Daniel 4:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
116 [e]’ĕ-ḏa-yinאֱדַ֨יִןThenAdv
1841 [e]dā-nî-yêlדָּֽנִיֵּ֜אלDanielNoun
1768 [e]dî-דִּֽי־whosePrt
8036 [e]šə-mêhשְׁמֵ֣הּname [was]Noun
1096 [e]bê-lə-ṭə-šaṣ-ṣar,בֵּלְטְשַׁאצַּ֗רBelteshazzarNoun
8075 [e]’eš-tō-w-mamאֶשְׁתּוֹמַם֙was astonishedVerb
8160 [e]kə-šā-‘āhכְּשָׁעָ֣הfor a whileNoun
2298 [e]ḥă-ḏāh,חֲדָ֔הfor oneAdj
7476 [e]wə-ra‘-yō-nō-hîוְרַעְיֹנֹ֖הִיand his thoughtsNoun
927 [e]yə-ḇa-hă-lun-nêh;יְבַהֲלֻנֵּ֑הּtroubledVerb
6032 [e]‘ā-nêhעָנֵ֨הspoke himVerb
4430 [e]mal-kāמַלְכָּ֜אThe kingNoun
560 [e]wə-’ā-mar,וְאָמַ֗רand saidVerb
1096 [e]bê-lə-ṭə-šaṣ-ṣarבֵּלְטְשַׁאצַּר֙BelteshazzarNoun
2493 [e]ḥel-māחֶלְמָ֤אthe dreamNoun
6591 [e]ū-p̄iš-rêוּפִשְׁרֵא֙or the interpretationNoun
409 [e]’al-אַֽל־notAdv
927 [e]yə-ḇa-hă-lāḵ,יְבַהֲלָ֔ךְdo let troubleVerb
6032 [e]‘ā-nêhעָנֵ֤הanswered youVerb
1096 [e]ḇê-lə-ṭə-šaṣ-ṣarבֵלְטְשַׁאצַּר֙BelteshazzarNoun
560 [e]wə-’ā-mar,וְאָמַ֔רand saidVerb
  [mā-rə-’î[מָרְאִי -  
  ḵ]כ] -  
4756 [e](mā-rî(מָרִ֕יMy lordNoun
  q)ק) -  
2493 [e]ḥel-māחֶלְמָ֥אthe dreamNoun
  [lə-śā-nə-’a-yiḵ[לְשָׂנְאַיִךְ -  
  ḵ]כ] -  
8131 [e](lə-śā-nə-’āḵ(לְשָֽׂנְאָ֖ךְto those who hateVerb
  q)ק)you 
6591 [e]ū-p̄iš-rêhוּפִשְׁרֵ֥הּand the interpretationNoun
  [lə-‘ā-ra-yiḵ[לְעָרַיִךְ -  
  ḵ]כ] -  
6146 [e](lə-‘ā-rāḵ(לְעָרָֽךְthereof to your enemiesNoun
  q)ק) -  
Hebrew Texts
דניאל 4:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֱדַ֨יִן דָּֽנִיֵּ֜אל דִּֽי־שְׁמֵ֣הּ בֵּלְטְשַׁאצַּ֗ר אֶשְׁתֹּומַם֙ כְּשָׁעָ֣ה חֲדָ֔ה וְרַעְיֹנֹ֖הִי יְבַהֲלֻנֵּ֑הּ עָנֵ֨ה מַלְכָּ֜א וְאָמַ֗ר בֵּלְטְשַׁאצַּר֙ חֶלְמָ֤א וּפִשְׁרֵא֙ אַֽל־יְבַהֲלָ֔ךְ עָנֵ֤ה בֵלְטְשַׁאצַּר֙ וְאָמַ֔ר [מָרְאִי כ] (מָרִ֕י ק) חֶלְמָ֥א [לְשָׂנְאַיִךְ כ] (לְשָֽׂנְאָ֖ךְ ק) וּפִשְׁרֵ֥הּ [לְעָרַיִךְ כ] (לְעָרָֽךְ ׃ ק)

דניאל 4:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אדין דניאל די־שמה בלטשאצר אשתומם כשעה חדה ורעינהי יבהלנה ענה מלכא ואמר בלטשאצר חלמא ופשרא אל־יבהלך ענה בלטשאצר ואמר [מראי כ] (מרי ק) חלמא [לשנאיך כ] (לשנאך ק) ופשרה [לעריך כ] (לערך ׃ ק)

Links
Daniel 4:19Daniel 4:19 Text AnalysisDaniel 4:19 InterlinearDaniel 4:19 MultilingualDaniel 4:19 TSKDaniel 4:19 Cross ReferencesDaniel 4:19 Bible HubDaniel 4:19 Biblia ParalelaDaniel 4:19 Chinese BibleDaniel 4:19 French BibleDaniel 4:19 German Bible

Bible Hub
Daniel 4:18
Top of Page
Top of Page