Isaiah 23:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2005 [e]hênהֵ֣ן ׀BeholdAdv
776 [e]’e-reṣאֶ֣רֶץthe landNoun
3778 [e]kaś-dîm,כַּשְׂדִּ֗יםof the ChaldeansNoun
2088 [e]zehזֶ֤הthisPro
5971 [e]hā-‘āmהָעָם֙peopleNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
1961 [e]hā-yāh,הָיָ֔הdo wasVerb
804 [e]’aš-šūrאַשּׁ֖וּר[till] the AssyrianNoun
3245 [e]yə-sā-ḏāhיְסָדָ֣הּfoundedVerb
6728 [e]lə-ṣî-yîm;לְצִיִּ֑יםit for those who dwell in the wildernessNoun
6965 [e]hê-qî-mūהֵקִ֣ימוּthey set upVerb
  [ḇə-ḥî-nāw[בְחִינָיו -  
  ḵ]כ] -  
971 [e](ḇa-ḥū-nāw,(בַחוּנָ֗יוthe towersNoun
  q)ק) -  
6209 [e]‘ō-rə-rūעֹרְרוּ֙they raised upVerb
759 [e]’ar-mə-nō-w-ṯe-hā,אַרְמְנוֹתֶ֔יהָthe palacesNoun
7760 [e]śā-māhשָׂמָ֖הּhe broughtVerb
4654 [e]lə-map-pê-lāh.לְמַפֵּלָֽה׃it to ruinNoun
Hebrew Texts
ישעה 23:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֵ֣ן ׀ אֶ֣רֶץ כַּשְׂדִּ֗ים זֶ֤ה הָעָם֙ לֹ֣א הָיָ֔ה אַשּׁ֖וּר יְסָדָ֣הּ לְצִיִּ֑ים הֵקִ֣ימוּ [בְחִינָיו כ] (בַחוּנָ֗יו ק) עֹרְרוּ֙ אַרְמְנֹותֶ֔יהָ שָׂמָ֖הּ לְמַפֵּלָֽה׃

ישעה 23:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הן ׀ ארץ כשדים זה העם לא היה אשור יסדה לציים הקימו [בחיניו כ] (בחוניו ק) עררו ארמנותיה שמה למפלה׃

Links
Isaiah 23:13Isaiah 23:13 Text AnalysisIsaiah 23:13 InterlinearIsaiah 23:13 MultilingualIsaiah 23:13 TSKIsaiah 23:13 Cross ReferencesIsaiah 23:13 Bible HubIsaiah 23:13 Biblia ParalelaIsaiah 23:13 Chinese BibleIsaiah 23:13 French BibleIsaiah 23:13 German Bible

Bible Hub
Isaiah 23:12
Top of Page
Top of Page