2 Chronicles 21:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]way-yê-leḵוַיֵּ֜לֶךְAnd he walkedVerb
1870 [e]bə-ḏe-reḵבְּדֶ֣רֶךְ ׀in the wayNoun
4428 [e]mal-ḵêמַלְכֵ֣יof the kingsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לof IsraelNoun
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֤רlike asPrt
6213 [e]‘ā-śūעָשׂוּ֙didVerb
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתas the houseNoun
256 [e]’aḥ-’āḇ,אַחְאָ֔בof AhabNoun
3588 [e]כִּ֚יforConj
1323 [e]baṯ-בַּת־the daughterNoun
256 [e]’aḥ-’āḇ,אַחְאָ֔בof AhabNoun
1961 [e]hā-yə-ṯāhהָ֥יְתָהhe hadVerb
  lōwלּ֖וֹtoPrep
802 [e]’iš-šāh;אִשָּׁ֑הwifeNoun
6213 [e]way-ya-‘aśוַיַּ֥עַשׂand he workedVerb
7451 [e]hā-ra‘הָרַ֖ע[that that was] evilAdj
5869 [e]bə-‘ê-nêבְּעֵינֵ֥יin the sightNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 21:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּ֜לֶךְ בְּדֶ֣רֶךְ ׀ מַלְכֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל כַּאֲשֶׁ֤ר עָשׂוּ֙ בֵּ֣ית אַחְאָ֔ב כִּ֚י בַּת־אַחְאָ֔ב הָ֥יְתָה לֹּ֖ו אִשָּׁ֑ה וַיַּ֥עַשׂ הָרַ֖ע בְּעֵינֵ֥י יְהוָֽה׃

דברי הימים ב 21:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילך בדרך ׀ מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב כי בת־אחאב היתה לו אשה ויעש הרע בעיני יהוה׃

Links
2 Chronicles 21:62 Chronicles 21:6 Text Analysis2 Chronicles 21:6 Interlinear2 Chronicles 21:6 Multilingual2 Chronicles 21:6 TSK2 Chronicles 21:6 Cross References2 Chronicles 21:6 Bible Hub2 Chronicles 21:6 Biblia Paralela2 Chronicles 21:6 Chinese Bible2 Chronicles 21:6 French Bible2 Chronicles 21:6 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 21:5
Top of Page
Top of Page