1 Samuel 30:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6030 [e]way-ya-‘anוַיַּ֜עַןThen answeredVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
376 [e]’îš-אִֽישׁ־the menNoun
7451 [e]rā‘רָ֣עwickedAdj
1100 [e]ū-ḇə-lî-ya-‘al,וּבְלִיַּ֗עַל[men] and of BelialNoun
376 [e]mê-hā-’ă-nā-šîmמֵֽהָאֲנָשִׁים֮to everyNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
1980 [e]hā-lə-ḵūהָלְכ֣וּwentVerb
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
1732 [e]dā-wiḏדָּוִד֒DavidNoun
559 [e]way-yō-mə-rū,וַיֹּאמְר֗וּand saidVerb
3282 [e]ya-‘anיַ֚עַןBecausePrep
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
1980 [e]hā-lə-ḵūהָלְכ֣וּdo they wentVerb
5973 [e]‘im-mî,עִמִּ֔יwith usPrep
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
5414 [e]nit-tênנִתֵּ֣ןdo giveVerb
  lā-hem,לָהֶ֔םtoPrep
7998 [e]mê-haš-šā-lālמֵהַשָּׁלָ֖לof the spoilNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רwhoPrt
5337 [e]hiṣ-ṣal-nū;הִצַּ֑לְנוּwe have recoveredVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־exceptConj
518 [e]’im-אִם־.. .. ..Conj
376 [e]’îšאִ֤ישׁto every manNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
802 [e]’iš-tōwאִשְׁתּוֹ֙his wifeNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1121 [e]bā-nāw,בָּנָ֔יוhis childrenNoun
5090 [e]wə-yin-hă-ḡūוְיִנְהֲג֖וּand [them] that they may lead awayVerb
1980 [e]wə-yê-lê-ḵū.וְיֵלֵֽכוּ׃and departVerb
  sס -  
Hebrew Texts
שמואל א 30:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֜עַן כָּל־אִֽישׁ־רָ֣ע וּבְלִיַּ֗עַל מֵֽהָאֲנָשִׁים֮ אֲשֶׁ֣ר הָלְכ֣וּ עִם־דָּוִד֒ וַיֹּאמְר֗וּ יַ֚עַן אֲשֶׁ֣ר לֹֽא־הָלְכ֣וּ עִמִּ֔י לֹֽא־נִתֵּ֣ן לָהֶ֔ם מֵהַשָּׁלָ֖ל אֲשֶׁ֣ר הִצַּ֑לְנוּ כִּֽי־אִם־אִ֤ישׁ אֶת־אִשְׁתֹּו֙ וְאֶת־בָּנָ֔יו וְיִנְהֲג֖וּ וְיֵלֵֽכוּ׃ ס

שמואל א 30:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויען כל־איש־רע ובליעל מהאנשים אשר הלכו עם־דוד ויאמרו יען אשר לא־הלכו עמי לא־נתן להם מהשלל אשר הצלנו כי־אם־איש את־אשתו ואת־בניו וינהגו וילכו׃ ס

Links
1 Samuel 30:221 Samuel 30:22 Text Analysis1 Samuel 30:22 Interlinear1 Samuel 30:22 Multilingual1 Samuel 30:22 TSK1 Samuel 30:22 Cross References1 Samuel 30:22 Bible Hub1 Samuel 30:22 Biblia Paralela1 Samuel 30:22 Chinese Bible1 Samuel 30:22 French Bible1 Samuel 30:22 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 30:21
Top of Page
Top of Page