846. αὐτός (autos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 846. αὐτός (autos) — 5606 Occurrences

Matthew 1:2 PPro-GM3S
GRK: τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ
KJV: Judas and his brethren;
INT: the brothers of him

Matthew 1:11 PPro-GM3S
GRK: τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς
KJV: and his brethren,
INT: the brothers of him at [the time] of the

Matthew 1:18 PPro-GM3S
GRK: τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ
KJV: on this wise: When as his mother Mary
INT: the mother of him Mary

Matthew 1:18 PPro-AM3P
GRK: ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν
KJV: before they came together,
INT: rather came together they she was found in

Matthew 1:19 PPro-GF3S
GRK: ὁ ἀνὴρ αὐτῆς δίκαιος ὢν
KJV: Then Joseph her husband, being
INT: the husband of her righteous being

Matthew 1:19 PPro-AF3S
GRK: μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι ἐβουλήθη
KJV: to make her a publick example,
INT: not willing her to expose publicly purposed

Matthew 1:19 PPro-AF3S
GRK: λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν
KJV: was minded to put her away privily.INT: secretly to send away her

Matthew 1:20 PPro-GM3S
GRK: Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ
KJV: But while he thought on these things,
INT: These things moreover of him having pondered behold

Matthew 1:20 PPro-DM3S
GRK: ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων Ἰωσὴφ
KJV: appeared unto him in
INT: a dream appeared to him saying Joseph

Matthew 1:20 PPro-DF3S
GRK: γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ
KJV: that which is conceived in her is of
INT: indeed in her having been conceived from

Matthew 1:21 PPro-GM3S
GRK: τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν αὐτὸς
KJV: and thou shalt call his name JESUS:
INT: the name of him Jesus he

Matthew 1:21 PPro-NM3S
GRK: αὐτοῦ Ἰησοῦν αὐτὸς γὰρ σώσει
KJV: JESUS: for he shall save his
INT: of him Jesus he indeed will save

Matthew 1:21 PPro-GM3S
GRK: τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν
KJV: he shall save his people from
INT: the people of him from the

Matthew 1:21 PPro-GM3P
GRK: τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν
KJV: people from their sins.
INT: the sins of them

Matthew 1:23 PPro-GM3S
GRK: τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ ὅ
KJV: and they shall call his name Emmanuel,
INT: the name of him Immanuel which

Matthew 1:24 PPro-DM3S
GRK: ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος
KJV: of the Lord had bidden him, and took
INT: as had commanded him the angel

Matthew 1:24 PPro-GM3S
GRK: τὴν γυναῖκα αὐτοῦ
KJV: and took unto him his wife:
INT: the wife of him

Matthew 1:25 PPro-AF3S
GRK: οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ
KJV: And knew her not till
INT: not knew her until that

Matthew 1:25 PPro-GM3S
GRK: τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν
KJV: she had brought forth her firstborn
INT: the name of him Jesus

Matthew 2:2 PPro-GM3S
GRK: εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα
KJV: for we have seen his star in
INT: we saw indeed of him the star

Matthew 2:2 PPro-DM3S
GRK: ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ
KJV: are come to worship him.
INT: are come to worship him

Matthew 2:3 PPro-GM3S
GRK: Ἰεροσόλυμα μετ' αὐτοῦ
KJV: Jerusalem with him.
INT: Jerusalem with him

Matthew 2:4 PPro-GM3P
GRK: ἐπυνθάνετο παρ' αὐτῶν ποῦ ὁ
KJV: he demanded of them where Christ
INT: he inquired of them where the

Matthew 2:5 PPro-DM3S
GRK: δὲ εἶπαν αὐτῷ Ἐν Βηθλεὲμ
KJV: And they said unto him, In Bethlehem
INT: moreover they said to him In Bethlehem

Matthew 2:7 PPro-GM3P
GRK: ἠκρίβωσεν παρ' αὐτῶν τὸν χρόνον
KJV: enquired of them diligently what time
INT: inquired earnestly of them the time

Matthew 2:8 PPro-AM3P
GRK: καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ
KJV: And he sent them to Bethlehem,
INT: And having sent them to Bethlehem

Matthew 2:8 PPro-DM3S
GRK: ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ
KJV: I may come and worship him also.
INT: having come might worship him

Matthew 2:9 PPro-AM3P
GRK: ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς ἕως ἐλθὼν
KJV: went before them, till
INT: east went before them until having come

Matthew 2:11 PPro-GN3S
GRK: τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ πεσόντες
KJV: with Mary his mother, and
INT: the mother of him and having fallen down

Matthew 2:11 PPro-DM3S
GRK: πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ καὶ ἀνοίξαντες
KJV: and worshipped him: and
INT: having fallen down worshipped him and having opened

Matthew 2:11 PPro-GM3P
GRK: τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ
KJV: when they had opened their treasures,
INT: the treasures of them they offered to him

Matthew 2:11 PPro-DM3S
GRK: αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα χρυσὸν
KJV: they presented unto him gifts;
INT: of them they offered to him gifts gold

Matthew 2:12 PPro-GM3P
GRK: τὴν χώραν αὐτῶν
KJV: into their own country
INT: the country of them

Matthew 2:13 PPro-GM3P
GRK: Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος
KJV: And when they were departed, behold,
INT: having withdrawn moreover they behold an angel

Matthew 2:13 PPro-GM3S
GRK: τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε
KJV: the young child and his mother, and
INT: the mother of him and flee

Matthew 2:13 PPro-AN3S
GRK: τοῦ ἀπολέσαι αὐτό
KJV: the young child to destroy him.
INT: to destroy him

Matthew 2:14 PPro-GM3S
GRK: τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ
KJV: and his mother
INT: the mother of him by night and

Matthew 2:16 PPro-GF3S
GRK: τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς
KJV: the coasts thereof, from
INT: the vicinity of it from two years old

Matthew 2:18 PPro-GF3S
GRK: τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ οὐκ
KJV: Rachel weeping [for] her children, and
INT: the children of her and not

Matthew 2:20 PPro-GM3S
GRK: τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου
KJV: the young child and his mother, and
INT: the mother of him and go

Matthew 2:21 PPro-GM3S
GRK: τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν
KJV: the young child and his mother, and
INT: the mother of him and came

Matthew 2:22 PPro-GM3S
GRK: τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου ἐφοβήθη
KJV: in the room of his father
INT: the father of him Herod he was afraid

Matthew 3:3 PPro-GM3S
GRK: τὰς τρίβους αὐτοῦ
KJV: of the Lord, make his paths straight.
INT: the paths of him

Matthew 3:4 PPro-NM3S
GRK: Αὐτὸς δὲ ὁ
NAS: Now John himself had a garment
KJV: And the same John had
INT: himself moreover

Matthew 3:4 PPro-GM3S
GRK: τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν
KJV: John had his raiment of
INT: the garment of him of hair

Matthew 3:4 PPro-GM3S
GRK: τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ ἡ δὲ
KJV: girdle about his loins; and
INT: the waist of him and

Matthew 3:4 PPro-GM3S
GRK: τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδες καὶ
KJV: loins; and his meat was
INT: [the] food was of him locusts and

Matthew 3:5 PPro-AM3S
GRK: ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἰεροσόλυμα καὶ
KJV: went out to him Jerusalem, and
INT: went out to him Jerusalem and

Matthew 3:6 PPro-GM3S
GRK: ποταμῷ ὑπ' αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς
KJV: were baptized of him in Jordan,
INT: River by him confessing the

Matthew 3:6 PPro-GM3P
GRK: τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν
KJV: Jordan, confessing their sins.
INT: the sins of them

Matthew 3:7 Ppro-GMS
GRK: τὸ βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς
INT: the baptism of him he said to them

Matthew 3:7 PPro-DM3P
GRK: αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς Γεννήματα ἐχιδνῶν
KJV: come to his baptism, he said
INT: of him he said to them Brood of vipers

Matthew 3:11 PPro-NM3S
GRK: ὑποδήματα βαστάσαι αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει
KJV: worthy to bear: he shall baptize you
INT: sandals to carry he you will baptize

Matthew 3:12 PPro-GM3S
GRK: τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ διακαθαριεῖ
KJV: fan [is] in his hand, and
INT: the hand of him and he will clear

Matthew 3:12 PPro-GM3S
GRK: τὴν ἅλωνα αὐτοῦ καὶ συνάξει
KJV: he will throughly purge his floor,
INT: the threshing floor of him and will gather

Matthew 3:12 PPro-GM3S
GRK: τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν
KJV: and gather his wheat into
INT: the wheat of him into the

Matthew 3:13 PPro-GM3S
GRK: βαπτισθῆναι ὑπ' αὐτοῦ
KJV: to be baptized of him.
INT: to be baptized by him

Matthew 3:14 PPro-AM3S
GRK: Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων Ἐγὼ
INT: John was hindering him saying I

Matthew 3:15 PPro-DM3S
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἄφες ἄρτι
KJV: unto him, Suffer
INT: said unto him Permit [it] presently

Matthew 3:15 PPro-AM3S
GRK: τότε ἀφίησιν αὐτόν
KJV: Then he suffered him.
INT: Then he permits him

Matthew 3:16 Ppro-DMS
GRK: ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί
INT: behold were opened to him the heavens

Matthew 3:16 PPro-AM3S
GRK: ἐρχόμενον ἐπ' αὐτόν
KJV: were opened unto him, and
INT: lighting upon him

Matthew 4:3 PPro-DM3S
GRK: πειράζων εἶπεν αὐτῷ Εἰ υἱὸς
KJV: came to him, he said,
INT: tempter said to him If Son

Matthew 4:5 PPro-AM3S
GRK: Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος
KJV: the devil taketh him up into
INT: then takes him the devil

Matthew 4:5 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ
KJV: and setteth him on a pinnacle
INT: and sets him upon the

Matthew 4:6 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ Εἰ υἱὸς
KJV: And saith unto him, If thou be
INT: and says to him If Son

Matthew 4:6 PPro-GM3S
GRK: Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ
KJV: He shall give his angels charge
INT: to the angels of him he will give orders concerning

Matthew 4:7 PPro-DM3S
GRK: ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
KJV: said unto him, It is written
INT: Said to him Jesus

Matthew 4:8 PPro-AM3S
GRK: Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος
KJV: the devil taketh him up into
INT: Again takes him the devil

Matthew 4:8 PPro-DM3S
GRK: καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς
KJV: and sheweth him all the kingdoms
INT: and shows to him all the

Matthew 4:8 PPro-GF3P
GRK: τὴν δόξαν αὐτῶν
KJV: and the glory of them;
INT: the glory of them

Matthew 4:9 PPro-DM3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτῷ Ταῦτά σοι
KJV: And saith unto him, All these things
INT: and says to him These things to you

Matthew 4:10 PPro-DM3S
GRK: τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus unto him, Get thee hence,
INT: Then says to him Jesus

Matthew 4:10 PPro-DM3S
GRK: προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις
KJV: God, and him only shalt thou serve.
INT: will you worship and him alone will you serve

Matthew 4:11 PPro-AM3S
GRK: Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος
KJV: the devil leaveth him, and, behold,
INT: Then leaves him the devil

Matthew 4:11 PPro-DM3S
GRK: καὶ διηκόνουν αὐτῷ
KJV: and ministered unto him.
INT: and ministered to him

Matthew 4:16 PPro-DM3P
GRK: φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς
INT: a light has dawned on them

Matthew 4:18 PPro-GM3S
GRK: τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ βάλλοντας ἀμφίβληστρον
KJV: and Andrew his brother, casting
INT: the brother of him casting a large net

Matthew 4:19 PPro-DM3P
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Δεῦτε ὀπίσω
KJV: And he saith unto them, Follow me,
INT: and he says to them Come follow after

Matthew 4:20 PPro-DM3S
GRK: δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ
KJV: [their] nets, and followed him.
INT: nets they followed him

Matthew 4:21 PPro-GM3S
GRK: τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ
KJV: and John his brother, in
INT: the brother of him in the

Matthew 4:21 PPro-GM3P
GRK: τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ
KJV: with Zebedee their father, mending
INT: the father of them mending the

Matthew 4:21 PPro-GM3P
GRK: τὰ δίκτυα αὐτῶν καὶ ἐκάλεσεν
KJV: father, mending their nets; and
INT: the nets of them and he called

Matthew 4:21 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς
KJV: and he called them.
INT: and he called them

Matthew 4:22 PPro-GM3P
GRK: τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ
KJV: and their father,
INT: the father of them they followed him

Matthew 4:22 PPro-DM3S
GRK: αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ
KJV: father, and followed him.
INT: of them they followed him

Matthew 4:23 PPro-GM3P
GRK: ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων
KJV: teaching in their synagogues, and
INT: the synagogues of them and proclaiming

Matthew 4:24 PPro-GM3S
GRK: ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην
KJV: And his fame went
INT: the news of him into all

Matthew 4:24 PPro-DM3S
GRK: καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς
KJV: and they brought unto him all sick
INT: And they brought to him all

Matthew 4:24 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς
KJV: and he healed them.
INT: and he healed them

Matthew 4:25 PPro-DM3S
GRK: καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ
KJV: there followed him great
INT: And followed him crowds great

Matthew 5:1 PPro-GM3S
GRK: καὶ καθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθαν αὐτῷ
KJV: a mountain: and when he was set, his
INT: and having sat down him came to him

Matthew 5:1 PPro-DM3S
GRK: αὐτοῦ προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ
KJV: when he was set, his disciples came
INT: him came to him the disciples

Matthew 5:1 PPro-GM3S
GRK: οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
KJV: disciples came unto him:
INT: the disciples to him

Matthew 5:2 PPro-GM3S
GRK: τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς
KJV: And he opened his mouth, and taught
INT: the mouth of him he taught them

Matthew 5:2 PPro-AM3P
GRK: αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων
KJV: mouth, and taught them, saying,
INT: of him he taught them saying

Matthew 5:3 PPro-GM3P
GRK: πνεύματι ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ
NAS: in spirit, for theirs is the kingdom
KJV: in spirit: for theirs is the kingdom
INT: spirit for theirs is the

Matthew 5:4 PPro-NM3P
GRK: πενθοῦντες ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται
KJV: for they shall be comforted.
INT: mourn for they will be comforted

Matthew 5:5 PPro-NM3P
GRK: πραεῖς ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν
KJV: for they shall inherit
INT: meek for they will inherit the

Matthew 5:6 PPro-NM3P
GRK: δικαιοσύνην ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται
KJV: for they shall be filled.
INT: righteousness for they will be filled

Matthew 5:7 PPro-NM3P
GRK: ἐλεήμονες ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται
KJV: for they shall obtain mercy.
INT: merciful for they will receive mercy

Matthew 5:8 PPro-NM3P
GRK: καρδίᾳ ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν
KJV: in heart: for they shall see God.
INT: in heart for they God

Matthew 5:9 PPro-NM3P
GRK: εἰρηνοποιοί ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ
KJV: for they shall be called
INT: peacemakers for they sons of God

Matthew 5:10 PPro-GM3P
GRK: δικαιοσύνης ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ
NAS: of righteousness, for theirs is the kingdom
KJV: for theirs is
INT: righteousness for theirs is the

Matthew 5:15 PPro-AM3S
GRK: καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν
KJV: and put it under a bushel,
INT: and put it under

Matthew 5:22 PPro-GM3S
GRK: τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται
KJV: is angry with his brother
INT: the brother of him liable will be

Matthew 5:22 PPro-GM3S
GRK: τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Ῥακά ἔνοχος
KJV: shall say to his brother,
INT: to brother of him Raca liable

Matthew 5:25 PPro-GM3S
GRK: εἶ μετ' αὐτοῦ ἐν τῇ
KJV: with him; lest at any time
INT: you are with him on the

Matthew 5:28 PPro-AF3S
GRK: τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν
KJV: lust after her hath committed adultery
INT: lust after her already has committed adultery with

Matthew 5:28 PPro-AF3S
GRK: ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ
KJV: hath committed adultery with her already
INT: already has committed adultery with her in the

Matthew 5:28 PPro-GM3S
GRK: τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ
KJV: already in his heart.
INT: the heart of him

Matthew 5:29 PPro-AM3S
GRK: σε ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε
KJV: thee, pluck it out, and
INT: you pluck out it and cast [it]

Matthew 5:30 PPro-AF3S
GRK: σε ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε
KJV: thee, cut it off, and
INT: you cut off it and cast [it]

Matthew 5:31 PPro-GM3S
GRK: τὴν γυναῖκα αὐτοῦ δότω αὐτῇ
KJV: shall put away his wife,
INT: the wife of him let him give to her

Matthew 5:31 PPro-DF3S
GRK: αὐτοῦ δότω αὐτῇ ἀποστάσιον
KJV: let him give her a writing of divorcement:
INT: of him let him give to her a letter of divorce

Matthew 5:32 PPro-GM3S
GRK: τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου
KJV: shall put away his wife,
INT: the wife of him except on account

Matthew 5:32 PPro-AF3S
GRK: πορνείας ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι καὶ
KJV: causeth her to commit adultery:
INT: of sexual immorality causes her to commit adultery and

Matthew 5:35 PPro-GM3S
GRK: τῶν ποδῶν αὐτοῦ μήτε εἰς
KJV: for it is his footstool: neither
INT: [for] the feet of him nor by

Matthew 5:39 PPro-DM3S
GRK: σου στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν
KJV: cheek, turn to him the other also.
INT: of you turn to him also the

Matthew 5:40 PPro-DM3S
GRK: λαβεῖν ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ
KJV: coat, let him have [thy] cloke
INT: take yield to him also [your]

Matthew 5:41 PPro-GM3S
GRK: ὕπαγε μετ' αὐτοῦ δύο
KJV: go with him twain.
INT: go with him two

Matthew 5:45 PPro-GM3S
GRK: τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ
KJV: for he maketh his sun to rise
INT: the sun of him he causes to rise on

Matthew 5:46 PPro-ANS
GRK: τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν
NAS: the tax collectors do the same?
KJV: even the publicans the same?
INT: tax gatherers the same do

Matthew 5:47 PPro-ANS
GRK: ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν
NAS: the Gentiles do the same?
INT: The Gentiles the same do

Matthew 6:1 PPro-DM3P
GRK: τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς εἰ δὲ
KJV: to be seen of them: otherwise
INT: to be seen by them if moreover

Matthew 6:2 PPro-GM3P
GRK: τὸν μισθὸν αὐτῶν
KJV: unto you, They have their reward.
INT: the reward of them

Matthew 6:5 PPro-GM3P
GRK: τὸν μισθὸν αὐτῶν
KJV: They have their reward.
INT: the reward of them

Matthew 6:7 PPro-GM3P
GRK: τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται
KJV: for their much speaking.
INT: the many words of them they will be heard

Matthew 6:8 PPro-DM3P
GRK: οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς οἶδεν γὰρ
KJV: therefore like unto them: for your
INT: therefore be like to them knows indeed

Matthew 6:8 PPro-AM3S
GRK: ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν
KJV: ye ask him.
INT: you ask him

Matthew 6:14 PPro-GM3P
GRK: τὰ παραπτώματα αὐτῶν ἀφήσει καὶ
KJV: ye forgive men their trespasses, your
INT: the trespasses of them will forgive also

Matthew 6:15 PPro-GM3P
GRK: τὰ παραπτώματα αὐτῶν οὐδὲ ὁ
KJV: not men their trespasses, neither
INT: the trespasses of them neither the

Matthew 6:16 PPro-GM3P
GRK: τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσιν
KJV: for they disfigure their faces, that
INT: the appearance of them so that they might appear

Matthew 6:16 PPro-GM3P
GRK: τὸν μισθὸν αὐτῶν
KJV: They have their reward.
INT: the reward of them

Matthew 6:26 PPro-AN3P
GRK: οὐράνιος τρέφει αὐτά οὐχ ὑμεῖς
KJV: Father feedeth them. Are ye
INT: Heavenly feeds them not you

Matthew 6:26 PPro-GN3P
GRK: μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν
KJV: much better than they?
INT: much are more valuable than they

Matthew 6:27 PPro-GM3S
GRK: τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα
KJV: cubit unto his stature?
INT: the life span of him hour one

Matthew 6:29 PPro-GM3S
GRK: τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς
KJV: in all his glory was
INT: the glory of him was clothed as

Matthew 6:33 PPro-GM3S
GRK: τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ταῦτα
KJV: of God, and his righteousness; and
INT: the righteousness of him and these things

Matthew 6:34 PPro-GF3S
GRK: ἡ κακία αὐτῆς
KJV: unto the day [is] the evil thereof.
INT: the trouble of it

Matthew 7:6 PPro-AM3P
GRK: ποτε καταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς
KJV: lest they trample them under their
INT: lest they should trample upon them with the

Matthew 7:6 PPro-GM3P
GRK: τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες
KJV: them under their feet, and
INT: the feet of them and having turned

Matthew 7:9 PPro-GM3S
GRK: ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον μὴ
KJV: whom if his son ask
INT: the son of him bread not

Matthew 7:9 PPro-DM3S
GRK: λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ
KJV: bread, will he give him a stone?
INT: a stone will he give him

Matthew 7:10 PPro-DM3S
GRK: ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ
KJV: a fish, will he give him a serpent?
INT: a serpent will he give him

Matthew 7:11 PPro-AM3S
GRK: τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν
KJV: good things to them that ask him?
INT: to them that ask him

Matthew 7:12 PPro-DM3P
GRK: ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς οὗτος γάρ
KJV: even so to them: for this
INT: you do to them this indeed

Matthew 7:13 PPro-GF3S
GRK: εἰσερχόμενοι δι' αὐτῆς
INT: enter through it

Matthew 7:14 PPro-AF3S
GRK: οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν
KJV: there be that find it.
INT: they who find it

Matthew 7:16 PPro-GM3P
GRK: τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς
KJV: Ye shall know them by their
INT: the fruits of them you will know them

Matthew 7:16 PPro-AM3P
GRK: αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς μήτι συλλέγουσιν
KJV: them by their fruits. Do men gather
INT: of them you will know them not Do they gather

Matthew 7:20 PPro-GM3P
GRK: τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς
KJV: by their fruits
INT: the fruits of them you will know them

Matthew 7:20 PPro-AM3P
GRK: αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς
KJV: fruits ye shall know them.
INT: of them you will know them

Matthew 7:23 PPro-DM3P
GRK: τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε
KJV: then will I profess unto them, I never
INT: then I will declare to them Never

Matthew 7:24 PPro-AM3P
GRK: καὶ ποιεῖ αὐτούς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ
KJV: and doeth them, I will liken him
INT: and does them will be like a man

Matthew 7:24 PPro-GM3S
GRK: ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν
KJV: I will liken him unto a wise
INT: who built his house

Matthew 7:26 PPro-AM3P
GRK: μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ
KJV: and doeth them not, shall be likened
INT: not does do them he will be likened to a man

Matthew 7:26 PPro-GM3S
GRK: ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν
KJV: which built his house upon
INT: who built of him the house

Matthew 7:27 PPro-GF3S
GRK: ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη
KJV: was the fall of it.
INT: the fall of it great

Matthew 7:28 PPro-GM3S
GRK: τῇ διδαχῇ αὐτοῦ
KJV: were astonished at his doctrine:
INT: the teaching of him

Matthew 7:29 PPro-AM3P
GRK: γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν
KJV: For he taught them as [one] having
INT: indeed teaching them as authority

Matthew 7:29 PPro-GM3P
GRK: οἱ γραμματεῖς αὐτῶν
INT: the scribes of them

Matthew 8:1 PPro-GM3S
GRK: Καταβάντος δὲ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ
KJV: When he was come down from
INT: having come down moreover he from the

Matthew 8:1 PPro-DM3S
GRK: ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί
KJV: multitudes followed him.
INT: mountain followed him crowds great

Matthew 8:2 PPro-DM3S
GRK: προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων Κύριε
KJV: and worshipped him, saying,
INT: having come worshipped him saying Lord

Matthew 8:3 PPro-GM3S
GRK: χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγων Θέλω
KJV: and touched him, saying,
INT: hand he touched him saying I am willing

Matthew 8:3 PPro-GM3S
GRK: εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα
KJV: immediately his leprosy
INT: immediately was cleansed his leprosy

Matthew 8:4 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus saith unto him, See thou tell
INT: And says to him Jesus

Matthew 8:4 PPro-DM3P
GRK: εἰς μαρτύριον αὐτοῖς
KJV: for a testimony unto them.
INT: for a testimony to them

Matthew 8:5 PPro-GM3S
GRK: Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς Καφαρναοὺμ
KJV: there came unto him a centurion,
INT: having entered moreover he into Capernaum

Matthew 8:5 PPro-DM3S
GRK: Καφαρναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν
KJV: a centurion, beseeching him,
INT: Capernaum came to him a centurion imploring

Matthew 8:5 PPro-AM3S
GRK: ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν
INT: a centurion imploring him

Matthew 8:7 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ Ἐγὼ ἐλθὼν
KJV: Jesus saith unto him, I will come
INT: And he says to him I having come

Matthew 8:7 PPro-AM3S
GRK: ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν
KJV: will come and heal him.
INT: having come will heal him

Matthew 8:13 Ppro-GMS
GRK: ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ
INT: the servant of him in the

Matthew 8:14 PPro-GM3S
GRK: τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ
KJV: house, he saw his wife's mother laid,
INT: the mother-in-law of him lying sick and

Matthew 8:15 PPro-GF3S
GRK: τῆς χειρὸς αὐτῆς καὶ ἀφῆκεν
KJV: And he touched her hand, and
INT: the hand of her and left

Matthew 8:15 PPro-AF3S
GRK: καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός
KJV: the fever left her: and she arose,
INT: and left her the fever

Matthew 8:15 PPro-DM3S
GRK: καὶ διηκόνει αὐτῷ
KJV: and ministered unto them.
INT: and ministered to them

Matthew 8:16 PPro-DM3S
GRK: γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς
KJV: they brought unto him many
INT: having come they brought to him possessed with demons many

Matthew 8:17 PPro-NM3S
GRK: προφήτου λέγοντος Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας
NAS: the prophet: HE HIMSELF TOOK
KJV: the prophet, saying, Himself took our
INT: prophet saying Himself the infirmities

Matthew 8:18 PPro-AM3S
GRK: ὄχλον περὶ αὐτὸν ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν
KJV: about him, he gave commandment
INT: [a] crowd around him he commanded to depart

Matthew 8:19 PPro-DM3S
GRK: γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ Διδάσκαλε ἀκολουθήσω
KJV: and said unto him, Master,
INT: scribe said to him Teacher I will follow

Matthew 8:20 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus saith unto him, The foxes have
INT: And says to him Jesus

matthew 8:21 Noun-GMP
GRK: τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ
INT: of the disciples of him said to him

Matthew 8:21 PPro-DM3S
GRK: αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ Κύριε ἐπίτρεψόν
KJV: And another of his disciples said
INT: of him said to him Lord allow

Matthew 8:22 PPro-DM3S
GRK: Ἰησοῦς λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι
KJV: Jesus said unto him, Follow me;
INT: Jesus said to him Follow me

Matthew 8:23 PPro-DM3S
GRK: Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ
KJV: And when he was entered into
INT: And having entered he into the

Matthew 8:23 PPro-DM3S
GRK: πλοῖον ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ
KJV: into a ship, his disciples followed
INT: boat followed him the disciples

Matthew 8:23 PPro-GM3S
GRK: οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
KJV: disciples followed him.
INT: the disciples him

Matthew 8:24 PPro-NM3S
GRK: τῶν κυμάτων αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν
NAS: with the waves; but Jesus Himself was asleep.
KJV: the waves: but he was asleep.
INT: the waves he himself however was sleeping

Matthew 8:25 PPro-AM3S
GRK: προσελθόντες ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες Κύριε
KJV: And his disciples came
INT: having come to [him] they awoke him saying Lord

Matthew 8:26 PPro-DM3P
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Τί δειλοί
KJV: And he saith unto them, Why are ye
INT: And he says to them Why fearful

Matthew 8:27 PPro-DM3S
GRK: ἡ θάλασσα αὐτῷ ὑπακούουσιν
KJV: the sea obey him!
INT: the sea him obey

Matthew 8:28 PPro-GM3S
GRK: Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ
KJV: And when he was come to
INT: And having come he to the

Matthew 8:28 PPro-DM3S
GRK: Γαδαρηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι
KJV: there met him two
INT: Gadarenes met him two possessed by demons

Matthew 8:30 PPro-GM3P
GRK: μακρὰν ἀπ' αὐτῶν ἀγέλη χοίρων
KJV: from them an herd
INT: far off from them a herd of pigs

Matthew 8:31 PPro-AM3S
GRK: δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες Εἰ
KJV: the devils besought him, saying, If
INT: [the] demons begged him saying If

Matthew 8:32 PPro-DM3P
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὑπάγετε οἱ
KJV: And he said unto them, Go. And
INT: And he said to them Go

Matthew 8:34 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως
KJV: when they saw him, they besought
INT: and having seen him they begged [him] that

Matthew 8:34 PPro-GM3P
GRK: τῶν ὁρίων αὐτῶν
KJV: he would depart out of their coasts.
INT: the region of them

Matthew 9:2 PPro-DM3S
GRK: ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ
KJV: they brought to him a man sick of the palsy,
INT: behold they brought to him a paralytic on

Matthew 9:2 PPro-GM3P
GRK: τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν τῷ
KJV: Jesus seeing their faith said
INT: the faith of them he said to the

Matthew 9:4 PPro-GM3P
GRK: τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν Ἵνα
KJV: Jesus knowing their thoughts said,
INT: the thoughts of them he said so that

Matthew 9:7 PPro-GM3S
GRK: τὸν οἶκον αὐτοῦ
KJV: and departed to his house.
INT: the house of him

Matthew 9:9 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι
KJV: and he saith unto him, Follow me.
INT: and says to him Follow me

Matthew 9:9 PPro-DM3S
GRK: ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ
KJV: he arose, and followed him.
INT: having arisen he followed him

Matthew 9:10 PPro-GM3S
GRK: Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν
KJV: came and sat down with him and his
INT: And it came to pass at his reclining [at table] in

Matthew 9:10 PPro-GM3S
GRK: τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
KJV: with him and his disciples.
INT: the disciples of him

Matthew 9:11 PPro-GM3S
GRK: τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Διὰ τί
KJV: [it], they said unto his disciples,
INT: to disciples of him because of why

Matthew 9:14 PPro-DM3S
GRK: Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ
KJV: came to him the disciples
INT: Then come to him the disciples

Matthew 9:15 PPro-DM3P
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus said unto them, Can the children
INT: And said to them Jesus

Matthew 9:15 PPro-GM3P
GRK: ὅσον μετ' αὐτῶν ἐστὶν ὁ
KJV: is with them? but the days
INT: as long as with them is the

Matthew 9:15 PPro-GM3P
GRK: ἀπαρθῇ ἀπ' αὐτῶν ὁ νυμφίος
KJV: shall be taken from them, and then
INT: will have been taken away from them the bridegroom

Matthew 9:16 PPro-GN3S
GRK: τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ
INT: the patch of it from the

Matthew 9:18 PPro-GM3S
GRK: Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς
KJV: While he spake these things
INT: These things of him as he is speaking to them

Matthew 9:18 PPro-DM3P
GRK: αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς ἰδοὺ ἄρχων
KJV: these things unto them, behold,
INT: of him as he is speaking to them behold a ruler

Matthew 9:18 PPro-DM3S
GRK: ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων ὅτι
KJV: ruler, and worshipped him, saying,
INT: having come knelt down to him saying

Matthew 9:18 PPro-AF3S
GRK: σου ἐπ' αὐτήν καὶ ζήσεται
KJV: hand upon her, and she shall live.
INT: of you upon her and she will live

Matthew 9:19 PPro-DM3S
GRK: Ἰησοῦς ἠκολούθησεν αὐτῷ καὶ οἱ
KJV: and followed him, and
INT: Jesus followed him and the

Matthew 9:19 PPro-GM3S
GRK: οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
KJV: him, and [so did] his disciples.
INT: the disciples of him

Matthew 9:20 PPro-GM3S
GRK: τοῦ ἱματίου αὐτοῦ
KJV: the hem of his garment:
INT: of the clothing of him

Matthew 9:21 PPro-GM3S
GRK: τοῦ ἱματίου αὐτοῦ σωθήσομαι
KJV: touch his garment,
INT: the clothing of him I will be cured

Matthew 9:22 PPro-AF3S
GRK: καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν Θάρσει
KJV: when he saw her, he said,
INT: and having seen her said Take courage

Matthew 9:24 PPro-GM3S
GRK: καὶ κατεγέλων αὐτοῦ
KJV: He said unto them, Give place: for
INT: And they laughed at him

Matthew 9:25 PPro-GF3S
GRK: τῆς χειρὸς αὐτῆς καὶ ἠγέρθη
KJV: and took her by the hand,
INT: the hand of her and arose

Matthew 9:27 Ppro-DMS
GRK: Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ
INT: Jesus followed him two blind [men]

Matthew 9:28 PPro-DM3S
GRK: οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί
KJV: the blind men came to him: and Jesus
INT: house came to him the blind [men]

Matthew 9:28 PPro-DM3P
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus saith unto them, Believe ye that
INT: and says to them Jesus

Matthew 9:28 PPro-DM3S
GRK: ποιῆσαι λέγουσιν αὐτῷ Ναί κύριε
KJV: this? They said unto him, Yea, Lord.
INT: to do They say to him Yes Lord

Matthew 9:29 PPro-GM3P
GRK: τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων Κατὰ
KJV: Then touched he their eyes, saying,
INT: the eyes of them saying According to

Matthew 9:30 PPro-GM3P
GRK: καὶ ἠνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί
KJV: And their eyes were opened;
INT: And were opened their eyes

Matthew 9:30 PPro-DM3P
GRK: Καὶ ἐνεβριμήθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
KJV: straitly charged them, saying,
INT: and strictly instructed them Jesus

Matthew 9:31 PPro-AM3S
GRK: ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ
KJV: spread abroad his fame
INT: having gone out they make known him in all

Matthew 9:32 PPro-GM3P
GRK: Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων
KJV: As they went out, behold,
INT: [as] they moreover were going out

Matthew 9:32 PPro-DM3S
GRK: ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν
KJV: behold, they brought to him a dumb man
INT: behold they brought to him a man mute

Matthew 9:35 PPro-GM3P
GRK: ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων
KJV: teaching in their synagogues, and
INT: the synagogues of them and proclaiming

Matthew 9:36 PPro-GM3P
GRK: ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν ὅτι ἦσαν
KJV: on them, because
INT: he was moved with compassion for them because they were

Matthew 9:37 PPro-GM3S
GRK: τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Ὁ μὲν
KJV: saith he unto his disciples,
INT: to the disciples of him The indeed

Matthew 9:38 PPro-GM3S
GRK: τὸν θερισμὸν αὐτοῦ
KJV: labourers into his harvest.
INT: the harvest of him

Matthew 10:1 PPro-GM3S
GRK: δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς
KJV: when he had called unto [him] his twelve
INT: twelve disciples of him he gave to them

Matthew 10:1 PPro-DM3P
GRK: αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων
KJV: he gave them power
INT: of him he gave to them authority over spirits

Matthew 10:1 PPro-AN3P
GRK: ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν
KJV: to cast them out, and
INT: so as to cast out them and to heal

Matthew 10:2 PPro-GM3S
GRK: ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ Ἰάκωβος
KJV: and Andrew his brother; James
INT: the brother of him and James

Matthew 10:2 PPro-GM3S
GRK: ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ
KJV: and John his brother;
INT: the brother of him

Matthew 10:4 PPro-AM3S
GRK: καὶ παραδοὺς αὐτόν
KJV: also betrayed him.
INT: also having betrayed him

Matthew 10:5 PPro-DM3P
GRK: Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων Εἰς
KJV: and commanded them, saying,
INT: Jesus having instructed them saying Into

Matthew 10:10 PPro-GM3S
GRK: τῆς τροφῆς αὐτοῦ
KJV: is worthy of his meat.
INT: of the provisions of him

Matthew 10:11 PPro-DF3S
GRK: τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν
KJV: who in it is worthy;
INT: who in it worthy is

Matthew 10:12 PPro-AF3S
GRK: οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτήν
KJV: an house, salute it.
INT: house greet it

Matthew 10:13 PPro-AF3S
GRK: ὑμῶν ἐπ' αὐτήν ἐὰν δὲ
KJV: come upon it: but if
INT: of you upon it if however

Matthew 10:17 PPro-GM3P
GRK: ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς
KJV: you in their synagogues;
INT: the synagogues of them they will flog you

Matthew 10:18 PPro-DM3P
GRK: εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς
KJV: a testimony against them and
INT: for a testimony to them and to the

Matthew 10:21 PPro-AM3P
GRK: καὶ θανατώσουσιν αὐτούς
KJV: and cause them to be put to death.
INT: and will put to death them

Matthew 10:24 PPro-GM3S
GRK: τὸν κύριον αὐτοῦ
KJV: the servant above his lord.
INT: the master of him

Matthew 10:25 PPro-GM3S
GRK: ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ καὶ ὁ
KJV: he be as his master, and
INT: the teacher of him and the

Matthew 10:25 PPro-GM3S
GRK: ὁ κύριος αὐτοῦ εἰ τὸν
KJV: the servant as his lord. If
INT: the master of him If the

Matthew 10:25 PPro-GM3S
GRK: τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ
KJV: more [shall they call] them of his household?
INT: those house members of him

Matthew 10:26 PPro-AM3P
GRK: οὖν φοβηθῆτε αὐτούς οὐδὲν γάρ
KJV: Fear them not therefore:
INT: therefore you should fear them nothing indeed

Matthew 10:29 PPro-GN3P
GRK: ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται
KJV: one of them shall not
INT: one of them not will fall

Matthew 10:32 PPro-DM3S
GRK: κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ
KJV: men, him will I confess also
INT: also I in him before the

Matthew 10:33 PPro-AM3S
GRK: ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσθεν τοῦ
KJV: before men, him will I also deny
INT: will deny I also him before the

Matthew 10:35 PPro-GM3S
GRK: τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα
KJV: at variance against his father, and
INT: the Father of him and a daughter

Matthew 10:35 PPro-GF3S
GRK: τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφην
KJV: the daughter against her mother, and
INT: the mother of her and a daughter-in-law

Matthew 10:35 PPro-GF3S
GRK: τῆς πενθερᾶς αὐτῆς
KJV: against her mother in law.
INT: the mother-in-law of her

Matthew 10:36 PPro-GM3S
GRK: οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ
KJV: foes [shall be] they of his own household.
INT: the household of him

Matthew 10:38 PPro-GM3S
GRK: τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ
KJV: that taketh not his cross, and
INT: the cross of him and follows

Matthew 10:39 PPro-GM3S
GRK: τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν
KJV: He that findeth his life shall lose
INT: the life of him will lose it

Matthew 10:39 PPro-AF3S
GRK: αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν καὶ ὁ
KJV: life shall lose it: and he that loseth
INT: of him will lose it and he that

Matthew 10:39 PPro-GM3S
GRK: τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ
KJV: and he that loseth his life for my
INT: the life of him on account of me

Matthew 10:39 PPro-AF3S
GRK: ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν
KJV: sake shall find it.
INT: me will find it

Matthew 10:42 PPro-GM3S
GRK: τὸν μισθὸν αὐτοῦ
KJV: he shall in no wise lose his reward.
INT: the reward of him

Matthew 11:1 PPro-GM3S
GRK: δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ μετέβη ἐκεῖθεν
KJV: of commanding his twelve
INT: twelve disciples his he departed from there

Matthew 11:1 PPro-GM3P
GRK: ταῖς πόλεσιν αὐτῶν
KJV: to preach in their cities.
INT: the cities of them

Matthew 11:2 PPro-GM3S
GRK: τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
KJV: he sent two of his disciples,
INT: of the disciples of him

Matthew 11:3 PPro-DM3S
GRK: εἶπεν αὐτῷ Σὺ εἶ
KJV: And said unto him, Art thou
INT: said to him you are

Matthew 11:4 PPro-DM3P
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες ἀπαγγείλατε
KJV: and said unto them, Go and shew
INT: Jesus said to them Having gone relate

Matthew 11:11 PPro-GM3S
GRK: οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστίν
KJV: is greater than he.
INT: heavens greater than he is

Matthew 11:12 PPro-AF3S
GRK: βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν
KJV: the violent take it by force.
INT: violent seize it

Matthew 11:14 PPro-NM3S
GRK: θέλετε δέξασθαι αὐτός ἐστιν Ἠλίας
NAS: to accept [it], John himself is Elijah
KJV: ye will receive [it], this is Elias,
INT: you are willing to receive [it] he is Elijah

Matthew 11:19 PPro-GF3S
GRK: τῶν ἔργων αὐτῆς
KJV: is justified of her children.
INT: the deeds her

Matthew 11:20 PPro-GM3S
GRK: πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ ὅτι οὐ
KJV: most of his mighty works
INT: most miracles of him because not

Matthew 11:25 PPro-AN3P
GRK: καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις
KJV: and hast revealed them unto babes.
INT: and did reveal them to little children

Matthew 12:1 PPro-GM3S
GRK: δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν καὶ
KJV: and his disciples
INT: and [the] disciples of him were hungry and

Matthew 12:2 PPro-DM3S
GRK: ἰδόντες εἶπαν αὐτῷ Ἰδοὺ οἱ
KJV: [it], they said unto him, Behold,
INT: having seen said to him Behold the

Matthew 12:3 PPro-DM3P
GRK: δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ ἀνέγνωτε
KJV: But he said unto them, Have ye not
INT: moreover he said to them Not you have read

Matthew 12:3 PPro-GM3S
GRK: οἱ μετ' αὐτοῦ
KJV: did, when he was an hungred, and
INT: those with him

Matthew 12:4 PPro-DM3S
GRK: ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ
KJV: not lawful for him to eat, neither for
INT: lawful it was for him to eat nor

Matthew 12:4 PPro-GM3S
GRK: τοῖς μετ' αὐτοῦ εἰ μὴ
KJV: them which were with him, but
INT: for those with him if not

Matthew 12:9 PPro-GM3P
GRK: τὴν συναγωγὴν αὐτῶν
KJV: he went into their synagogue:
INT: the synagogue of them

Matthew 12:10 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες Εἰ
KJV: they asked him, saying,
INT: And they asked him saying if

Matthew 12:10 PPro-GM3S
GRK: ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ
KJV: that they might accuse him.
INT: that they might accuse him

Matthew 12:11 PPro-DM3P
GRK: δὲ εἶπεν αὐτοῖς Τίς ἔσται
KJV: And he said unto them, What man
INT: moreover he said to them What will there be

Matthew 12:11 PPro-ANS
GRK: οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ
KJV: not lay hold on it, and lift [it] out?
INT: will not he lay hold of it and will raise [it] up

Matthew 12:14 PPro-GM3S
GRK: ἔλαβον κατ' αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν
KJV: against him, how
INT: held against him how him

Matthew 12:14 PPro-AM3S
GRK: αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν
KJV: how they might destroy him.
INT: him how him they might destroy

Matthew 12:15 PPro-DM3S
GRK: Καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί
KJV: multitudes followed him, and he healed
INT: and followed him multitudes many

Matthew 12:15 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας
KJV: and he healed them all;
INT: and he healed them all

Matthew 12:16 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μὴ
NAS: them not to tell who He was.
KJV: And charged them that they should
INT: and warned them that not

Matthew 12:16 PPro-AM3S
GRK: μὴ φανερὸν αὐτὸν ποιήσωσιν
KJV: not make him known:
INT: not publicly known him they should make

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page