1 Chronicles 11:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּ֨אמְר֜וּAnd saidVerb
3427 [e]yō-šə-ḇêיֹשְׁבֵ֤יthe inhabitantsVerb
2982 [e]yə-ḇūsיְבוּס֙of JebusNoun
1732 [e]lə-ḏā-wîḏ,לְדָוִ֔ידto DavidNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
935 [e]ṯā-ḇō-wתָב֖וֹאdo comeVerb
2008 [e]hên-nāh;הֵ֑נָּהhereAdv
3920 [e]way-yil-kōḏוַיִּלְכֹּ֤דand tookVerb
1732 [e]dā-wîḏדָּוִיד֙Nevertheless DavidNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4686 [e]mə-ṣu-ḏaṯמְצֻדַ֣תthe castleNoun
6726 [e]ṣî-yō-wn,צִיּ֔וֹןof ZionNoun
1931 [e]הִ֖יאthatPro
5892 [e]‘îrעִ֥יר[is] the cityNoun
1732 [e]dā-wîḏ.דָּוִֽיד׃of DavidNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 11:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמְר֜וּ יֹשְׁבֵ֤י יְבוּס֙ לְדָוִ֔יד לֹ֥א תָבֹ֖וא הֵ֑נָּה וַיִּלְכֹּ֤ד דָּוִיד֙ אֶת־מְצֻדַ֣ת צִיֹּ֔ון הִ֖יא עִ֥יר דָּוִֽיד׃

דברי הימים א 11:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו ישבי יבוס לדויד לא תבוא הנה וילכד דויד את־מצדת ציון היא עיר דויד׃

Links
1 Chronicles 11:51 Chronicles 11:5 Text Analysis1 Chronicles 11:5 Interlinear1 Chronicles 11:5 Multilingual1 Chronicles 11:5 TSK1 Chronicles 11:5 Cross References1 Chronicles 11:5 Bible Hub1 Chronicles 11:5 Biblia Paralela1 Chronicles 11:5 Chinese Bible1 Chronicles 11:5 French Bible1 Chronicles 11:5 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 11:4
Top of Page
Top of Page