1 Chronicles 22:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]hă-lōהֲלֹ֨אnotAdv
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤ה[is] the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-ḵemאֱלֹֽהֵיכֶם֙your GodNoun
5973 [e]‘im-mā-ḵem,עִמָּכֶ֔םwithPrep
5117 [e]wə-hê-nî-aḥוְהֵנִ֥יחַ[not] you? and has he given you restVerb
  lā-ḵemלָכֶ֖םtoPrep
5439 [e]mis-sā-ḇîḇ;מִסָּבִ֑יבon everySubst
3588 [e]כִּ֣י ׀forConj
5414 [e]nā-ṯanנָתַ֣ןhe has givenVerb
3027 [e]bə-yā-ḏî,בְּיָדִ֗יinto my handNoun
853 [e]’êṯאֵ֚ת - Acc
3427 [e]yō-šə-ḇêיֹשְׁבֵ֣יthe inhabitantsVerb
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֔רֶץof the landNoun
3533 [e]wə-niḵ-bə-šāhוְנִכְבְּשָׁ֥הand is subduedVerb
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֛רֶץthe landNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יbeforeNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
6440 [e]wə-lip̄-nêוְלִפְנֵ֥יand beforeNoun
5971 [e]‘am-mōw.עַמּֽוֹ׃his peopleNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 22:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֲלֹ֨א יְהוָ֤ה אֱלֹֽהֵיכֶם֙ עִמָּכֶ֔ם וְהֵנִ֥יחַ לָכֶ֖ם מִסָּבִ֑יב כִּ֣י ׀ נָתַ֣ן בְּיָדִ֗י אֵ֚ת יֹשְׁבֵ֣י הָאָ֔רֶץ וְנִכְבְּשָׁ֥ה הָאָ֛רֶץ לִפְנֵ֥י יְהוָ֖ה וְלִפְנֵ֥י עַמֹּֽו׃

דברי הימים א 22:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הלא יהוה אלהיכם עמכם והניח לכם מסביב כי ׀ נתן בידי את ישבי הארץ ונכבשה הארץ לפני יהוה ולפני עמו׃

Links
1 Chronicles 22:181 Chronicles 22:18 Text Analysis1 Chronicles 22:18 Interlinear1 Chronicles 22:18 Multilingual1 Chronicles 22:18 TSK1 Chronicles 22:18 Cross References1 Chronicles 22:18 Bible Hub1 Chronicles 22:18 Biblia Paralela1 Chronicles 22:18 Chinese Bible1 Chronicles 22:18 French Bible1 Chronicles 22:18 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 22:17
Top of Page
Top of Page