Joshua 8:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3318 [e]wə-yā-ṣə-’ūוְיָצְא֣וּFor they will come outVerb
310 [e]’a-ḥă-rê-nū,אַחֲרֵ֗ינוּafterAdv
5704 [e]‘aḏעַ֣דus untilPrep
5423 [e]hat-tî-qê-nūהַתִּיקֵ֤נוּwe have drawnVerb
853 [e]’ō-w-ṯāmאוֹתָם֙themAcc
4480 [e]min-מִן־fromPrep
5892 [e]hā-‘îr,הָעִ֔ירthe cityNoun
3588 [e]כִּ֣יforConj
559 [e]yō-mə-rū,יֹֽאמְר֔וּthey will sayVerb
5127 [e]nā-sîmנָסִ֣יםThey fleeVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nê-nū,לְפָנֵ֔ינוּbefore usNoun
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֖רasPrt
7223 [e]bā-ri-šō-nāh;בָּרִֽאשֹׁנָ֑הat the firstAdj
5127 [e]wə-nas-nūוְנַ֖סְנוּtherefore we will fleeVerb
6440 [e]lip̄-nê-hem.לִפְנֵיהֶֽם׃beforeNoun
Hebrew Texts
יהושע 8:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיָצְא֣וּ אַחֲרֵ֗ינוּ עַ֣ד הַתִּיקֵ֤נוּ אֹותָם֙ מִן־הָעִ֔יר כִּ֣י יֹֽאמְר֔וּ נָסִ֣ים לְפָנֵ֔ינוּ כַּאֲשֶׁ֖ר בָּרִֽאשֹׁנָ֑ה וְנַ֖סְנוּ לִפְנֵיהֶֽם׃

יהושע 8:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויצאו אחרינו עד התיקנו אותם מן־העיר כי יאמרו נסים לפנינו כאשר בראשנה ונסנו לפניהם׃

Links
Joshua 8:6Joshua 8:6 Text AnalysisJoshua 8:6 InterlinearJoshua 8:6 MultilingualJoshua 8:6 TSKJoshua 8:6 Cross ReferencesJoshua 8:6 Bible HubJoshua 8:6 Biblia ParalelaJoshua 8:6 Chinese BibleJoshua 8:6 French BibleJoshua 8:6 German Bible

Bible Hub
Joshua 8:5
Top of Page
Top of Page