2 Chronicles 36:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6213 [e]way-ya-‘aśוַיַּ֣עַשׂAnd he didVerb
7451 [e]hā-ra‘,הָרַ֔ע[that that was] evilAdj
5869 [e]bə-‘ê-nêבְּעֵינֵ֖יin the sightNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הof the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hāw;אֱלֹהָ֑יוhis GodNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
3665 [e]niḵ-na‘,נִכְנַ֗עdo .. .. ..Verb
6440 [e]mil-lip̄-nêמִלִּפְנֵ֛יbeforeNoun
3414 [e]yir-mə-yā-hūיִרְמְיָ֥הוּJeremiahNoun
5030 [e]han-nā-ḇîהַנָּבִ֖יאthe prophetNoun
6310 [e]mip-pîמִפִּ֥י[speaking] from the mouthNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 36:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֣עַשׂ הָרַ֔ע בְּעֵינֵ֖י יְהוָ֣ה אֱלֹהָ֑יו לֹ֣א נִכְנַ֗ע מִלִּפְנֵ֛י יִרְמְיָ֥הוּ הַנָּבִ֖יא מִפִּ֥י יְהוָֽה׃

דברי הימים ב 36:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעש הרע בעיני יהוה אלהיו לא נכנע מלפני ירמיהו הנביא מפי יהוה׃

Links
2 Chronicles 36:122 Chronicles 36:12 Text Analysis2 Chronicles 36:12 Interlinear2 Chronicles 36:12 Multilingual2 Chronicles 36:12 TSK2 Chronicles 36:12 Cross References2 Chronicles 36:12 Bible Hub2 Chronicles 36:12 Biblia Paralela2 Chronicles 36:12 Chinese Bible2 Chronicles 36:12 French Bible2 Chronicles 36:12 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 36:11
Top of Page
Top of Page