ἀποθνήσκειν
Englishman's Concordance
ἀποθνήσκειν (apothnēskein) — 5 Occurrences

John 4:47 V-PNA
GRK: ἤμελλεν γὰρ ἀποθνήσκειν
NAS: for he was at the point of death.
KJV: for he was at the point of death.
INT: he was about indeed to die

John 11:51 V-PNA
GRK: ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τοῦ
NAS: was going to die for the nation,
KJV: Jesus should die for that nation;
INT: was about Jesus to die for the

John 12:33 V-PNA
GRK: θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν
NAS: of death by which He was to die.
KJV: death he should die.
INT: death he was about to die

John 18:32 V-PNA
GRK: θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν
NAS: of death He was about to die.
KJV: death he should die.
INT: death he was about to die

Romans 8:13 V-PNA
GRK: ζῆτε μέλλετε ἀποθνήσκειν εἰ δὲ
NAS: you must die; but if
KJV: the flesh, ye shall die: but if
INT: you live you are about to die if however

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 599
112 Occurrences


ἀπέθανεν — 33 Occ.
ἀπεθάνετε — 2 Occ.
ἀπεθάνομεν — 2 Occ.
ἀπέθανον — 12 Occ.
ἀπέθνησκεν — 1 Occ.
ἀποθάνῃ — 13 Occ.
ἀποθανεῖν — 16 Occ.
ἀποθανεῖσθε — 3 Occ.
ἀποθανεῖται — 1 Occ.
ἀποθάνωμεν — 1 Occ.
ἀποθανὼν — 3 Occ.
ἀποθανόντα — 1 Occ.
ἀποθανόντες — 1 Occ.
ἀποθανόντι — 1 Occ.
ἀποθανόντος — 1 Occ.
ἀποθνήσκει — 5 Occ.
ἀποθνήσκειν — 5 Occ.
ἀποθνήσκω — 1 Occ.
ἀποθνήσκωμεν — 2 Occ.
ἀποθνήσκων — 2 Occ.
ἀποθνήσκομεν — 2 Occ.
ἀποθνήσκοντες — 3 Occ.
ἀποθνήσκουσιν — 1 Occ.
Additional Entries
ἀποθανεῖν — 16 Occ.
ἀποθανεῖσθε — 3 Occ.
ἀποθανεῖται — 1 Occ.
ἀποθάνωμεν — 1 Occ.
ἀποθανὼν — 3 Occ.
ἀποθανόντα — 1 Occ.
ἀποθανόντες — 1 Occ.
ἀποθανόντι — 1 Occ.
ἀποθανόντος — 1 Occ.
ἀποθνήσκει — 5 Occ.
ἀποθνήσκω — 1 Occ.
ἀποθνήσκωμεν — 2 Occ.
ἀποθνήσκων — 2 Occ.
ἀποθνήσκομεν — 2 Occ.
ἀποθνήσκοντες — 3 Occ.
ἀποθνήσκουσιν — 1 Occ.
ἀπεκατεστάθη — 3 Occ.
ἀπεκατέστη — 1 Occ.
ἀποκατασταθῶ — 1 Occ.
ἀποκαταστήσει — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page