Ecclesiastes 3:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3045 [e]yā-ḏa‘-tî,יָדַ֗עְתִּיI knowVerb
3588 [e]כִּ֠יthatConj
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
6213 [e]ya-‘ă-śehיַעֲשֶׂ֤הdoesVerb
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîmהָאֱלֹהִים֙GodNoun
1931 [e]ה֚וּאitPro
1961 [e]yih-yehיִהְיֶ֣ה[is] shall beVerb
5769 [e]lə-‘ō-w-lām,לְעוֹלָ֔םforeverNoun
5921 [e]‘ā-lāwעָלָיו֙toPrep
369 [e]’ênאֵ֣יןnothingPrt
3254 [e]lə-hō-w-sîp̄,לְהוֹסִ֔יףto addVerb
4480 [e]ū-mim-men-nūוּמִמֶּ֖נּוּand from itPrep
369 [e]’ênאֵ֣יןnorPrt
1639 [e]liḡ-rō-a‘;לִגְרֹ֑עַto takeVerb
430 [e]wə-hā-’ĕ-lō-hîmוְהָאֱלֹהִ֣יםand GodNoun
6213 [e]‘ā-śāh,עָשָׂ֔הdoesVerb
3372 [e]še-yir-’ūשֶׁיִּֽרְא֖וּ[men] that should fearVerb
6440 [e]mil-lə-p̄ā-nāw.מִלְּפָנָֽיו׃beforeNoun
Hebrew Texts
קהלת 3:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יָדַ֗עְתִּי כִּ֠י כָּל־אֲשֶׁ֨ר יַעֲשֶׂ֤ה הָאֱלֹהִים֙ ה֚וּא יִהְיֶ֣ה לְעֹולָ֔ם עָלָיו֙ אֵ֣ין לְהֹוסִ֔יף וּמִמֶּ֖נּוּ אֵ֣ין לִגְרֹ֑עַ וְהָאֱלֹהִ֣ים עָשָׂ֔ה שֶׁיִּֽרְא֖וּ מִלְּפָנָֽיו׃

קהלת 3:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ידעתי כי כל־אשר יעשה האלהים הוא יהיה לעולם עליו אין להוסיף וממנו אין לגרע והאלהים עשה שיראו מלפניו׃

Links
Ecclesiastes 3:14Ecclesiastes 3:14 Text AnalysisEcclesiastes 3:14 InterlinearEcclesiastes 3:14 MultilingualEcclesiastes 3:14 TSKEcclesiastes 3:14 Cross ReferencesEcclesiastes 3:14 Bible HubEcclesiastes 3:14 Biblia ParalelaEcclesiastes 3:14 Chinese BibleEcclesiastes 3:14 French BibleEcclesiastes 3:14 German Bible

Bible Hub
Ecclesiastes 3:13
Top of Page
Top of Page