2 Kings 13:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6213 [e]way-ya-‘ă-śehוַיַּֽעֲשֶׂ֥הAnd he didVerb
7451 [e]hā-ra‘הָרַ֖ע[that that was] evilAdj
5869 [e]bə-‘ê-nêבְּעֵינֵ֣יin the sightNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORDNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
5493 [e]sār,סָ֗רdo he departedVerb
3605 [e]mik-kālמִכָּל־from allNoun
2403 [e]ḥaṭ-ṭō-wṯחַטֹּ֞אותthe sinsNoun
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘āmיָרָבְעָ֧םof JeroboamNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
5028 [e]nə-ḇāṭנְבָ֛טof NebatNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־whoPrt
2398 [e]he-ḥĕ-ṭîהֶחֱטִ֥יאsinVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לmade IsraelNoun
  bāhבָּ֥הּinPrep
1980 [e]hā-lāḵ.הָלָֽךְ׃[but] he walkedVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 13:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּֽעֲשֶׂ֥ה הָרַ֖ע בְּעֵינֵ֣י יְהוָ֑ה לֹ֣א סָ֗ר מִכָּל־חַטֹּ֞אות יָרָבְעָ֧ם בֶּן־נְבָ֛ט אֲשֶׁר־הֶחֱטִ֥יא אֶת־יִשְׂרָאֵ֖ל בָּ֥הּ הָלָֽךְ׃

מלכים ב 13:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעשה הרע בעיני יהוה לא סר מכל־חטאות ירבעם בן־נבט אשר־החטיא את־ישראל בה הלך׃

Links
2 Kings 13:112 Kings 13:11 Text Analysis2 Kings 13:11 Interlinear2 Kings 13:11 Multilingual2 Kings 13:11 TSK2 Kings 13:11 Cross References2 Kings 13:11 Bible Hub2 Kings 13:11 Biblia Paralela2 Kings 13:11 Chinese Bible2 Kings 13:11 French Bible2 Kings 13:11 German Bible

Bible Hub
2 Kings 13:10
Top of Page
Top of Page