Ecclesiastes 2:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8446 [e]tar-tîתַּ֣רְתִּיI soughtVerb
3820 [e]ḇə-lib-bî,בְלִבִּ֔יwith my mindNoun
4900 [e]lim-šō-wḵלִמְשׁ֥וֹךְto giveVerb
3196 [e]bay-ya-yinבַּיַּ֖יִןwith wineNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1320 [e]bə-śā-rî;בְּשָׂרִ֑יmyselfNoun
3820 [e]wə-lib-bîוְלִבִּ֞יand my heartNoun
5090 [e]nō-hêḡנֹהֵ֤גyet acquaintingVerb
2451 [e]ba-ḥā-ḵə-māhבַּֽחָכְמָה֙with wisdomNoun
270 [e]wə-le-’ĕ-ḥōzוְלֶאֱחֹ֣זand to lay holdVerb
5531 [e]bə-siḵ-lūṯ,בְּסִכְל֔וּתof follyNoun
5704 [e]‘aḏעַ֣דuntilPrep
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
7200 [e]’er-’eh,אֶרְאֶ֗הI might seeVerb
335 [e]’ê-אֵי־whatInt
2088 [e]zehזֶ֨הthat [was]Pro
2896 [e]ṭō-wḇט֜וֹבgoodAdj
1121 [e]liḇ-nêלִבְנֵ֤יfor the sonsNoun
120 [e]hā-’ā-ḏāmהָאָדָם֙of menNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רthatPrt
6213 [e]ya-‘ă-śūיַעֲשׂוּ֙they should doVerb
8478 [e]ta-ḥaṯתַּ֣חַתunderNoun
8064 [e]haš-šā-ma-yim,הַשָּׁמַ֔יִםthe heavenNoun
4557 [e]mis-parמִסְפַּ֖רallNoun
3117 [e]yə-mêיְמֵ֥יthe daysNoun
2416 [e]ḥay-yê-hem.חַיֵּיהֶֽם׃of their lifeAdj
Hebrew Texts
קהלת 2:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
תַּ֣רְתִּי בְלִבִּ֔י לִמְשֹׁ֥וךְ בַּיַּ֖יִן אֶת־בְּשָׂרִ֑י וְלִבִּ֞י נֹהֵ֤ג בַּֽחָכְמָה֙ וְלֶאֱחֹ֣ז בְּסִכְל֔וּת עַ֣ד אֲשֶׁר־אֶרְאֶ֗ה אֵי־זֶ֨ה טֹ֜וב לִבְנֵ֤י הָאָדָם֙ אֲשֶׁ֤ר יַעֲשׂוּ֙ תַּ֣חַת הַשָּׁמַ֔יִם מִסְפַּ֖ר יְמֵ֥י חַיֵּיהֶֽם׃

קהלת 2:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
תרתי בלבי למשוך ביין את־בשרי ולבי נהג בחכמה ולאחז בסכלות עד אשר־אראה אי־זה טוב לבני האדם אשר יעשו תחת השמים מספר ימי חייהם׃

Links
Ecclesiastes 2:3Ecclesiastes 2:3 Text AnalysisEcclesiastes 2:3 InterlinearEcclesiastes 2:3 MultilingualEcclesiastes 2:3 TSKEcclesiastes 2:3 Cross ReferencesEcclesiastes 2:3 Bible HubEcclesiastes 2:3 Biblia ParalelaEcclesiastes 2:3 Chinese BibleEcclesiastes 2:3 French BibleEcclesiastes 2:3 German Bible

Bible Hub
Ecclesiastes 2:2
Top of Page
Top of Page