Psalm 54:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5329 [e]lam-naṣ-ṣê-aḥלַמְנַצֵּ֥חַTo the chief MusicianVerb
5058 [e]bin-ḡî-nōṯ,בִּנְגִינֹ֗תon NeginothNoun
4905 [e]maś-kîlמַשְׂכִּ֥ילMaschilNoun
1732 [e]lə-ḏā-wiḏ.לְדָוִֽד׃[A Psalm] of DavidNoun
935 [e]bə-ḇō-wבְּב֣וֹאcameVerb
2130 [e]haz-zî-p̄îmהַ֭זִּיפִיםwhen the ZiphimsNoun
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֣וּand saidVerb
7586 [e]lə-šā-’ūl;לְשָׁא֑וּלto SaulNoun
3808 [e]hă-lōהֲלֹ֥אdoes notAdv
1732 [e]ḏā-wiḏ,דָ֝וִ֗דDavidNoun
5641 [e]mis-tat-têrמִסְתַּתֵּ֥רhide himselfVerb
5973 [e]‘im-mā-nū.עִמָּֽנוּ׃with mePrep
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱ֭לֹהִיםO GodNoun
8034 [e]bə-šim-ḵāבְּשִׁמְךָ֣by Your nameNoun
3467 [e]hō-wō-šî-‘ê-nî;הוֹשִׁיעֵ֑נִיus? Save meVerb
1369 [e]ū-ḇiḡ-ḇū-rā-ṯə-ḵāוּבִגְבוּרָתְךָ֥by Your strengthNoun
1777 [e]ṯə-ḏî-nê-nî.תְדִינֵֽנִי׃judgeVerb
Hebrew Texts
תהילים 54:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לַמְנַצֵּ֥חַ בִּנְגִינֹ֗ת מַשְׂכִּ֥יל לְדָוִֽד׃ בְּבֹ֣וא הַ֭זִּיפִים וַיֹּאמְר֣וּ לְשָׁא֑וּל הֲלֹ֥א דָ֝וִ֗ד מִסְתַּתֵּ֥ר עִמָּֽנוּ׃ אֱ֭לֹהִים בְּשִׁמְךָ֣ הֹושִׁיעֵ֑נִי וּבִגְבוּרָתְךָ֥ תְדִינֵֽנִי׃

תהילים 54:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
למנצח בנגינת משכיל לדוד׃ בבוא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו׃ אלהים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני׃

Links
Psalm 54:1Psalm 54:1 Text AnalysisPsalm 54:1 InterlinearPsalm 54:1 MultilingualPsalm 54:1 TSKPsalm 54:1 Cross ReferencesPsalm 54:1 Bible HubPsalm 54:1 Biblia ParalelaPsalm 54:1 Chinese BiblePsalm 54:1 French BiblePsalm 54:1 German Bible

Bible Hub
Psalm 53:6
Top of Page
Top of Page