2 Kings 8:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
477 [e]we-’ĕ-lî-šā‘וֶאֱלִישָׁ֡עThen ElishaNoun
1696 [e]dib-berדִּבֶּ֣רspokeVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
802 [e]hā-’iš-šāhהָאִשָּׁה֩the womenNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־whosePrt
2421 [e]he-ḥĕ-yāhהֶחֱיָ֨הhe had restored to lifeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1121 [e]bə-nāhבְּנָ֜הּsonNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
6965 [e]qū-mîק֤וּמִיAriseVerb
1980 [e]ū-lə-ḵîוּלְכִי֙and goVerb
  [’at-tî[אַתִּי -  
  ḵ]כ] -  
859 [e](’at(אַ֣תְּyouPro
  q)ק) -  
1004 [e]ū-ḇê-ṯêḵ,וּבֵיתֵ֔ךְand your householdNoun
1481 [e]wə-ḡū-rîוְג֖וּרִיand sojournVerb
834 [e]ba-’ă-šerבַּאֲשֶׁ֣רwhereverPrt
1481 [e]tā-ḡū-rî;תָּג֑וּרִיyou can sojournVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
7121 [e]qā-rāקָרָ֤אhas calledVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙for the LORDNoun
7458 [e]lā-rā-‘āḇ,לָֽרָעָ֔בfor a famineNoun
1571 [e]wə-ḡam-וְגַם־and it shall alsoAdv
935 [e]בָּ֥אcomeVerb
413 [e]’el-אֶל־onPrep
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֖רֶץthe landNoun
7651 [e]še-ḇa‘שֶׁ֥בַעsevenNoun
8141 [e]šā-nîm.שָׁנִֽים׃yearsNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 8:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וֶאֱלִישָׁ֡ע דִּבֶּ֣ר אֶל־הָאִשָּׁה֩ אֲשֶׁר־הֶחֱיָ֨ה אֶת־בְּנָ֜הּ לֵאמֹ֗ר ק֤וּמִי וּלְכִי֙ [אַתִּי כ] (אַ֣תְּ ק) וּבֵיתֵ֔ךְ וְג֖וּרִי בַּאֲשֶׁ֣ר תָּג֑וּרִי כִּֽי־קָרָ֤א יְהוָה֙ לָֽרָעָ֔ב וְגַם־בָּ֥א אֶל־הָאָ֖רֶץ שֶׁ֥בַע שָׁנִֽים׃

מלכים ב 8:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואלישע דבר אל־האשה אשר־החיה את־בנה לאמר קומי ולכי [אתי כ] (את ק) וביתך וגורי באשר תגורי כי־קרא יהוה לרעב וגם־בא אל־הארץ שבע שנים׃

Links
2 Kings 8:12 Kings 8:1 Text Analysis2 Kings 8:1 Interlinear2 Kings 8:1 Multilingual2 Kings 8:1 TSK2 Kings 8:1 Cross References2 Kings 8:1 Bible Hub2 Kings 8:1 Biblia Paralela2 Kings 8:1 Chinese Bible2 Kings 8:1 French Bible2 Kings 8:1 German Bible

Bible Hub
2 Kings 7:20
Top of Page
Top of Page