Isaiah 63:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]bə-ḵālבְּֽכָל־In allNoun
6869 [e]ṣā-rā-ṯāmצָרָתָ֣ם ׀their afflictionNoun
  [lō[לֹא -  
  ḵ]כ] -  
3808 [e](lōw(לֹ֣וnotAdv
  q)ק) -  
6862 [e]ṣār,צָ֗רhe was afflictedAdj
4397 [e]ū-mal-’aḵוּמַלְאַ֤ךְand the angelNoun
6440 [e]pā-nāwפָּנָיו֙of his presenceNoun
3467 [e]hō-wō-šî-‘ām,הֽוֹשִׁיעָ֔םsavedVerb
160 [e]bə-’a-hă-ḇā-ṯōwבְּאַהֲבָת֥וֹin his loveNoun
2551 [e]ū-ḇə-ḥem-lā-ṯōwוּבְחֶמְלָת֖וֹand in his pityNoun
1931 [e]ה֣וּאhePro
1350 [e]ḡə-’ā-lām;גְאָלָ֑םredeemed themVerb
5190 [e]way-naṭ-ṭə-lêmוַֽיְנַטְּלֵ֥םand he bore themVerb
5375 [e]way-naś-śə-’êmוַֽיְנַשְּׂאֵ֖םand carriedVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3117 [e]yə-mêיְמֵ֥יthe daysNoun
5769 [e]‘ō-w-lām.עוֹלָֽם׃of oldNoun
Hebrew Texts
ישעה 63:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּֽכָל־צָרָתָ֣ם ׀ [לֹא כ] (לֹ֣ו ק) צָ֗ר וּמַלְאַ֤ךְ פָּנָיו֙ הֹֽושִׁיעָ֔ם בְּאַהֲבָתֹ֥ו וּבְחֶמְלָתֹ֖ו ה֣וּא גְאָלָ֑ם וַֽיְנַטְּלֵ֥ם וַֽיְנַשְּׂאֵ֖ם כָּל־יְמֵ֥י עֹולָֽם׃

ישעה 63:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בכל־צרתם ׀ [לא כ] (לו ק) צר ומלאך פניו הושיעם באהבתו ובחמלתו הוא גאלם וינטלם וינשאם כל־ימי עולם׃

Links
Isaiah 63:9Isaiah 63:9 Text AnalysisIsaiah 63:9 InterlinearIsaiah 63:9 MultilingualIsaiah 63:9 TSKIsaiah 63:9 Cross ReferencesIsaiah 63:9 Bible HubIsaiah 63:9 Biblia ParalelaIsaiah 63:9 Chinese BibleIsaiah 63:9 French BibleIsaiah 63:9 German Bible

Bible Hub
Isaiah 63:8
Top of Page
Top of Page