2 Samuel 5:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרAnd saidVerb
1732 [e]dā-wiḏדָּוִ֜דDavidNoun
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםon the dayNoun
1931 [e]ha-hū,הַה֗וּאthatPro
3605 [e]kāl-כָּל־whoeverNoun
5221 [e]mak-kêhמַכֵּ֤הattacksVerb
2983 [e]yə-ḇu-sîיְבֻסִי֙the JebusitesNoun
5060 [e]wə-yig-ga‘וְיִגַּ֣עand gets upVerb
6794 [e]baṣ-ṣin-nō-wr,בַּצִּנּ֔וֹרto the gutterNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
6455 [e]hap-pis-ḥîmהַפִּסְחִים֙the lameAdj
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
5787 [e]ha-‘iw-rîm,הַ֣עִוְרִ֔יםthe blindAdj
  [śə-nōw[שְׂנֹאו -  
  ḵ]כ] -  
8130 [e](śə-nu-’ê(שְׂנֻאֵ֖יhatedVerb
  q)ק) -  
5315 [e]ne-p̄ešנֶ֣פֶשׁsoulNoun
1732 [e]dā-wiḏ;דָּוִ֑דof DavidNoun
5921 [e]‘al-עַל־ThereforePrep
3651 [e]kênכֵּן֙after thatAdj
559 [e]yō-mə-rū,יֹֽאמְר֔וּ[he shall be chief and captain] they saidVerb
5787 [e]‘iw-wêrעִוֵּ֣רThe blindAdj
6455 [e]ū-p̄is-sê-aḥ,וּפִסֵּ֔חַand the lameAdj
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
935 [e]yā-ḇō-wיָב֖וֹאdo comeVerb
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
1004 [e]hab-bā-yiṯ.הַבָּֽיִת׃the houseNoun
Hebrew Texts
שמואל ב 5:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר דָּוִ֜ד בַּיֹּ֣ום הַה֗וּא כָּל־מַכֵּ֤ה יְבֻסִי֙ וְיִגַּ֣ע בַּצִּנֹּ֔ור וְאֶת־הַפִּסְחִים֙ וְאֶת־הַ֣עִוְרִ֔ים [שְׂנֹאו כ] (שְׂנֻאֵ֖י ק) נֶ֣פֶשׁ דָּוִ֑ד עַל־כֵּן֙ יֹֽאמְר֔וּ עִוֵּ֣ר וּפִסֵּ֔חַ לֹ֥א יָבֹ֖וא אֶל־הַבָּֽיִת׃

שמואל ב 5:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר דוד ביום ההוא כל־מכה יבסי ויגע בצנור ואת־הפסחים ואת־העורים [שנאו כ] (שנאי ק) נפש דוד על־כן יאמרו עור ופסח לא יבוא אל־הבית׃

Links
2 Samuel 5:82 Samuel 5:8 Text Analysis2 Samuel 5:8 Interlinear2 Samuel 5:8 Multilingual2 Samuel 5:8 TSK2 Samuel 5:8 Cross References2 Samuel 5:8 Bible Hub2 Samuel 5:8 Biblia Paralela2 Samuel 5:8 Chinese Bible2 Samuel 5:8 French Bible2 Samuel 5:8 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 5:7
Top of Page
Top of Page