμαι; imperfect ἐπληρουμην; perfect πεπλήρωμαι; 1 aorist ἐπληρώθην; 1 future πληρωθήσομαι; future middle πληρώσομαι (once, Revelation 6:11 Rec.); (from ΠΛηΡΟΣ equivalent to πλήρης); from Aeschylus and Herodotus down; the Sept. for מָלֵא;

1. to make full, to fill, to fill up: τήν σαγηνην, passive, Matthew 13:48; equivalent to "to fill to the full, πᾶσαν χρείαν, Philippians 4:19; to cause to abound, to furnish or supply liberally: πεπλήρωμαι, I abound, I am liberally supplied, namely, with what is necessary for subsistence, Philippians 4:18; Hebraistically, with the accusative of the thing in which one abounds (cf. Buttmann, § 134, 7; Winer's Grammar, § 32, 5): of spiritual possessions, Philippians 1:11 (where Rec. has καρπῶν); Colossians 1:9, (ἐνέπλησα αὐτόν πνεῦμα σοφίας, Exodus 31:3; Exodus 35:31); equivalent to to flood, οἰκία ἐπληρώθη (Tr marginal reading ἐπλήσθη) ἐκ τῆς ὀσμῆς, John 12:3 (see ἐκ, II. 5); ἦχος ἐπλήρωσε τόν οἶκον, Acts 2:2; with a genitive of the thing, τήν Ἱερουσαλήμ τῆς διδαχῆς, Acts 5:28 (Libanius, epistles 721 πάσας — i. e. πόλειςἐνέπλησας τῶν ὑπέρ ἡμῶν λόγων; Justin, hist. 11, 7 Phrygiam religionibus implevit); τινα, equivalent to to fill, diffuse throughout one's soul: with a genitive of the thing, Luke 2:40 R G L text T Tr marginal reading (see below); Acts 2:28; passive, Acts 13:52; Romans 15:13 (where L marginal reading πληροφορέω, which see in c.), 14; 2 Timothy 1:4; with a dative of the thing (cf. Winer's Grammar, § 31, 7), passive (Luke 2:40 L marginal reading Tr text WH); Romans 1:29; 2 Corinthians 7:4; followed by ἐν with a dative of the instrument: ἐν πνεύματι, Ephesians 5:18; ἐν παντί θελήματι Θεοῦ, with everything which God wills (used of those who will nothing but what God wills), Colossians 4:12 R G (but see πληροφορέω, c.); πληροῦν τήν καρδίαν τίνος, to pervade, take possession of, one's heart, John 16:6; Acts 5:3; Christians are said πληροῦσθαι, simply, as those who are pervaded (i. e. richly furnished) with the power and gifts of the Holy Spirit: ἐν αὐτῷ, rooted as it were in Christ, i. e. by virtue of the intimate relationship entered into with him, Colossians 2:10 (cf. ἐν, I. 6 b.); εἰς πᾶν τό πλήρωμα τοῦ Θεοῦ (see πλήρωμα, 1), Ephesians 3:19 (not WH marginal reading); Christ, exalted to share in the divine administration, is said πληροῦν τά πάντα, to fill (pervade) the universe with his presence, power, activity, Ephesians 4:10; also πληροῦσθαι (middle for himself, i. e. to execute his counsels (cf. Winers Grammar, 258 (242); Buttmann, § 134, 7)) τά πάντα ἐν πᾶσιν, all things in all places, Ephesians 1:23 (μή οὐχί τόν οὐρανόν καί τήν γῆν ἐγώ πληρῶ, λέγει κύριος, Jeremiah 23:24; Grimm, Exeget. Hdbch. on Wis. 1:7, p. 55, cites examples from Philo and others; ((but ἐν πᾶσιν here is variously understood; see πᾶς, II. 2 b. δ. αα. and the commentaries))).

2. to render full, i. e. to complete;

a. properly, to fill up to the top: πᾶσαν φάραγγα, Luke 3:5; so that nothing shall be lacking to full measure, fill to the brim, μέτρον (which see, 1 a.), Matthew 23:32.

b. to perfect, consummate; α. a number: ἕως πληρωθῶσι καί οἱ σύνδουλοι, until the number of their comrades also shall have been made complete, Revelation 6:11 L WH text,cf. Düsterdieck at the passage (see γ. below). by a Hebraism (see πίμπλημι, at the end) time is said πληροῦσθαι, πεπληρωμένος, either when a period of time that was to elapse has passed, or when a definite time is at hand: Mark 1:15; Luke 21:24; John 7:8; Acts 7:23, 30; Acts 9:23; Acts 24:27 (Genesis 25:24; Genesis 29:21; Leviticus 8:33; Leviticus 12:4; Leviticus 25:30; Numbers 6:5; Josephus, Antiquities 4, 4, 6; 6, 4, 1; πληροῦν τόν τέλεον ἐνιαυτόν, Plato, Tim., p. 39d.; τούς χρόνους, legg. 9, p. 866a.). β. to make complete in every particular; to render perfect: πᾶσαν εὐδοκίαν κ.τ.λ. 2 Thessalonians 1:11; τήν χαράν, Philippians 2:2; passive, John 3:29; John 15:11; John 16:24; John 17:13; 1 John 1:4; 2 John 1:12; τά ἔργα, passive, Revelation 3:2; τήν ὑπακοήν, to cause all to obey, passive, 2 Corinthians 10:6; τό πάσχα, Luke 22:16 (Jesus speaks here allegorically: until perfect deliverance and blessedness be celebrated in the heavenly state). γ. to carry through to the end, to accomplish, carry out, (some undertaking): πάντα τά ῤήματα, Luke 7:1; τήν διακονίαν, Acts 12:25; Colossians 4:17; τό ἔργον, Acts 14:26; τόν δρόμον, Acts 13:25; namely, τόν δρόμον, Revelation 6:11 according to the reading πληρωσωσι (G T Tr WH marginal reading) or πληρωσονται (Rec.) (see α. above); ὡς ἐπληρώθη ταῦτα, when these things were ended, Acts 19:21. Here belongs also πληροῦν τό εὐαγγέλιον, to cause to be everywhere known, acknowledged, embraced (A. V. I have fully preached), Romans 15:19; in the same sense τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, Colossians 1:25.

c. to carry into effect, bring to realization, realize; α. of matters of duty, to perform, execute: τόν νόμον, Romans 13:8; Galatians 5:14; τό δικαίωμα τοῦ νόμου, passive, ἐν ἡμῖν, among us, Romans 8:4; πᾶσαν δικαιοσύνην, Matthew 3:15 (εὐσέβειαν, 4 Macc. 12:15); τήν ἔξοδον (as something appointed and prescribed by God), Luke 9:31. β. of sayings, promises, prophecies, to bring to pass, ratify, accomplish; so in the phrases ἵνα or ὅπως πληρωθῇ γραφή, τό ῤηθέν, etc. (el. Knapp, Seripta var. Arg., p. 533f): Matthew 1:22; Matthew 2:15, 17, 23; Matthew 4:14; Matthew 8:17; Matthew 12:17; Matthew 13:35; Matthew 21:4; Matthew 26:54, 56; Matthew 27:9, 35 Rec.; Mark 14:49; Mark 15:28 (which verse G T WH omits; but Tr brackets it); Luke 1:20; Luke 4:21; Luke 21:22 Rec.; ; John 12:38; John 13:18; John 15:25; John 17:12; John 18:9, 32; John 19:24, 36; Acts 1:16; Acts 3:18; Acts 13:27; James 2:23 (1 Kings 2:27; 2 Chronicles 36:22). γ. universally and absolutely, to fulfil, i. e. "to cause God's will (as made known in the law) to be obeyed as it should be, and God's promises (given through the prophets) to receive fulfilment": Matthew 5:17; cf. Weiss, Das Matthäusevang. as above with, p. 146f (Compare: ἀναπληρόω, ἀνταναπληρόω, προσαναπληρόω, ἐκπληρόω, συμπληρόω.)

Strong's Exhaustive Concordance
accomplish, complete, fulfill

From pleres; to make replete, i.e. (literally) to cram (a net), level up (a hollow), or (figuratively) to furnish (or imbue, diffuse, influence), satisfy, execute (an office), finish (a period or task), verify (or coincide with a prediction), etc. -- accomplish, X after, (be) complete, end, expire, fill (up), fulfil, (be, make) full (come), fully preach, perfect, supply.

see GREEK pleres

Forms and Transliterations
επληρου επλήρου ἐπλήρου επληρουντο επληρούντο ἐπληροῦντο επληρουτο επληρούτο ἐπληροῦτο ΕΠΛΗΡΩΘΗ επληρώθη ἐπληρώθη επληρώθησαν επληρωσαν επλήρωσαν ἐπλήρωσαν επλήρωσας επληρώσατε επλήρωσε επληρωσεν επλήρωσεν ἐπλήρωσεν πεπληρωκατε πεπληρώκατε πεπληρωκεν πεπλήρωκεν πεπληρωκεναι πεπληρωκέναι πεπληρωκώς πεπληρωμαι πεπλήρωμαι πεπληρωμενα πεπληρωμένα πεπληρωμέναι πεπληρωμενη πεπληρωμένη πεπληρωμενην πεπληρωμένην πεπληρωμενοι πεπληρωμένοι πεπληρωμένος πεπληρωμενους πεπληρωμένους πεπλήρωνται πεπληρώσθαι Πεπληρωται Πεπλήρωται πληροις πληροῖς πληρουμενον πληρούμενον πληρουμενου πληρουμένου πληρουμένων πληρουν πληρούν πληροῦν πληρούντας πληρούντες πληρούσθαι πληρουσθε πληρούσθε πληροῦσθε πληρούται πληρούτε πληρώ πληρωθεισης πληρωθείσης πληρωθέν πληρωθεντων πληρωθέντων πληρωθη πληρωθή πληρωθῇ πληρωθηναι πληρωθήναι πληρωθῆναι πληρωθησεται πληρωθήσεται πληρωθησονται πληρωθήσονται πληρωθητε πληρωθήτε πληρωθῆτε πληρωθήτω πληρωθω πληρωθώ πληρωθῶ πληρωθώσι πληρωθωσιν πληρωθώσιν πληρωθῶσιν πληρωσαι πληρώσαι πληρῶσαι πληρωσαντες πληρώσαντες πληρωσατε πληρώσατε πληρώσατέ πληρωσει πληρώσει πληρωσεις πληρώσεις πληρωση πληρώση πληρώσῃ πλήρωσον πληρώσω eplerosan eplērōsan eplḗrosan eplḗrōsan eplerosen eplērōsen eplḗrosen eplḗrōsen EPLeRoTHe eplerṓthe EPLĒRŌTHĒ eplērṓthē eplerou eplērou eplḗrou eplerounto epleroûnto eplērounto eplēroûnto eplerouto epleroûto eplērouto eplēroûto peplerokate peplerṓkate peplērōkate peplērṓkate pepleroken peplērōken peplḗroken peplḗrōken peplerokenai peplerokénai peplērōkenai peplērōkénai pepleromai peplērōmai peplḗromai peplḗrōmai pepleromena pepleroména peplērōmena peplērōména pepleromene pepleroméne peplērōmenē peplērōménē pepleromenen pepleroménen peplērōmenēn peplērōménēn pepleromenoi pepleroménoi peplērōmenoi peplērōménoi pepleromenous pepleroménous peplērōmenous peplērōménous Peplerotai Peplērōtai Peplḗrotai Peplḗrōtai plerois pleroîs plērois plēroîs plerosai plerôsai plerṓsai plērōsai plērṓsai plērō̂sai plerosantes plerṓsantes plērōsantes plērṓsantes plerosate plerṓsate plerṓsaté plērōsate plērṓsate plērṓsaté plerose plērōsē plerosei plerṓsei plērōsei plērṓsei plērṓsēi pleroseis plerṓseis plērōseis plērṓseis plerothe plērōthē plerothêi plērōthē̂i plerotheises plerotheíses plērōtheisēs plērōtheísēs plerothenai plerothênai plērōthēnai plērōthē̂nai plerothenton plerothénton plērōthentōn plērōthéntōn plerothesetai plerothḗsetai plērōthēsetai plērōthḗsetai plerothesontai plerothḗsontai plērōthēsontai plērōthḗsontai plerothete plerothête plērōthēte plērōthē̂te plerotho plerothô plērōthō plērōthō̂ plerothosin plerothôsin plērōthōsin plērōthō̂sin pleroumenon pleroúmenon plēroumenon plēroúmenon pleroumenou plerouménou plēroumenou plērouménou pleroun pleroûn plēroun plēroûn plerousthe pleroûsthe plērousthe plēroûsthe
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Strong's Greek 4137
88 Occurrences


ἐπλήρωσαν — 2 Occ.
ἐπλήρωσεν — 4 Occ.
ἐπληρώθη — 7 Occ.
ἐπλήρου — 1 Occ.
ἐπληροῦντο — 2 Occ.
ἐπληροῦτο — 1 Occ.
πεπληρώκατε — 1 Occ.
πεπλήρωκεν — 2 Occ.
πεπληρωκέναι — 1 Occ.
πεπλήρωμαι — 2 Occ.
πεπληρωμένα — 1 Occ.
πεπληρωμένη — 3 Occ.
πεπληρωμένην — 1 Occ.
πεπληρωμένοι — 3 Occ.
πεπληρωμένους — 1 Occ.
Πεπλήρωται — 5 Occ.
πληρῶσαι — 4 Occ.
πληρώσαντες — 1 Occ.
πληρώσατε — 2 Occ.
πληρώσῃ — 2 Occ.
πληρώσει — 1 Occ.
πληρώσεις — 1 Occ.
πληρωθῇ — 21 Occ.
πληρωθῆναι — 2 Occ.
πληρωθήσεται — 1 Occ.
πληρωθήσονται — 1 Occ.
πληρωθῆτε — 2 Occ.
πληρωθείσης — 1 Occ.
πληρωθέντων — 1 Occ.
πληρωθῶ — 1 Occ.
πληρωθῶσιν — 5 Occ.
πληροῖς — 1 Occ.
πληρούμενον — 1 Occ.
πληρουμένου — 1 Occ.
πληροῦν — 1 Occ.
πληροῦσθε — 1 Occ.

Matthew 1:22 V-ASP-3S
GRK: γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
NAS: took place to fulfill what
KJV: that it might be fulfilled which
INT: came to pass that might be fulfilled that having been spoken

Matthew 2:15 V-ASP-3S
GRK: Ἡρῴδου ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
NAS: of Herod. [This was] to fulfill what
KJV: that it might be fulfilled which
INT: of Herod that might be fulfilled that having been spoken

Matthew 2:17 V-AIP-3S
GRK: Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν
NAS: Jeremiah the prophet was fulfilled:
KJV: Then was fulfilled that which
INT: Then was fulfilled that having been spoken

Matthew 2:23 V-ASP-3S
GRK: Ναζαρέτ ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
NAS: Nazareth. [This was] to fulfill what
KJV: that it might be fulfilled which
INT: Nazareth so that should be fulfilled that having been spoken

Matthew 3:15 V-ANA
GRK: ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην
NAS: it is fitting for us to fulfill all
KJV: us to fulfil all
INT: it is to us to fulfill all righteousness

Matthew 4:14 V-ASP-3S
GRK: ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
NAS: [This was] to fulfill what was spoken
KJV: That it might be fulfilled which
INT: that might be fulfilled that having been spoken

Matthew 5:17 V-ANA
GRK: καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι
NAS: to abolish but to fulfill.
KJV: to destroy, but to fulfil.
INT: to abolish but to fulfill [them]

Matthew 8:17 V-ASP-3S
GRK: ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
NAS: [This was] to fulfill what was spoken
KJV: That it might be fulfilled which was spoken
INT: So that might be fulfilled that having been spoken

Matthew 12:17 V-ASP-3S
GRK: ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
NAS: [This was] to fulfill what was spoken
KJV: That it might be fulfilled which
INT: So that might be fulfilled that having been spoken

Matthew 13:35 V-ASP-3S
GRK: ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
NAS: [This was] to fulfill what was spoken
KJV: That it might be fulfilled which
INT: so that might be fulfilled that having been spoken

Matthew 13:48 V-AIP-3S
GRK: ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀναβιβάσαντες ἐπὶ
NAS: and when it was filled, they drew
KJV: Which, when it was full, they drew to
INT: which when it was filled having drawn up on

Matthew 21:4 V-ASP-3S
GRK: γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
NAS: took place to fulfill what
KJV: that it might be fulfilled which
INT: came to pass that might be fulfilled that having been spoken

Matthew 23:32 V-AMA-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον
NAS: Fill up, then, the measure
KJV: Fill ye up then the measure
INT: and you fill you up the measure

Matthew 26:54 V-ASP-3P
GRK: πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ
NAS: will the Scriptures be fulfilled, [which say] that it must
KJV: shall the scriptures be fulfilled, that
INT: How then should be fulfilled the Scriptures

Matthew 26:56 V-ASP-3P
GRK: γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ
NAS: has taken place to fulfill the Scriptures
KJV: of the prophets might be fulfilled. Then
INT: is come to pass that might be fulfilled the Scriptures

Matthew 27:9 V-AIP-3S
GRK: Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν
NAS: the prophet was fulfilled: AND THEY TOOK
KJV: Then was fulfilled that which
INT: Then was fulfilled that having been spoken

Matthew 27:35 V-ASP-3S
GRK: κλῆρον ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
KJV: that it might be fulfilled which
INT: lots that might be fulfilled that which was spoken

Mark 1:15 V-RIM/P-3S
GRK: λέγων ὅτι Πεπλήρωται ὁ καιρὸς
NAS: The time is fulfilled, and the kingdom
KJV: The time is fulfilled, and
INT: saying Has been fulfilled the time

Mark 14:49 V-ASP-3P
GRK: ἀλλ' ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί
NAS: and you did not seize Me; but [this has] [taken place] to fulfill the Scriptures.
KJV: the scriptures must be fulfilled.
INT: but [it is] that might be fulfilled the Scriptures

Mark 15:28 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ
KJV: the scripture was fulfilled, which
INT: And was fulfilled the Scripture

Luke 1:20 V-FIP-3P
GRK: μου οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν
NAS: which will be fulfilled in their proper time.
KJV: which shall be fulfilled in
INT: of me which will be fulfilled in the

Luke 2:40 V-PPM/P-NNS
GRK: καὶ ἐκραταιοῦτο πληρούμενον σοφίᾳ καὶ
NAS: and become strong, increasing in wisdom;
KJV: in spirit, filled with wisdom:
INT: and became strong being filled with wisdom and

Luke 3:5 V-FIP-3S
GRK: πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καὶ πᾶν
NAS: RAVINE WILL BE FILLED, AND EVERY
KJV: valley shall be filled, and every
INT: Every valley will be filled up and every

Luke 4:21 V-RIM/P-3S
GRK: ὅτι Σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ
NAS: Scripture has been fulfilled in your hearing.
KJV: this scripture fulfilled in your
INT: today is fulfilled the Scripture

Luke 7:1 V-AIA-3S
GRK: Ἐπειδὴ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ
NAS: When He had completed all
KJV: Now when he had ended all his
INT: And when he had completed all the

88 Occurrences

4136
Top of Page
Top of Page