Zephaniah 3:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםIn that dayNoun
1931 [e]ha-hū,הַה֗וּאIn thatPro
3808 [e]לֹ֤אnotAdv
954 [e]ṯê-ḇō-wō-šîתֵב֙וֹשִׁי֙do be ashamedVerb
3605 [e]mik-kōlמִכֹּ֣לof allNoun
5949 [e]‘ă-lî-lō-ṯa-yiḵ,עֲלִילֹתַ֔יִךְyour doingsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwhereinPrt
6586 [e]pā-ša-‘atפָּשַׁ֖עַתְּyou have transgressedVerb
  bî;בִּ֑יinPrep
3588 [e]kî-כִּי־forConj
227 [e]’āzאָ֣ז ׀thenAdv
5493 [e]’ā-sîrאָסִ֣ירI will take awayVerb
7130 [e]miq-qir-bêḵ,מִקִּרְבֵּ֗ךְfrom your midstNoun
5947 [e]‘al-lî-zêעַלִּיזֵי֙of you those who rejoiceAdj
1346 [e]ga-’ă-wā-ṯêḵ,גַּאֲוָתֵ֔ךְin your prideNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and notAdv
3254 [e]ṯō-w-si-p̄îתוֹסִ֧פִיdo moreVerb
1361 [e]lə-ḡā-ḇə-hāhלְגָבְהָ֛הbe haughtyVerb
5750 [e]‘ō-wḏע֖וֹדmoreSubst
2022 [e]bə-harבְּהַ֥רmountainNoun
6944 [e]qāḏ-šîקָדְשִֽׁי׃because of my holyNoun
Hebrew Texts
צפניה 3:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּיֹּ֣ום הַה֗וּא לֹ֤א תֵבֹ֙ושִׁי֙ מִכֹּ֣ל עֲלִילֹתַ֔יִךְ אֲשֶׁ֥ר פָּשַׁ֖עַתְּ בִּ֑י כִּי־אָ֣ז ׀ אָסִ֣יר מִקִּרְבֵּ֗ךְ עַלִּיזֵי֙ גַּאֲוָתֵ֔ךְ וְלֹֽא־תֹוסִ֧פִי לְגָבְהָ֛ה עֹ֖וד בְּהַ֥ר קָדְשִֽׁי׃

צפניה 3:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ביום ההוא לא תבושי מכל עלילתיך אשר פשעת בי כי־אז ׀ אסיר מקרבך עליזי גאותך ולא־תוספי לגבהה עוד בהר קדשי׃

Links
Zephaniah 3:11Zephaniah 3:11 Text AnalysisZephaniah 3:11 InterlinearZephaniah 3:11 MultilingualZephaniah 3:11 TSKZephaniah 3:11 Cross ReferencesZephaniah 3:11 Bible HubZephaniah 3:11 Biblia ParalelaZephaniah 3:11 Chinese BibleZephaniah 3:11 French BibleZephaniah 3:11 German Bible

Bible Hub
Zephaniah 3:10
Top of Page
Top of Page