2 Samuel 4:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣יwhenConj
5046 [e]ham-mag-gîḏהַמַּגִּיד֩one toldVerb
  לִ֨יto mePrep
559 [e]lê-mōrלֵאמֹ֜רsayingVerb
2009 [e]hin-nêh-הִנֵּה־BeholdPrt
4191 [e]mêṯמֵ֣תis deadVerb
7586 [e]šā-’ūl,שָׁא֗וּלSaulNoun
1931 [e]wə-hū-וְהֽוּא־and hePro
1961 [e]hā-yāhהָיָ֤הto haveVerb
1319 [e]ḵim-ḇaś-śêrכִמְבַשֵּׂר֙brought good newsVerb
5869 [e]bə-‘ê-nāw,בְּעֵינָ֔יוthinkingNoun
270 [e]wā-’ō-ḥă-zāhוָאֹחֲזָ֣הand I took holdVerb
  ḇōw,ב֔וֹinPrep
2026 [e]wā-’eh-rə-ḡê-hūוָאֶהְרְגֵ֖הוּand slew himVerb
6860 [e]bə-ṣiq-lāḡ;בְּצִֽקְלָ֑גin ZiklagNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwhoPrt
5414 [e]lə-ṯit-tî-לְתִתִּי־[yought] that I would have givenVerb
  lōwל֖וֹto himPrep
1309 [e]bə-śō-rāh.בְּשֹׂרָֽה׃a reward for his newsNoun
Hebrew Texts
שמואל ב 4:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י הַמַּגִּיד֩ לִ֨י לֵאמֹ֜ר הִנֵּה־מֵ֣ת שָׁא֗וּל וְהֽוּא־הָיָ֤ה כִמְבַשֵּׂר֙ בְּעֵינָ֔יו וָאֹחֲזָ֣ה בֹ֔ו וָאֶהְרְגֵ֖הוּ בְּצִֽקְלָ֑ג אֲשֶׁ֥ר לְתִתִּי־לֹ֖ו בְּשֹׂרָֽה׃

שמואל ב 4:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי המגיד לי לאמר הנה־מת שאול והוא־היה כמבשר בעיניו ואחזה בו ואהרגהו בצקלג אשר לתתי־לו בשרה׃

Links
2 Samuel 4:102 Samuel 4:10 Text Analysis2 Samuel 4:10 Interlinear2 Samuel 4:10 Multilingual2 Samuel 4:10 TSK2 Samuel 4:10 Cross References2 Samuel 4:10 Bible Hub2 Samuel 4:10 Biblia Paralela2 Samuel 4:10 Chinese Bible2 Samuel 4:10 French Bible2 Samuel 4:10 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 4:9
Top of Page
Top of Page