ἀποθανὼν
Englishman's Concordance
ἀποθανὼν (apothanōn) — 3 Occurrences

Romans 6:7 V-APA-NMS
GRK: ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ
NAS: for he who has died is freed from sin.
KJV: For he that is dead is freed from
INT: the [one] indeed having died has been justified from

Romans 8:34 V-APA-NMS
GRK: Ἰησοῦς ὁ ἀποθανών μᾶλλον δὲ
NAS: Jesus is He who died, yes,
KJV: [It is] Christ that died, yea
INT: Jesus the [one] having died rather moreover

Hebrews 11:4 V-APA-NMS
GRK: δι' αὐτῆς ἀποθανὼν ἔτι λαλεῖ
NAS: and through faith, though he is dead, he still
KJV: by it he being dead yet speaketh.
INT: through it having died yet he speaks

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page