1 Kings 10:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3978 [e]ū-ma-’ă-ḵalוּמַאֲכַ֣לand the foodNoun
7979 [e]šul-ḥā-nōwשֻׁלְחָנ֡וֹof his tableNoun
4186 [e]ū-mō-wō-šaḇוּמוֹשַׁ֣בand the sittingNoun
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏāwעֲבָדָיו֩of his servantsNoun
4612 [e]ū-ma-‘ă-maḏוּמַעֲמַ֨דand the attendanceNoun
  [mə-šā-rə-ṯōw[מְשָׁרְתֹו -  
  ḵ]כ] -  
8334 [e](mə-šā-rə-ṯāw(מְשָׁרְתָ֜יוof his ministersVerb
  q)ק) -  
4403 [e]ū-mal-bu-šê-hemוּמַלְבֻּֽשֵׁיהֶם֙and their apparelNoun
4945 [e]ū-maš-qāw,וּמַשְׁקָ֔יוand his cupbearersNoun
5930 [e]wə-‘ō-lā-ṯōw,וְעֹ֣לָת֔וֹand his ascentNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רby thatPrt
5927 [e]ya-‘ă-lehיַעֲלֶ֖הhe went upVerb
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתto the houseNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORDNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־and noAdv
1961 [e]hā-yāhהָ֥יָהthere wasVerb
  ḇāhבָ֛הּinPrep
5750 [e]‘ō-wḏע֖וֹדmoreSubst
7307 [e]rū-aḥ.רֽוּחַ׃spiritNoun
Hebrew Texts
מלכים א 10:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמַאֲכַ֣ל שֻׁלְחָנֹ֡ו וּמֹושַׁ֣ב עֲבָדָיו֩ וּמַעֲמַ֨ד [מְשָׁרְתֹו כ] (מְשָׁרְתָ֜יו ק) וּמַלְבֻּֽשֵׁיהֶם֙ וּמַשְׁקָ֔יו וְעֹ֣לָתֹ֔ו אֲשֶׁ֥ר יַעֲלֶ֖ה בֵּ֣ית יְהוָ֑ה וְלֹא־הָ֥יָה בָ֛הּ עֹ֖וד רֽוּחַ׃

מלכים א 10:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומאכל שלחנו ומושב עבדיו ומעמד [משרתו כ] (משרתיו ק) ומלבשיהם ומשקיו ועלתו אשר יעלה בית יהוה ולא־היה בה עוד רוח׃

Links
1 Kings 10:51 Kings 10:5 Text Analysis1 Kings 10:5 Interlinear1 Kings 10:5 Multilingual1 Kings 10:5 TSK1 Kings 10:5 Cross References1 Kings 10:5 Bible Hub1 Kings 10:5 Biblia Paralela1 Kings 10:5 Chinese Bible1 Kings 10:5 French Bible1 Kings 10:5 German Bible

Bible Hub
1 Kings 10:4
Top of Page
Top of Page