2 Chronicles 2:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ben-בֶּן־The sonNoun
802 [e]’iš-šāhאִשָּׁ֞הof a womenNoun
4480 [e]min-מִן־ofPrep
1323 [e]bə-nō-wṯבְּנ֣וֹתa DaniteNoun
1835 [e]dān,דָּ֗ןof DanNoun
1 [e]wə-’ā-ḇîwוְאָבִ֣יוand his father [was]Noun
376 [e]’îš-אִישׁ־a manNoun
6876 [e]ṣō-rîצֹרִ֡יof TyreAdj
3045 [e]yō-w-ḏê-a‘יוֹדֵ֡עַskillfulVerb
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯלַעֲשׂ֣וֹתto workVerb
2091 [e]baz-zā-hāḇ-בַּזָּֽהָב־in goldNoun
3701 [e]ū-ḇak-ke-sep̄וּ֠בַכֶּסֶףand in silverNoun
5178 [e]ban-nə-ḥō-šeṯבַּנְּחֹ֨שֶׁתin bronzeNoun
1270 [e]bab-bar-zelבַּבַּרְזֶ֜לin ironNoun
68 [e]bā-’ă-ḇā-nîmבָּאֲבָנִ֣יםin stoneNoun
6086 [e]ū-ḇā-‘ê-ṣîm,וּבָעֵצִ֗יםand in timberNoun
713 [e]bā-’ar-gā-mānבָּאַרְגָּמָ֤ןin purpleNoun
8504 [e]bat-tə-ḵê-leṯבַּתְּכֵ֙לֶת֙in blueNoun
948 [e]ū-ḇab-būṣוּבַבּ֣וּץand in fine linenNoun
3758 [e]ū-ḇak-kar-mîl,וּבַכַּרְמִ֔ילand in crimsonNoun
6605 [e]ū-lə-p̄at-tê-aḥוּלְפַתֵּ֙חַ֙also to engraveVerb
3605 [e]kāl-כָּל־any mannerNoun
6603 [e]pit-tū-aḥ,פִּתּ֔וּחַof engravingNoun
2803 [e]wə-laḥ-šōḇוְלַחְשֹׁ֖בand to find outVerb
3605 [e]kāl-כָּל־everyNoun
4284 [e]ma-ḥă-šā-ḇeṯ;מַחֲשָׁ֑בֶתdeviceNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רthatPrt
5414 [e]yin-nā-ṯen-יִנָּֽתֶן־shall be putVerb
  lōwלוֹ֙to himPrep
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
2450 [e]ḥă-ḵā-me-ḵā,חֲכָמֶ֔יךָyour cunning menAdj
2450 [e]wə-ḥaḵ-mê,וְֽחַכְמֵ֔יand with the cunning menAdj
113 [e]’ă-ḏō-nîאֲדֹנִ֖יof my lordNoun
1732 [e]dā-wîḏדָּוִ֥ידDavidNoun
1 [e]’ā-ḇî-ḵā.אָבִֽיךָ׃your fatherNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 2:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־אִשָּׁ֞ה מִן־בְּנֹ֣ות דָּ֗ן וְאָבִ֣יו אִישׁ־צֹרִ֡י יֹודֵ֡עַ לַעֲשֹׂ֣ות בַּזָּֽהָב־וּ֠בַכֶּסֶף בַּנְּחֹ֨שֶׁת בַּבַּרְזֶ֜ל בָּאֲבָנִ֣ים וּבָעֵצִ֗ים בָּאַרְגָּמָ֤ן בַּתְּכֵ֙לֶת֙ וּבַבּ֣וּץ וּבַכַּרְמִ֔יל וּלְפַתֵּ֙חַ֙ כָּל־פִּתּ֔וּחַ וְלַחְשֹׁ֖ב כָּל־מַחֲשָׁ֑בֶת אֲשֶׁ֤ר יִנָּֽתֶן־לֹו֙ עִם־חֲכָמֶ֔יךָ וְֽחַכְמֵ֔י אֲדֹנִ֖י דָּוִ֥יד אָבִֽיךָ׃

דברי הימים ב 2:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־אשה מן־בנות דן ואביו איש־צרי יודע לעשות בזהב־ובכסף בנחשת בברזל באבנים ובעצים בארגמן בתכלת ובבוץ ובכרמיל ולפתח כל־פתוח ולחשב כל־מחשבת אשר ינתן־לו עם־חכמיך וחכמי אדני דויד אביך׃

Links
2 Chronicles 2:142 Chronicles 2:14 Text Analysis2 Chronicles 2:14 Interlinear2 Chronicles 2:14 Multilingual2 Chronicles 2:14 TSK2 Chronicles 2:14 Cross References2 Chronicles 2:14 Bible Hub2 Chronicles 2:14 Biblia Paralela2 Chronicles 2:14 Chinese Bible2 Chronicles 2:14 French Bible2 Chronicles 2:14 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 2:13
Top of Page
Top of Page