2 Chronicles 7:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3548 [e]wə-hak-kō-hă-nîmוְהַכֹּהֲנִ֞יםAnd the priestsNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
4931 [e]miš-mə-rō-w-ṯāmמִשְׁמְרוֹתָ֣םat their postsNoun
5975 [e]‘ō-mə-ḏîm,עֹמְדִ֗יםwaitedVerb
3881 [e]wə-hal-wî-yimוְהַלְוִיִּ֞םand the LevitesAdj
3627 [e]biḵ-lê-בִּכְלֵי־also with instrumentsNoun
7892 [e]šîrשִׁ֤ירof musicNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙of the LORDNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֜הhad madeVerb
1732 [e]dā-wîḏדָּוִ֣ידDavidNoun
4428 [e]ham-me-leḵ,הַמֶּ֗לֶךְthe kingNoun
3034 [e]lə-hō-ḏō-wṯלְהֹד֤וֹתfor givingVerb
3068 [e]Yah-wehלַיהוָה֙the LORDNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־becauseConj
5769 [e]lə-‘ō-w-lāmלְעוֹלָ֣ם[endureth] foreverNoun
2617 [e]ḥas-dōw,חַסְדּ֔וֹhis covenant loyaltyNoun
1984 [e]bə-hal-lêlבְּהַלֵּ֥לpraisedVerb
1732 [e]dā-wîḏדָּוִ֖ידwhen DavidNoun
3027 [e]bə-yā-ḏām;בְּיָדָ֑םby their meansNoun
3548 [e]wə-hak-kō-hă-nîmוְהַכֹּהֲנִים֙and the priestsNoun
  [ma-ḥă-ṣō-ṣə-rîm[מַחֲצֹצְרִים -  
  ḵ]כ] -  
2690 [e](maḥ-ṣə-rîm(מַחְצְרִ֣יםsoundedVerb
  q)ק) -  
5048 [e]neḡ-dām,נֶגְדָּ֔םtrumpets before themSubst
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לIsraelNoun
5975 [e]‘ō-mə-ḏîm.עֹמְדִֽים׃stoodVerb
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 7:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַכֹּהֲנִ֞ים עַל־מִשְׁמְרֹותָ֣ם עֹמְדִ֗ים וְהַלְוִיִּ֞ם בִּכְלֵי־שִׁ֤יר יְהוָה֙ אֲשֶׁ֨ר עָשָׂ֜ה דָּוִ֣יד הַמֶּ֗לֶךְ לְהֹדֹ֤ות לַיהוָה֙ כִּֽי־לְעֹולָ֣ם חַסְדֹּ֔ו בְּהַלֵּ֥ל דָּוִ֖יד בְּיָדָ֑ם וְהַכֹּהֲנִים֙ [מַחֲצֹצְרִים כ] (מַחְצְרִ֣ים ק) נֶגְדָּ֔ם וְכָל־יִשְׂרָאֵ֖ל עֹמְדִֽים׃ ס

דברי הימים ב 7:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והכהנים על־משמרותם עמדים והלוים בכלי־שיר יהוה אשר עשה דויד המלך להדות ליהוה כי־לעולם חסדו בהלל דויד בידם והכהנים [מחצצרים כ] (מחצרים ק) נגדם וכל־ישראל עמדים׃ ס

Links
2 Chronicles 7:62 Chronicles 7:6 Text Analysis2 Chronicles 7:6 Interlinear2 Chronicles 7:6 Multilingual2 Chronicles 7:6 TSK2 Chronicles 7:6 Cross References2 Chronicles 7:6 Bible Hub2 Chronicles 7:6 Biblia Paralela2 Chronicles 7:6 Chinese Bible2 Chronicles 7:6 French Bible2 Chronicles 7:6 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 7:5
Top of Page
Top of Page