3767. οὖν (oun)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3767. οὖν (oun) — 502 Occurrences

Matthew 1:17 Conj
GRK: Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ
NAS: So all the generations
KJV: So all the generations
INT: all Therefore the generations

Matthew 3:8 Conj
GRK: ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον
NAS: Therefore bear fruit
KJV: Bring forth therefore fruits meet
INT: Produce therefore fruit worthy

Matthew 3:10 Conj
GRK: κεῖται πᾶν οὖν δένδρον μὴ
NAS: of the trees; therefore every
KJV: of the trees: therefore every
INT: is applied every Therefore tree not

Matthew 5:19 Conj
GRK: ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν
NAS: Whoever then annuls one
KJV: Whosoever therefore shall break one
INT: whoever if then shall break one

Matthew 5:23 Conj
GRK: ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ
NAS: Therefore if you are presenting
KJV: Therefore if thou bring
INT: If therefore you shall offer the

Matthew 5:48 Conj
GRK: Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι
NAS: Therefore you are to be perfect,
KJV: Be ye therefore perfect, even
INT: will be Therefore you perfect

Matthew 6:2 Conj
GRK: Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην
NAS: So when you give
KJV: Therefore when thou doest
INT: When therefore you do give to the needy

Matthew 6:8 Conj
GRK: μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς
NAS: So do not be like
KJV: not ye therefore like unto them:
INT: Not therefore be like to them

Matthew 6:9 Conj
GRK: Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς
NAS: Pray, then, in this way: 'Our Father
KJV: After this manner therefore pray ye:
INT: Thus therefore pray you

Matthew 6:22 Conj
GRK: ὀφθαλμός ἐὰν οὖν ᾖ ὁ
NAS: of the body; so then if
KJV: the eye: if therefore thine eye
INT: eye if therefore be the

Matthew 6:23 Conj
GRK: ἔσται εἰ οὖν τὸ φῶς
NAS: If then the light
KJV: If therefore the light
INT: will be If therefore the light

Matthew 6:31 Conj
GRK: μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες
NAS: Do not worry then, saying, 'What
KJV: Therefore take no thought,
INT: not therefore be anxious saying

Matthew 6:34 Conj
GRK: μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς
NAS: So do not worry about
KJV: Take therefore no thought
INT: Not therefore be anxious about

Matthew 7:11 Conj
GRK: εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ
NAS: If you then, being evil,
KJV: If ye then, being evil,
INT: If therefore you evil

Matthew 7:12 Conj
GRK: Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν
NAS: In everything, therefore, treat
KJV: Therefore all things whatsoever
INT: All things therefore as many as if

Matthew 7:24 Conj
GRK: Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει
NAS: Therefore everyone who
KJV: Therefore whosoever heareth
INT: Every one therefore whoever hears

Matthew 9:38 Conj
GRK: δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου
NAS: Therefore beseech the Lord
KJV: Pray ye therefore the Lord
INT: pray earnestly to therefore the Lord

Matthew 10:16 Conj
GRK: λύκων γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς
NAS: of wolves; so be shrewd
KJV: of wolves: be ye therefore wise as
INT: of wolves be you therefore wise as

Matthew 10:26 Conj
GRK: μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς
NAS: Therefore do not fear
KJV: them not therefore: for there is
INT: Not therefore you should fear them

Matthew 10:31 Conj
GRK: μὴ οὖν φοβεῖσθε πολλῶν
NAS: So do not fear; you are more valuable
KJV: not therefore, ye
INT: Not therefore you should fear than many

Matthew 10:32 Conj
GRK: Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει
NAS: Therefore everyone who
KJV: Whosoever therefore shall confess me
INT: Every one therefore who will confess

Matthew 12:12 Conj
GRK: πόσῳ οὖν διαφέρει ἄνθρωπος
NAS: more valuable then is a man
KJV: How much then is a man better than
INT: How much then is more valuable a man

Matthew 12:26 Conj
GRK: ἐμερίσθη πῶς οὖν σταθήσεται ἡ
NAS: how then will his kingdom
KJV: how shall then his kingdom
INT: he was divided How then will stand the

Matthew 13:18 Conj
GRK: Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν
NAS: Hear then the parable of the sower.
KJV: ye therefore the parable
INT: You therefore hear the

Matthew 13:27 Conj
GRK: ἀγρῷ πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια
NAS: How then does it have
KJV: field? from whence then hath it tares?
INT: field from where then has it the weeds

Matthew 13:28 Conj
GRK: λέγουσιν Θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν
NAS: to him, 'Do you want us, then, to go
KJV: Wilt thou then that we go
INT: said do you want then [that] having gone forth we should gather

Matthew 13:40 Conj
GRK: ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ
KJV: As therefore the tares are gathered
INT: As therefore is gathered the

Matthew 13:56 Conj
GRK: εἰσίν πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα
NAS: with us? Where then [did] this man
KJV: us? Whence then hath this [man] all
INT: are from where then to this [man] these things

Matthew 17:10 Conj
GRK: λέγοντες Τί οὖν οἱ γραμματεῖς
NAS: Him, Why then do the scribes
KJV: saying, Why then say the scribes
INT: saying Why then the scribes

Matthew 18:4 Conj
GRK: ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν
NAS: Whoever then humbles himself
KJV: Whosoever therefore shall humble
INT: whoever therefore will humble himself

Matthew 18:26 Conj
GRK: πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος
NAS: So the slave fell
KJV: The servant therefore fell down,
INT: Having fallen down therefore the servant

Matthew 18:29 Conj
GRK: πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος
NAS: So his fellow slave fell
KJV: And his fellowservant
INT: Having fallen down therefore the fellow servant

Matthew 18:31 Conj
GRK: ἰδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι
NAS: So when his fellow slaves saw
INT: Having seen Therefore the fellow servants

Matthew 19:6 Conj
GRK: μία ὃ οὖν ὁ θεὸς
NAS: What therefore God
KJV: What therefore God
INT: one What therefore God

Matthew 19:7 Conj
GRK: αὐτῷ Τί οὖν Μωυσῆς ἐνετείλατο
NAS: to Him, Why then did Moses
KJV: Why did Moses then command to give
INT: to him Why then Moses did command

Matthew 21:25 Conj
GRK: Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε
NAS: He will say to us, 'Then why
KJV: did ye not then believe him?
INT: because of why then not did you believe

Matthew 21:40 Conj
GRK: ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ
NAS: Therefore when the owner
KJV: the lord therefore of the vineyard
INT: When therefore shall come the

Matthew 22:9 Conj
GRK: πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς
NAS: Go therefore to the main highways,
KJV: Go ye therefore into the highways,
INT: Go therefore into the

Matthew 22:17 Conj
GRK: εἰπὲ οὖν ἡμῖν τί
NAS: Tell us then, what do You think?
KJV: Tell us therefore, What thinkest
INT: tell therefore us what

Matthew 22:21 Conj
GRK: αὐτοῖς Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος
NAS: He said to them, Then render
KJV: Render therefore unto Caesar
INT: to them give then the things of Ceasar

Matthew 22:28 Conj
GRK: τῇ ἀναστάσει οὖν τίνος τῶν
NAS: In the resurrection, therefore, whose
KJV: Therefore in the resurrection
INT: the resurrection therefore of which of the

Matthew 22:43 Conj
GRK: αὐτοῖς Πῶς οὖν Δαυὶδ ἐν
NAS: He said to them, Then how does David
KJV: unto them, How then doth David in
INT: to them How then David in

Matthew 22:45 Conj
GRK: εἰ οὖν Δαυὶδ καλεῖ
NAS: If David then calls Him 'Lord,'
KJV: If David then call him
INT: If therefore David calls

Matthew 23:3 Conj
GRK: πάντα οὖν ὅσα ἐὰν
NAS: therefore all that they tell
KJV: All therefore whatsoever they bid
INT: all things therefore how many if

Matthew 23:20 Conj
GRK: οὖν ὀμόσας ἐν
NAS: Therefore, whoever swears
KJV: Whoso therefore shall swear by
INT: He that therefore having sworn by

Matthew 24:15 Conj
GRK: Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ
NAS: Therefore when you see
KJV: When ye therefore shall see
INT: When therefore you shall see the

Matthew 24:26 Conj
GRK: ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν
NAS: So if they say
KJV: Wherefore if they shall say
INT: If therefore they say to you

Matthew 24:42 Conj
GRK: γρηγορεῖτε οὖν ὅτι οὐκ
NAS: Therefore be on the alert,
KJV: Watch therefore: for ye know
INT: Keep watch therefore for not

Matthew 25:13 Conj
GRK: Γρηγορεῖτε οὖν ὅτι οὐκ
NAS: Be on the alert then, for you do not know
KJV: Watch therefore, for ye know
INT: Watch therefore for neither

Matthew 25:27 Conj
GRK: ἔδει σε οὖν βαλεῖν τὰ
NAS: Then you ought to have put
KJV: Thou oughtest therefore to have put my
INT: it behoved you therefore to put the

Matthew 25:28 Conj
GRK: ἄρατε οὖν ἀπ' αὐτοῦ
NAS: Therefore take away the talent
KJV: Take therefore the talent from
INT: Take therefore from him

Matthew 26:54 Conj
GRK: πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ
NAS: How then will the Scriptures
KJV: But how then shall the scriptures
INT: How then should be fulfilled the

Matthew 27:17 Conj
GRK: συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν
NAS: So when the people gathered together,
KJV: Therefore when they
INT: Being gathered together Therefore of them said

Matthew 27:22 Conj
GRK: Πιλᾶτος Τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν
NAS: said to them, Then what
KJV: What shall I do then with Jesus which
INT: Pilate What then should I do with Jesus

Matthew 27:64 Conj
GRK: κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν
NAS: Therefore, give orders for the grave
KJV: Command therefore that the sepulchre
INT: Command therefore to be secured the

Matthew 28:19 Conj
GRK: πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα
NAS: Go therefore and make disciples
KJV: Go ye therefore, and teach all
INT: having gone therefore disciple all

Mark 10:9 Conj
GRK: οὖν ὁ θεὸς
NAS: What therefore God
KJV: What therefore God
INT: What therefore God

Mark 11:31 Conj
GRK: Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε
NAS: He will say, 'Then why
KJV: he will say, Why then did ye not
INT: because of why then not did you believe

Mark 12:9 Conj
GRK: τί οὖν ποιήσει ὁ
INT: What therefore will do the

Mark 13:35 Conj
GRK: γρηγορεῖτε οὖν οὐκ οἴδατε
NAS: Therefore, be on the alert--
KJV: Watch ye therefore: for ye know
INT: Watch therefore not you know

Mark 15:12 Conj
GRK: αὐτοῖς Τί οὖν θέλετε ποιήσω
NAS: said to them, Then what
KJV: will ye then that I shall do
INT: to them What then want you I should do

Mark 16:19 Conj
GRK: Ὁ μὲν οὖν κύριος Ἰησοῦς
NAS: So then, when the Lord Jesus
KJV: So then after the Lord
INT: indeed therefore [the] Lord Jesus

Luke 3:7 Conj
GRK: Ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις
NAS: So he [began] saying to the crowds
KJV: Then said he to the multitude
INT: He said therefore to the coming out

Luke 3:8 Conj
GRK: ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους
NAS: Therefore bear fruits
KJV: Bring forth therefore fruits worthy
INT: Produce therefore fruits worthy

Luke 3:9 Conj
GRK: κεῖται πᾶν οὖν δένδρον μὴ
NAS: of the trees; so every
KJV: tree therefore which bringeth
INT: is applied every therefore tree not

Luke 3:10 Conj
GRK: λέγοντες Τί οὖν ποιήσωμεν
NAS: him, saying, Then what
KJV: What shall we do then?
INT: saying What then shall we do

Luke 3:18 Conj
GRK: Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα
NAS: So with many other
INT: Many indeed therefore also other things

Luke 4:7 Conj
GRK: σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς
NAS: Therefore if You worship
KJV: If thou therefore wilt worship me,
INT: You therefore if you will worship

Luke 7:31 Conj
GRK: Τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς
NAS: To what then shall I compare the men
KJV: Whereunto then shall I liken
INT: To what therefore will I liken the

Luke 7:42 Conj
GRK: ἐχαρίσατο τίς οὖν αὐτῶν πλεῖον
NAS: them both. So which
KJV: Tell me therefore, which
INT: he forgave which therefore of them most

Luke 8:18 Conj
GRK: Βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε
NAS: So take care how
KJV: Take heed therefore how ye hear:
INT: Take heed therefore how you hear

Luke 10:2 Conj
GRK: ὀλίγοι δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου
NAS: are few; therefore beseech
KJV: Therefore said he unto
INT: [are] few pray earnestly to therefore the Lord

Luke 10:40 Conj
GRK: διακονεῖν εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα
NAS: alone? Then tell
KJV: bid her therefore that she help
INT: to serve Speak therefore to her that

Luke 11:13 Conj
GRK: εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ
NAS: If you then, being evil,
KJV: If ye then, being evil,
INT: if therefore you evil

Luke 11:35 Conj
GRK: σκόπει οὖν μὴ τὸ
NAS: Then watch out that the light
KJV: Take heed therefore that the light
INT: Take heed therefore lest the

Luke 11:36 Conj
GRK: εἰ οὖν τὸ σῶμά
NAS: If therefore your whole body
KJV: body therefore [be] full of light,
INT: If therefore the body

Luke 12:26 Conj
GRK: εἰ οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον
NAS: If then you cannot do even
KJV: If ye then be not
INT: If therefore not even [the] least

Luke 13:7 Conj
GRK: εὑρίσκω ἔκκοψον οὖν αὐτήν ἵνα
INT: do find [any] cut down therefore it that

Luke 13:14 Conj
GRK: ἐν αὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε
NAS: should be done; so come during
KJV: in them therefore come and be healed,
INT: in these therefore coming be healed

Luke 13:18 Conj
GRK: Ἔλεγεν οὖν Τίνι ὁμοία
NAS: So He was saying, What
INT: He said moreover To what like

Luke 14:33 Conj
GRK: οὕτως οὖν πᾶς ἐξ
NAS: So then, none of you can
KJV: So likewise, whosoever he be of
INT: Thus therefore everyone of

Luke 14:34 Conj
GRK: Καλὸν οὖν τὸ ἅλας
NAS: Therefore, salt is good;
INT: Good [is] therefore the salt

Luke 16:11 Conj
GRK: εἰ οὖν ἐν τῷ
NAS: Therefore if you have not been
KJV: If therefore ye have not
INT: If therefore in the

Luke 16:27 Conj
GRK: Ἐρωτῶ σε οὖν πάτερ ἵνα
NAS: And he said, 'Then I beg you, father,
KJV: I pray thee therefore, father, that
INT: I implore you then father that

Luke 19:12 Conj
GRK: εἶπεν οὖν Ἄνθρωπός τις
NAS: So He said, A nobleman
KJV: He said therefore, A certain nobleman
INT: He said therefore A man certain

Luke 20:15 Conj
GRK: ἀπέκτειναν τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς
NAS: him. What, then, will the owner
KJV: [him]. What therefore shall
INT: they killed [him] What therefore will do to them

Luke 20:17 Conj
GRK: εἶπεν Τί οὖν ἐστὶν τὸ
NAS: What then is this
KJV: this then that is written,
INT: he said What then is that

Luke 20:29 Conj
GRK: ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν
NAS: Now there were seven brothers;
KJV: There were therefore seven brethren:
INT: Seven then brothers there were

Luke 20:33 Conj
GRK: ἡ γυνὴ οὖν ἐν τῇ
NAS: In the resurrection therefore, which
KJV: Therefore in the resurrection
INT: the wife therefore in the

Luke 20:44 Conj
GRK: Δαυὶδ οὖν αὐτὸν κύριον
NAS: Therefore David calls
KJV: David therefore calleth him
INT: David therefore him Lord

Luke 21:7 Conj
GRK: Διδάσκαλε πότε οὖν ταῦτα ἔσται
NAS: when therefore will these things
KJV: saying, Master, but when shall
INT: Teacher when then these things will be

Luke 21:14 Conj
GRK: θέτε οὖν ἐν ταῖς
NAS: So make up your minds
KJV: Settle [it] therefore in your
INT: Settle therefore in the

Luke 22:70 Conj
GRK: πάντες Σὺ οὖν εἶ ὁ
NAS: of God, then? And He said
KJV: Art thou then the Son of God?
INT: all You then are the

Luke 23:16 Conj
GRK: παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω
NAS: Therefore I will punish
KJV: I will therefore chastise him,
INT: Having punished therefore him I will release [him]

Luke 23:22 Conj
GRK: αὐτῷ παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω
NAS: [demanding] death; therefore I will punish
KJV: him: I will therefore chastise him,
INT: him Having punished therefore him I will release [him]

John 1:21 Conj
GRK: αὐτόν Τί οὖν σὺ Ἠλίας
NAS: him, What then? Are you Elijah?
KJV: him, What then? Art thou
INT: him What then you Elijah

John 1:22 Conj
GRK: εἶπαν οὖν αὐτῷ Τίς
NAS: Then they said to him, Who
KJV: Then said they unto him,
INT: They said therefore to him Who

John 1:25 Conj
GRK: αὐτῷ Τί οὖν βαπτίζεις εἰ
NAS: to him, Why then are you baptizing,
KJV: Why baptizest thou then, if thou
INT: to him Why then baptize you if

John 1:39 Conj
GRK: ὄψεσθε ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν
NAS: and you will see. So they came
INT: see They went so and saw

John 2:18 Conj
GRK: Ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι
NAS: The Jews then said to Him, What
KJV: Then answered the Jews
INT: Answered therefore the Jews

John 2:20 Conj
GRK: εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι
NAS: The Jews then said, It took forty-six
KJV: Then said the Jews,
INT: Said therefore the Jews

John 2:22 Conj
GRK: Ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ
NAS: So when He was raised
KJV: When therefore he was risen from
INT: When therefore he was raised up from among

John 3:25 Conj
GRK: Ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ
NAS: Therefore there arose a discussion
KJV: Then there arose a question
INT: Arose then a question of

John 3:29 Conj
GRK: νυμφίου αὕτη οὖν ἡ χαρὰ
NAS: of the bridegroom's voice. So this joy
KJV: my joy therefore is fulfilled.
INT: bridegroom this then the joy

John 4:1 Conj
GRK: Ὡς οὖν ἔγνω ὁ
NAS: Therefore when the Lord
KJV: When therefore the Lord knew
INT: When therefore knew

John 4:5 Conj
GRK: ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν
NAS: So He came to a city
KJV: Then cometh he to
INT: He comes therefore to a city

John 4:6 Conj
GRK: Ἰακώβ ὁ οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς
NAS: was there. So Jesus,
KJV: Jesus therefore, being wearied
INT: Jacob's Therefore Jesus being wearied

John 4:9 Conj
GRK: λέγει οὖν αὐτῷ ἡ
NAS: Therefore the Samaritan woman
KJV: Then saith the woman
INT: Says therefore to him the

John 4:11 Conj
GRK: βαθύ πόθεν οὖν ἔχεις τὸ
NAS: where then do You get
KJV: from whence then hast thou
INT: deep from where then have you the

John 4:28 Conj
GRK: ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν
NAS: So the woman left
KJV: The woman then left her
INT: Left then the water pot

John 4:33 Conj
GRK: ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ
NAS: So the disciples were saying
KJV: Therefore said the disciples
INT: Said therefore the disciples

John 4:40 Conj
GRK: ὡς οὖν ἦλθον πρὸς
NAS: So when the Samaritans
KJV: So when the Samaritans
INT: When therefore came to

John 4:45 Conj
GRK: ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς
NAS: So when He came
KJV: Then when he was come
INT: When therefore he came into

John 4:46 Conj
GRK: Ἦλθεν οὖν πάλιν εἰς
NAS: Therefore He came again
KJV: So Jesus came
INT: He came therefore again to

John 4:48 Conj
GRK: εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς
NAS: So Jesus said
KJV: Then said Jesus
INT: Said therefore Jesus

John 4:52 Conj
GRK: ἐπύθετο οὖν τὴν ὥραν
NAS: So he inquired of them the hour
KJV: Then enquired he of
INT: He inquired therefore the hour

John 4:52 Conj
GRK: ἔσχεν εἶπαν οὖν αὐτῷ ὅτι
NAS: better. Then they said
INT: he got they said Therefore to him

John 4:53 Conj
GRK: ἔγνω οὖν ὁ πατὴρ
NAS: So the father knew
KJV: So the father knew
INT: Knew therefore the father

John 5:4 Conj
GRK: ὕδωρ ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς
KJV: the water: whosoever then first
INT: water He who therefore first entered

John 5:10 Conj
GRK: ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι
NAS: So the Jews were saying
KJV: The Jews therefore said
INT: Said therefore the Jews

John 5:18 Conj
GRK: διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν
NAS: reason therefore the Jews
INT: Because of this therefore the more sought

John 5:19 Conj
GRK: Ἀπεκρίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Therefore Jesus answered
KJV: Then answered Jesus
INT: Answered therefore Jesus

John 6:5 Conj
GRK: ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς
NAS: Therefore Jesus, lifting
KJV: When Jesus then lifted up [his] eyes,
INT: Having lifted up then the eyes

John 6:10 Conj
GRK: τόπῳ ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες
NAS: in the place. So the men
KJV: in the place. So the men sat down,
INT: place reclined therefore the men

John 6:11 Conj
GRK: ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους
NAS: Jesus then took the loaves,
INT: Took moreover the loaves

John 6:13 Conj
GRK: συνήγαγον οὖν καὶ ἐγέμισαν
NAS: So they gathered them up, and filled
KJV: Therefore they gathered [them] together,
INT: They gathered together therefore also filled

John 6:14 Conj
GRK: Οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες
NAS: Therefore when the people saw
KJV: Then those men, when they had seen
INT: Therefore people having seen

John 6:15 Conj
GRK: Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι
NAS: So Jesus, perceiving
KJV: When Jesus therefore perceived that
INT: Jesus therefore having known that

John 6:19 Conj
GRK: ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους
NAS: Then, when they had rowed about
KJV: So when they had rowed about
INT: Having rowed then about furlongs

John 6:21 Conj
GRK: ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν
NAS: So they were willing to receive
KJV: Then they willingly received
INT: They were willing then to receive him

John 6:24 Conj
GRK: ὅτε οὖν εἶδεν ὁ
NAS: So when the crowd
KJV: When the people therefore saw that
INT: when therefore saw the

John 6:28 Conj
GRK: εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν
NAS: Therefore they said to Him, What
KJV: Then said they unto
INT: They said therefore to him

John 6:30 Conj
GRK: εἶπον οὖν αὐτῷ Τί
NAS: So they said to Him, What
KJV: They said therefore unto him, What
INT: They said therefore to him What

John 6:30 Conj
GRK: αὐτῷ Τί οὖν ποιεῖς σὺ
NAS: to Him, What then do You do
KJV: shewest thou then, that we may see,
INT: to him What then do you

John 6:32 Conj
GRK: εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ
NAS: Jesus then said to them, Truly,
KJV: Then Jesus said
INT: Said therefore to them

John 6:34 Conj
GRK: εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν
NAS: Then they said to Him, Lord,
KJV: Then said they unto
INT: They said therefore to him

John 6:41 Conj
GRK: Ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι
NAS: Therefore the Jews were grumbling
KJV: The Jews then murmured at
INT: Were grumbling therefore the Jews

John 6:52 Conj
GRK: Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους
NAS: Then the Jews [began] to argue
KJV: The Jews therefore strove among
INT: Were arguing therefore with one another

John 6:53 Conj
GRK: εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ
NAS: So Jesus said
KJV: Then Jesus said
INT: Said therefore to them

John 6:60 Conj
GRK: Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ
NAS: Therefore many of His disciples,
KJV: Many therefore of his
INT: Many therefore having heard of

John 6:62 Conj
GRK: ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν
NAS: [What] then if you see
KJV: [What] and if ye shall see
INT: What if then you should see the

John 6:67 Conj
GRK: Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς
NAS: So Jesus said
KJV: Then said Jesus
INT: Said therefore Jesus

John 7:3 Conj
GRK: εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν
NAS: Therefore His brothers said
KJV: His brethren therefore said unto
INT: Said therefore to him

John 7:6 Conj
GRK: λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ
NAS: So Jesus said
KJV: Then Jesus said
INT: Says therefore to them

John 7:11 Conj
GRK: οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν
NAS: So the Jews were seeking
KJV: Then the Jews sought
INT: The Therefore Jews were seeking

John 7:15 Conj
GRK: ἐθαύμαζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι
NAS: The Jews then were astonished, saying,
INT: were marveling then the Jews

John 7:16 Conj
GRK: ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς ὁ
NAS: So Jesus answered
INT: Answered therefore them

John 7:25 Conj
GRK: Ἔλεγον οὖν τινὲς ἐκ
NAS: So some of the people of Jerusalem
KJV: Then said some
INT: Said therefore some of

John 7:28 Conj
GRK: Ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ
NAS: Then Jesus cried
KJV: Then cried Jesus
INT: Cried therefore in the

John 7:30 Conj
GRK: Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι
NAS: So they were seeking to seize
KJV: Then they sought to take
INT: They were seeking therefore him to take

John 7:33 Conj
GRK: εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Therefore Jesus said,
KJV: Then said Jesus
INT: Said therefore Jesus

John 7:35 Conj
GRK: εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι
NAS: The Jews then said to one another,
KJV: Then said the Jews
INT: Said therefore the Jews

John 7:40 Conj
GRK: τοῦ ὄχλου οὖν ἀκούσαντες τῶν
NAS: [Some] of the people therefore, when they heard
KJV: the people therefore, when they heard
INT: the people therefore having heard the

John 7:43 Conj
GRK: σχίσμα οὖν ἐγένετο ἐν
NAS: So a division occurred
KJV: So there was a division
INT: A division therefore occurred in

John 7:45 Conj
GRK: Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται
NAS: The officers then came
KJV: Then came the officers
INT: Came therefore the officers

John 7:47 Conj
GRK: ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ
NAS: The Pharisees then answered
KJV: Then answered them
INT: Answered therefore them the

John 8:5 Conj
GRK: λιθάζειν σὺ οὖν τί λέγεις
NAS: such women; what then do You say?
KJV: should be stoned: but what
INT: to be stoned you therefore what say you

John 8:12 Conj
GRK: Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν
NAS: Then Jesus again
KJV: Then spake Jesus
INT: Again therefore to them spoke

John 8:13 Conj
GRK: εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ
NAS: So the Pharisees said
KJV: The Pharisees therefore said unto him,
INT: Said therefore to him the

John 8:19 Conj
GRK: ἔλεγον οὖν αὐτῷ Ποῦ
NAS: So they were saying to Him, Where
KJV: Then said they unto him,
INT: They said therefore to him Where

John 8:21 Conj
GRK: Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς
NAS: Then He said again
KJV: Then said Jesus
INT: He Said then again to them

John 8:22 Conj
GRK: ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι
NAS: So the Jews were saying,
KJV: Then said the Jews,
INT: Said therefore the Jews

John 8:24 Conj
GRK: εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι
NAS: Therefore I said
KJV: I said therefore unto you, that
INT: I said therefore to you that

John 8:25 Conj
GRK: ἔλεγον οὖν αὐτῷ Σὺ
NAS: So they were saying to Him, Who
KJV: Then said they unto him,
INT: They said therefore to him You

John 8:28 Conj
GRK: εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ
NAS: So Jesus said,
KJV: of man, then shall ye know
INT: Said therefore to them

John 8:31 Conj
GRK: Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς
NAS: So Jesus was saying
KJV: Then said Jesus
INT: Said therefore Jesus

John 8:36 Conj
GRK: ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς
NAS: So if the Son
KJV: If the Son therefore shall make you
INT: If therefore the Son

John 8:38 Conj
GRK: καὶ ὑμεῖς οὖν ἃ ἠκούσατε
NAS: with [My] Father; therefore you also
KJV: ye do that which ye have seen
INT: and you therefore what you have seen

John 8:41 Conj
GRK: ὑμῶν εἶπαν οὖν αὐτῷ Ἡμεῖς
INT: of you They said then to him We

John 8:52 Conj
GRK: εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ
INT: Said Then to him the

John 8:57 Conj
GRK: εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι
NAS: So the Jews said
KJV: Then said the Jews
INT: Said therefore the Jews

John 8:59 Conj
GRK: ἦραν οὖν λίθους ἵνα
NAS: Therefore they picked up stones
KJV: Then took they up stones
INT: They took up therefore stones that

John 9:7 Conj
GRK: Ἀπεσταλμένος ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο
NAS: Sent). So he went away
KJV: He went his way therefore, and
INT: Sent He went therefore and washed

John 9:8 Conj
GRK: Οἱ οὖν γείτονες καὶ
NAS: Therefore the neighbors, and those
KJV: The neighbours therefore, and
INT: The Therefore neighbors and

John 9:10 Conj
GRK: ἔλεγον οὖν αὐτῷ Πῶς
NAS: So they were saying to him, How
KJV: Therefore said they unto him,
INT: They said therefore to him How

John 9:10 Conj
GRK: αὐτῷ Πῶς οὖν ἠνεῴχθησάν σου
NAS: to him, How then were your eyes
INT: to him How so were opened of you

John 9:11 Conj
GRK: νίψαι ἀπελθὼν οὖν καὶ νιψάμενος
NAS: and wash; so I went away
INT: wash having gone therefore and having washed

John 9:15 Conj
GRK: πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν
NAS: Then the Pharisees also
KJV: Then again the Pharisees
INT: Again therefore asked him

John 9:16 Conj
GRK: ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν
NAS: Therefore some of the Pharisees
KJV: Therefore said some
INT: Said therefore of the

John 9:17 Conj
GRK: λέγουσιν οὖν τῷ τυφλῷ
NAS: So they said to the blind man
INT: So they say Therefore to the blind [man]

John 9:18 Conj
GRK: Οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι
NAS: The Jews then did not believe
KJV: But the Jews did
INT: not Did believe therefore the Jews

John 9:19 Conj
GRK: ἐγεννήθη πῶς οὖν βλέπει ἄρτι
NAS: was born blind? Then how does he now
KJV: blind? how then doth he now
INT: he was born how then does he see presently

John 9:20 Conj
GRK: ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ γονεῖς
INT: Answered Therefore the parents

John 9:24 Conj
GRK: Ἐφώνησαν οὖν τὸν ἄνθρωπον
NAS: So a second time they called
KJV: Then again called they
INT: They called therefore the man

John 9:25 Conj
GRK: ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος Εἰ
NAS: He then answered, Whether
INT: Answered Therefore he If

John 9:26 Conj
GRK: εἶπον οὖν αὐτῷ Τί
NAS: So they said to him, What
INT: they said so to him What

John 10:7 Conj
GRK: Εἶπεν οὖν πάλιν ὁ
NAS: So Jesus said
KJV: Then said Jesus
INT: Said therefore again

John 10:24 Conj
GRK: ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ
NAS: The Jews then gathered around
KJV: Then came the Jews
INT: Encircled therefore him the

John 10:39 Conj
GRK: Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πάλιν
NAS: Therefore they were seeking again
KJV: Therefore they sought again
INT: They sought therefore him again

John 11:3 Conj
GRK: ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ
NAS: So the sisters sent
KJV: Therefore his sisters sent
INT: Sent therefore the sisters

John 11:6 Conj
GRK: ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι
NAS: So when He heard
KJV: he had heard therefore that
INT: When therefore he heard that

John 11:12 Conj
GRK: εἶπαν οὖν οἱ μαθηταὶ
NAS: The disciples then said to Him, Lord,
KJV: Then said his
INT: Said Therefore the disciples

John 11:14 Conj
GRK: τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς
NAS: So Jesus then
INT: Then therefore said to them

John 11:16 Conj
GRK: εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὁ
NAS: Therefore Thomas, who is called
KJV: Then said Thomas,
INT: Said Therefore Thomas

John 11:17 Conj
GRK: Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς
NAS: So when Jesus came,
KJV: Then when Jesus came,
INT: Having come therefore Jesus

John 11:20 Conj
GRK: οὖν Μάρθα ὡς
NAS: Martha therefore, when she heard
KJV: Then Martha, as soon as
INT: Therefore Martha when

John 11:21 Conj
GRK: εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα
NAS: Martha then said to Jesus,
KJV: Then said Martha
INT: Then said Therefore Martha

John 11:31 Conj
GRK: οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ
NAS: Then the Jews
KJV: The Jews then which were
INT: which Therefore Jews who

John 11:32 Conj
GRK: οὖν Μαριὰμ ὡς
NAS: Therefore, when Mary
KJV: Then when Mary
INT: Therefore Mary when

John 11:33 Conj
GRK: Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν
NAS: When Jesus therefore saw her weeping,
KJV: When Jesus therefore saw her
INT: Jesus therefore when he saw

John 11:36 Conj
GRK: ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι
NAS: So the Jews were saying,
KJV: Then said the Jews,
INT: Said therefore the Jews

John 11:38 Conj
GRK: Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος
NAS: So Jesus, again
KJV: Jesus therefore again groaning
INT: Jesus therefore again groaning

John 11:41 Conj
GRK: ἦραν οὖν τὸν λίθον
NAS: So they removed the stone.
KJV: Then they took away the stone
INT: They took away therefore the stone

John 11:45 Conj
GRK: Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν
NAS: Therefore many of the Jews
KJV: Then many of
INT: Many therefore of the

John 11:47 Conj
GRK: Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: Therefore the chief priests
KJV: Then gathered the chief priests
INT: Gathered therefore the chief priests

John 11:53 Conj
GRK: Ἀπ' ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας
NAS: So from that day
KJV: Then from that
INT: From that therefore day

John 11:54 Conj
GRK: οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι
NAS: Therefore Jesus no longer
KJV: Jesus therefore walked no more
INT: therefore Jesus no longer

John 11:56 Conj
GRK: ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν
NAS: So they were seeking for Jesus,
KJV: Then sought they for Jesus,
INT: They were seeking therefore Jesus

John 12:1 Conj
GRK: οὖν Ἰησοῦς πρὸ
NAS: Jesus, therefore, six days
KJV: Then Jesus six
INT: Therefore Jesus before

John 12:2 Conj
GRK: ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον
NAS: So they made Him a supper
INT: They made therefore him a supper

John 12:3 Conj
GRK: οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα
NAS: Mary then took a pound
KJV: Then took Mary
INT: Therefore Mary having taken

John 12:7 Conj
GRK: εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Therefore Jesus said,
KJV: Then said Jesus,
INT: Said therefore Jesus

John 12:9 Conj
GRK: Ἔγνω οὖν ὁ ὄχλος
NAS: of the Jews then learned
KJV: of the Jews therefore knew that
INT: Knew therefore a crowd

John 12:17 Conj
GRK: Ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος
NAS: So the people, who were with Him when
KJV: The people therefore that was with
INT: Bore witness therefore the crowd

John 12:19 Conj
GRK: οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν
NAS: So the Pharisees said
KJV: The Pharisees therefore said among
INT: Therefore [the] Pharisees said

John 12:21 Conj
GRK: οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ
NAS: these then came to Philip,
KJV: came therefore to Philip,
INT: these therefore came to Philip

John 12:28 Conj
GRK: ὄνομα ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ
NAS: glorify Your name. Then a voice came
KJV: thy name. Then came there a voice
INT: name came Therefore a voice out of

John 12:29 Conj
GRK: οὖν ὄχλος ὁ
NAS: So the crowd [of people] who stood
KJV: The people therefore, that stood by,
INT: Therefore [the] crowd which

John 12:34 Conj
GRK: ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ
NAS: The crowd then answered
INT: Answered then him the

John 12:35 Conj
GRK: εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ
NAS: So Jesus said
KJV: Then Jesus said
INT: Said therefore to them

John 12:50 Conj
GRK: ἐστιν ἃ οὖν ἐγὼ λαλῶ
NAS: life; therefore the things I speak,
KJV: I speak therefore, even as the Father
INT: is What therefore I speak

John 13:6 Conj
GRK: ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα
NAS: So He came to Simon
KJV: Then cometh he to
INT: He comes therefore to Simon

John 13:12 Conj
GRK: Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς
NAS: So when He had washed
KJV: So after he had washed
INT: When therefore he had washed the

John 13:14 Conj
GRK: εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα
NAS: If I then, the Lord and the Teacher,
KJV: If I then, [your] Lord and
INT: If therefore I washed

John 13:24 Conj
GRK: νεύει οὖν τούτῳ Σίμων
NAS: So Simon Peter
KJV: Simon Peter therefore beckoned to him,
INT: Makes a sign therefore to him Simon

John 13:25 Conj
GRK: ἀναπεσὼν οὖν ἐκεῖνος οὕτως
INT: having leaned moreover he thus

John 13:26 Conj
GRK: ἀποκρίνεται οὖν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus then answered,
INT: Answers then Jesus

John 13:26 Conj
GRK: αὐτῷ βάψας οὖν τὸ ψωμίον
NAS: and give it to him. So when He had dipped
INT: Himself having dipped then the morsel

John 13:27 Conj
GRK: Σατανᾶς λέγει οὖν αὐτῷ ὁ
NAS: entered into him. Therefore Jesus
KJV: into him. Then said Jesus
INT: Satan Says therefore to him

John 13:30 Conj
GRK: λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον
NAS: So after receiving the morsel
KJV: He then having received the sop
INT: Having recieved therefore the morsel

John 13:31 Conj
GRK: Ὅτε οὖν ἐξῆλθεν λέγει
NAS: Therefore when he had gone
KJV: Therefore, when he was gone out,
INT: When therefore he was gone out says

John 16:17 Conj
GRK: Εἶπαν οὖν ἐκ τῶν
NAS: [Some] of His disciples then said
KJV: Then said [some] of
INT: said some therefore of the

John 16:18 Conj
GRK: ἔλεγον οὖν Τί ἐστιν
NAS: So they were saying, What
KJV: They said therefore, What is
INT: They said therefore What is

John 16:22 Conj
GRK: καὶ ὑμεῖς οὖν νῦν μὲν
NAS: Therefore you too have
KJV: ye now therefore have sorrow:
INT: And you therefore now indeed

John 18:3 Conj
GRK: οὖν Ἰούδας λαβὼν
NAS: Judas then, having received
KJV: Judas then, having received a band
INT: Therefore Judas having procured

John 18:4 Conj
GRK: Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα
NAS: So Jesus, knowing
KJV: Jesus therefore, knowing all things
INT: Jesus therefore knowing all things

John 18:6 Conj
GRK: ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς
NAS: So when He said
KJV: As soon then as he had said unto them,
INT: When therefore he said to them

John 18:7 Conj
GRK: πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν αὐτούς
NAS: Therefore He again asked
KJV: Then asked he them
INT: Again therefore he questioned them

John 18:8 Conj
GRK: εἰμι εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε
NAS: you that I am [He]; so if
KJV: am [he]: if therefore ye seek me,
INT: am [he] If therefore me you seek

John 18:10 Conj
GRK: Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων
NAS: Simon Peter then, having a sword,
KJV: Then Simon Peter
INT: Simon then Peter having

John 18:11 Conj
GRK: εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς
NAS: So Jesus said
KJV: Then said Jesus
INT: Said therefore Jesus

John 18:12 Conj
GRK: οὖν σπεῖρα καὶ
NAS: So the [Roman] cohort
KJV: Then the band and
INT: then [the] band and

John 18:16 Conj
GRK: ἔξω ἐξῆλθεν οὖν ὁ μαθητὴς
NAS: outside. So the other
KJV: without. Then went out
INT: outside Went out therefore the disciple

John 18:17 Conj
GRK: λέγει οὖν τῷ Πέτρῳ
NAS: Then the slave-girl who kept the door
KJV: Then saith the damsel
INT: Says therefore to Peter

John 18:19 Conj
GRK: οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν
NAS: The high priest then questioned Jesus
KJV: The high priest then asked Jesus
INT: then [the] high priest questioned

John 18:24 Conj
GRK: Ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν ὁ
NAS: So Annas sent
INT: Sent then him

John 18:25 Conj
GRK: θερμαινόμενος εἶπον οὖν αὐτῷ Μὴ
NAS: and warming himself. So they said
KJV: They said therefore unto him,
INT: warming himself They said therefore to him Not

John 18:27 Conj
GRK: πάλιν οὖν ἠρνήσατο Πέτρος
NAS: Peter then denied [it] again,
KJV: Peter then denied again:
INT: Again then denied Peter

John 18:28 Conj
GRK: Ἄγουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦν
NAS: Then they led Jesus
KJV: Then led they Jesus
INT: They lead therefore Jesus

John 18:29 Conj
GRK: ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πιλᾶτος
NAS: Therefore Pilate went
KJV: Pilate then went out unto
INT: Went forth therefore Pilate

John 18:31 Conj
GRK: εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ
NAS: So Pilate said
KJV: Then said Pilate
INT: Said therefore to them

John 18:33 Conj
GRK: Εἰσῆλθεν οὖν πάλιν εἰς
NAS: Therefore Pilate entered
KJV: Then Pilate entered
INT: Entered therefore again into

John 18:37 Conj
GRK: εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ
NAS: Therefore Pilate said
KJV: Pilate therefore said unto him,
INT: Said therefore to him

John 18:39 Conj
GRK: πάσχα βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν
NAS: do you wish then that I release
KJV: will ye therefore that I release
INT: passover wish you therefore I should release to you

John 18:40 Conj
GRK: ἐκραύγασαν οὖν πάλιν λέγοντες
NAS: So they cried out again,
KJV: Then cried they all
INT: They cried out therefore again saying

John 19:1 Conj
GRK: Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ
NAS: Pilate then took Jesus
KJV: Then Pilate therefore took Jesus,
INT: Then therefore took

John 19:5 Conj
GRK: ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus then came out, wearing
KJV: Then came Jesus
INT: Went therefore Jesus

John 19:6 Conj
GRK: ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν
NAS: So when the chief priests
KJV: the chief priests therefore and
INT: When therefore saw him

John 19:8 Conj
GRK: Ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ
NAS: Therefore when Pilate
KJV: When Pilate therefore heard that
INT: When therefore heard

John 19:10 Conj
GRK: λέγει οὖν αὐτῷ ὁ
NAS: So Pilate said
KJV: Then saith Pilate
INT: Says therefore to him

John 19:13 Conj
GRK: οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας
NAS: Therefore when Pilate heard
KJV: When Pilate therefore heard that
INT: Therefore Pilate having heard

John 19:15 Conj
GRK: ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι Ἆρον
NAS: So they cried out, Away
INT: they cried out then with him Away

John 19:16 Conj
GRK: τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν
NAS: So he then handed
KJV: him therefore unto them
INT: Then therefore he delivered him

John 19:16 Conj
GRK: σταυρωθῇ Παρέλαβον οὖν τὸν Ἰησοῦν
INT: he might be crucified So they took Therefore Jesus

John 19:20 Conj
GRK: τοῦτον οὖν τὸν τίτλον
NAS: Therefore many of the Jews
KJV: This title then read many
INT: This therefore the title

John 19:21 Conj
GRK: ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ
NAS: So the chief priests of the Jews
KJV: Then said the chief priests
INT: Said therefore to Pilate

John 19:23 Conj
GRK: Οἱ οὖν στρατιῶται ὅτε
NAS: Then the soldiers, when
KJV: Then the soldiers, when
INT: The Therefore soldiers when

John 19:24 Conj
GRK: εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους
NAS: So they said to one another,
KJV: They said therefore among themselves,
INT: They said therefore to one another

John 19:24 Conj
GRK: Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα
KJV: These things therefore the soldiers
INT: The indeed Therefore soldiers these things

John 19:26 Conj
GRK: Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν
NAS: When Jesus then saw His mother,
KJV: When Jesus therefore saw his mother,
INT: Jesus therefore having seen

John 19:29 Conj
GRK: μεστόν σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ
NAS: was standing there; so they put
KJV: Now there was set a vessel
INT: full a sponge therefore having filled with

John 19:30 Conj
GRK: ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ
NAS: Therefore when Jesus
KJV: Jesus therefore had received
INT: When therefore took the

John 19:31 Conj
GRK: Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐπεὶ
NAS: Then the Jews, because
KJV: The Jews therefore, because it was
INT: Therefore [the] Jews because

John 19:32 Conj
GRK: ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται
NAS: So the soldiers came,
KJV: Then came the soldiers,
INT: Came therefore the soldiers

John 19:38 Conj
GRK: Πιλᾶτος ἦλθεν οὖν καὶ ἦρεν
NAS: granted permission. So he came
KJV: He came therefore, and
INT: Pilate He came therefore and took away

John 19:40 Conj
GRK: ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα
NAS: So they took the body
KJV: Then took they the body
INT: They took therefore the body

John 19:42 Conj
GRK: ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν
NAS: Therefore because of the Jewish
KJV: Jesus therefore because
INT: There therefore on account of the

John 20:2 Conj
GRK: τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται
NAS: So she ran and came
KJV: Then she runneth, and
INT: She runs therefore and comes

John 20:3 Conj
GRK: Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος
NAS: So Peter and the other
KJV: Peter therefore went forth, and
INT: Went forth therefore Peter

John 20:6 Conj
GRK: ἔρχεται οὖν καὶ Σίμων
NAS: And so Simon Peter
KJV: Then cometh Simon
INT: Comes then also Simon

John 20:8 Conj
GRK: τότε οὖν εἰσῆλθεν καὶ
NAS: So the other disciple
INT: Then therefore entered also

John 20:10 Conj
GRK: ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς
NAS: So the disciples went away
KJV: Then the disciples went away
INT: Went away therefore again to

John 20:11 Conj
GRK: κλαίουσα ὡς οὖν ἔκλαιεν παρέκυψεν
NAS: weeping; and so, as she wept,
KJV: weeping: and as
INT: weeping As therefore she wept she stooped down

John 20:19 Conj
GRK: Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ
NAS: So when it was evening on that day,
KJV: Then the same day
INT: It being Therefore evening the

John 20:20 Conj
GRK: αὐτοῖς ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ
NAS: The disciples then rejoiced
KJV: his side. Then were the disciples
INT: to them Rejoiced therefore the disciples

John 20:21 Conj
GRK: εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ
NAS: So Jesus said
KJV: Then said Jesus
INT: Said therefore to them

John 20:25 Conj
GRK: ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ
NAS: So the other disciples
KJV: disciples therefore said
INT: Said therefore to him the

John 20:30 Conj
GRK: Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα
NAS: Therefore many other
INT: Many indeed therefore also other

John 21:5 Conj
GRK: λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ
NAS: So Jesus said
KJV: Then Jesus saith
INT: Says therefore to them

John 21:6 Conj
GRK: εὑρήσετε ἔβαλον οὖν καὶ οὐκέτι
NAS: and you will find [a catch]. So they cast,
KJV: They cast therefore, and
INT: you will find They cast therefore and no longer

John 21:7 Conj
GRK: λέγει οὖν ὁ μαθητὴς
NAS: Therefore that disciple whom
KJV: Therefore that disciple
INT: Says therefore the disciple

John 21:7 Conj
GRK: ἐστιν Σίμων οὖν Πέτρος ἀκούσας
NAS: It is the Lord. So when Simon
KJV: It is the Lord. Now when Simon Peter
INT: it is Simon Therefore Peter having heard

John 21:9 Conj
GRK: Ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς
NAS: So when they got
KJV: As soon then as they were come to
INT: When therefore they went up on

John 21:11 Conj
GRK: ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος
INT: went up Therefore Simon Peter

John 21:15 Conj
GRK: Ὅτε οὖν ἠρίστησαν λέγει
NAS: So when they had finished breakfast,
KJV: So when they had dined,
INT: When therefore they had dined says

John 21:21 Conj
GRK: τοῦτον οὖν ἰδὼν ὁ
NAS: So Peter seeing
INT: Him then having seen

John 21:23 Conj
GRK: Ἐξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ
NAS: Therefore this saying
KJV: Then went this
INT: Went out Therefore this the

Acts 1:6 Conj
GRK: Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἠρώτων
NAS: So when they had come together,
KJV: When they therefore were come together,
INT: They indeed therefore having come together asked

Acts 1:18 Conj
GRK: Οὗτος μὲν οὖν ἐκτήσατο χωρίον
NAS: (Now this man acquired
INT: This [man] indeed then got a field

Acts 1:21 Conj
GRK: δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων
NAS: Therefore it is necessary
KJV: Wherefore of these men
INT: It behoves therefore of the having accompanied

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page