Leviticus 17:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־And everyNoun
5315 [e]ne-p̄eš,נֶ֗פֶשׁsoulNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
398 [e]tō-ḵalתֹּאכַ֤לeatsVerb
5038 [e]nə-ḇê-lāhנְבֵלָה֙that which diedNoun
2966 [e]ū-ṭə-rê-p̄āh,וּטְרֵפָ֔הor that which was tornNoun
249 [e]bā-’ez-rāḥבָּאֶזְרָ֖חone of your own countryNoun
1616 [e]ū-ḇag-gêr;וּבַגֵּ֑רor a strangerNoun
3526 [e]wə-ḵib-besוְכִבֶּ֨סand he shall both washVerb
899 [e]bə-ḡā-ḏāwבְּגָדָ֜יוhis clothesNoun
7364 [e]wə-rā-ḥaṣוְרָחַ֥ץand batheVerb
4325 [e]bam-ma-yimבַּמַּ֛יִםin waterNoun
2930 [e]wə-ṭā-mêוְטָמֵ֥אand be uncleanVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
6153 [e]hā-‘e-reḇהָעֶ֖רֶבthe eveningNoun
2891 [e]wə-ṭā-hêr.וְטָהֵֽר׃then shall he be cleanVerb
Hebrew Texts
ויקרא 17:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכָל־נֶ֗פֶשׁ אֲשֶׁ֨ר תֹּאכַ֤ל נְבֵלָה֙ וּטְרֵפָ֔ה בָּאֶזְרָ֖ח וּבַגֵּ֑ר וְכִבֶּ֨ס בְּגָדָ֜יו וְרָחַ֥ץ בַּמַּ֛יִם וְטָמֵ֥א עַד־הָעֶ֖רֶב וְטָהֵֽר׃

ויקרא 17:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכל־נפש אשר תאכל נבלה וטרפה באזרח ובגר וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד־הערב וטהר׃

Links
Leviticus 17:15Leviticus 17:15 Text AnalysisLeviticus 17:15 InterlinearLeviticus 17:15 MultilingualLeviticus 17:15 TSKLeviticus 17:15 Cross ReferencesLeviticus 17:15 Bible HubLeviticus 17:15 Biblia ParalelaLeviticus 17:15 Chinese BibleLeviticus 17:15 French BibleLeviticus 17:15 German Bible

Bible Hub
Leviticus 17:14
Top of Page
Top of Page