1 Samuel 16:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרAnd saidVerb
8050 [e]šə-mū-’êlשְׁמוּאֵ֣לSamuelNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3448 [e]yi-šayיִשַׁי֮JesseNoun
8552 [e]hă-ṯam-mūהֲתַ֣מּוּAre here allVerb
5288 [e]han-nə-‘ā-rîmהַנְּעָרִים֒childrenNoun
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרAnd he saidVerb
5750 [e]‘ō-wḏע֚וֹדyetSubst
7604 [e]šā-’arשָׁאַ֣רThere remainsVerb
6996 [e]haq-qā-ṭān,הַקָּטָ֔ןthe youngestAdj
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֥הand beholdPrt
7462 [e]rō-‘ehרֹעֶ֖הhe keepsVerb
6629 [e]baṣ-ṣōn;בַּצֹּ֑אןthe sheepNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרAnd saidVerb
8050 [e]šə-mū-’êlשְׁמוּאֵ֤לSamuelNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3448 [e]yi-šayיִשַׁי֙JesseNoun
7971 [e]šil-ḥāhשִׁלְחָ֣הSendVerb
3947 [e]wə-qā-ḥen-nū,וְקָחֶ֔נּוּand fetchVerb
3588 [e]כִּ֥יforConj
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
5437 [e]nā-sōḇנָסֹ֖בdo sit downVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
935 [e]bō-’ōwבֹּא֥וֹhe comeVerb
6311 [e]p̄ōh.פֹֽה׃hereAdv
Hebrew Texts
שמואל א 16:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר שְׁמוּאֵ֣ל אֶל־יִשַׁי֮ הֲתַ֣מּוּ הַנְּעָרִים֒ וַיֹּ֗אמֶר עֹ֚וד שָׁאַ֣ר הַקָּטָ֔ן וְהִנֵּ֥ה רֹעֶ֖ה בַּצֹּ֑אן וַיֹּ֨אמֶר שְׁמוּאֵ֤ל אֶל־יִשַׁי֙ שִׁלְחָ֣ה וְקָחֶ֔נּוּ כִּ֥י לֹא־נָסֹ֖ב עַד־בֹּאֹ֥ו פֹֽה׃

שמואל א 16:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר שמואל אל־ישי התמו הנערים ויאמר עוד שאר הקטן והנה רעה בצאן ויאמר שמואל אל־ישי שלחה וקחנו כי לא־נסב עד־באו פה׃

Links
1 Samuel 16:111 Samuel 16:11 Text Analysis1 Samuel 16:11 Interlinear1 Samuel 16:11 Multilingual1 Samuel 16:11 TSK1 Samuel 16:11 Cross References1 Samuel 16:11 Bible Hub1 Samuel 16:11 Biblia Paralela1 Samuel 16:11 Chinese Bible1 Samuel 16:11 French Bible1 Samuel 16:11 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 16:10
Top of Page
Top of Page