1 Chronicles 16:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇî-’ūוַיָּבִ֙יאוּ֙so they broughtVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
727 [e]’ă-rō-wnאֲר֣וֹןthe arkNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîm,הָֽאֱלֹהִ֔יםof GodNoun
3322 [e]way-yaṣ-ṣî-ḡūוַיַּצִּ֣יגוּand setVerb
853 [e]’ō-ṯōw,אֹת֔וֹitAcc
8432 [e]bə-ṯō-wḵבְּת֣וֹךְ[is] in the middleNoun
168 [e]hā-’ō-hel,הָאֹ֔הֶלof the tentNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
5186 [e]nā-ṭāh-נָֽטָה־had pitchedVerb
  lōwל֖וֹtoPrep
1732 [e]dā-wîḏ;דָּוִ֑ידDavidNoun
7126 [e]way-yaq-rî-ḇūוַיַּקְרִ֛יבוּand they offeredVerb
5930 [e]‘ō-lō-wṯעֹל֥וֹתburnt sacrificesNoun
8002 [e]ū-šə-lā-mîmוּשְׁלָמִ֖יםand peace offeringsNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יbeforeNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîm.הָאֱלֹהִֽים׃GodNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 16:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבִ֙יאוּ֙ אֶת־אֲרֹ֣ון הָֽאֱלֹהִ֔ים וַיַּצִּ֣יגוּ אֹתֹ֔ו בְּתֹ֣וךְ הָאֹ֔הֶל אֲשֶׁ֥ר נָֽטָה־לֹ֖ו דָּוִ֑יד וַיַּקְרִ֛יבוּ עֹלֹ֥ות וּשְׁלָמִ֖ים לִפְנֵ֥י הָאֱלֹהִֽים׃

דברי הימים א 16:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויביאו את־ארון האלהים ויציגו אתו בתוך האהל אשר נטה־לו דויד ויקריבו עלות ושלמים לפני האלהים׃

Links
1 Chronicles 16:11 Chronicles 16:1 Text Analysis1 Chronicles 16:1 Interlinear1 Chronicles 16:1 Multilingual1 Chronicles 16:1 TSK1 Chronicles 16:1 Cross References1 Chronicles 16:1 Bible Hub1 Chronicles 16:1 Biblia Paralela1 Chronicles 16:1 Chinese Bible1 Chronicles 16:1 French Bible1 Chronicles 16:1 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 15:29
Top of Page
Top of Page