2 Chronicles 19:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1571 [e]wə-ḡamוְגַ֣םMoreover alsoAdv
3389 [e]bî-rū-šā-limבִּ֠ירוּשָׁלִַםIn JerusalemNoun
5975 [e]he-‘ĕ-mîḏהֶעֱמִ֨ידsetVerb
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭיְהוֹשָׁפָ֜טdid JehoshaphatNoun
4480 [e]min-מִן־ofPrep
3881 [e]hal-wî-yimהַלְוִיִּ֣םthe LevitesAdj
3548 [e]wə-hak-kō-hă-nîm,וְהַכֹּהֲנִ֗יםand [of] the priestsNoun
7218 [e]ū-mê-rā-šêוּמֵרָאשֵׁ֤יand of the chiefNoun
1 [e]hā-’ā-ḇō-wṯהָאָבוֹת֙of the fathersNoun
3478 [e]lə-yiś-rā-’êl,לְיִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
4941 [e]lə-miš-paṭלְמִשְׁפַּ֥טfor the judgmentNoun
3069 [e]Yah-wehיְהוָ֖הThe LORDNoun
7379 [e]wə-lā-rîḇ;וְלָרִ֑יבwhen for controversiesNoun
7725 [e]way-yā-šu-ḇūוַיָּשֻׁ֖בוּthey returnedVerb
3389 [e]yə-rū-šā-lim.יְרוּשָׁלִָֽם׃to JerusalemNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 19:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְגַ֣ם בִּ֠ירוּשָׁלִַם הֶעֱמִ֨יד יְהֹושָׁפָ֜ט מִן־הַלְוִיִּ֣ם וְהַכֹּהֲנִ֗ים וּמֵרָאשֵׁ֤י הָאָבֹות֙ לְיִשְׂרָאֵ֔ל לְמִשְׁפַּ֥ט יְהוָ֖ה וְלָרִ֑יב וַיָּשֻׁ֖בוּ יְרוּשָׁלִָֽם׃

דברי הימים ב 19:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וגם בירושלם העמיד יהושפט מן־הלוים והכהנים ומראשי האבות לישראל למשפט יהוה ולריב וישבו ירושלם׃

Links
2 Chronicles 19:82 Chronicles 19:8 Text Analysis2 Chronicles 19:8 Interlinear2 Chronicles 19:8 Multilingual2 Chronicles 19:8 TSK2 Chronicles 19:8 Cross References2 Chronicles 19:8 Bible Hub2 Chronicles 19:8 Biblia Paralela2 Chronicles 19:8 Chinese Bible2 Chronicles 19:8 French Bible2 Chronicles 19:8 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 19:7
Top of Page
Top of Page