Leviticus 15:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־And whoeverNoun
5060 [e]han-nō-ḡê-a‘,הַנֹּגֵ֔עַtouchesVerb
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־anyNoun
3627 [e]kə-lîכְּלִ֖יthingNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
3427 [e]tê-šêḇתֵּשֵׁ֣בshe satVerb
5921 [e]‘ā-lāw;עָלָ֑יוonPrep
3526 [e]yə-ḵab-bêsיְכַבֵּ֧סshall washVerb
899 [e]bə-ḡā-ḏāwבְּגָדָ֛יוhis clothesNoun
7364 [e]wə-rā-ḥaṣוְרָחַ֥ץand batheVerb
4325 [e]bam-ma-yimבַּמַּ֖יִםin waterNoun
2930 [e]wə-ṭā-mêוְטָמֵ֥אand be uncleanVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
6153 [e]hā-‘ā-reḇ.הָעָֽרֶב׃the eveningNoun
Hebrew Texts
ויקרא 15:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכָל־הַנֹּגֵ֔עַ בְּכָל־כְּלִ֖י אֲשֶׁר־תֵּשֵׁ֣ב עָלָ֑יו יְכַבֵּ֧ס בְּגָדָ֛יו וְרָחַ֥ץ בַּמַּ֖יִם וְטָמֵ֥א עַד־הָעָֽרֶב׃

ויקרא 15:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכל־הנגע בכל־כלי אשר־תשב עליו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד־הערב׃

Links
Leviticus 15:22Leviticus 15:22 Text AnalysisLeviticus 15:22 InterlinearLeviticus 15:22 MultilingualLeviticus 15:22 TSKLeviticus 15:22 Cross ReferencesLeviticus 15:22 Bible HubLeviticus 15:22 Biblia ParalelaLeviticus 15:22 Chinese BibleLeviticus 15:22 French BibleLeviticus 15:22 German Bible

Bible Hub
Leviticus 15:21
Top of Page
Top of Page