1 Kings 8:38
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
8605 [e]tə-p̄il-lāhתְּפִלָּ֣הprayerNoun
3605 [e]ḵālכָל־anyNoun
8467 [e]tə-ḥin-nāh,תְּחִנָּ֗הsupplicationNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רsoeverPrt
1961 [e]ṯih-yehתִֽהְיֶה֙beVerb
3605 [e]lə-ḵālלְכָל־by anyNoun
120 [e]hā-’ā-ḏām,הָ֣אָדָ֔ם[made] manNoun
3605 [e]lə-ḵōlלְכֹ֖לby allNoun
5971 [e]‘am-mə-ḵāעַמְּךָ֣[or] your peopleNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לIsraelNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
3045 [e]yê-ḏə-‘ūn,יֵדְע֗וּןshall knowVerb
376 [e]’îšאִ֚ישׁevery manNoun
5061 [e]ne-ḡa‘נֶ֣גַעthe plagueNoun
3824 [e]lə-ḇā-ḇōw,לְבָב֔וֹof his own heartNoun
6566 [e]ū-p̄ā-raśוּפָרַ֥שׂand spread forthVerb
3709 [e]kap-pāwכַּפָּ֖יוhis handsNoun
413 [e]’el-אֶל־towardPrep
1004 [e]hab-ba-yiṯהַבַּ֥יִתhouseNoun
2088 [e]haz-zeh.הַזֶּֽה׃thisPro
Hebrew Texts
מלכים א 8:38 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּל־תְּפִלָּ֣ה כָל־תְּחִנָּ֗ה אֲשֶׁ֤ר תִֽהְיֶה֙ לְכָל־הָ֣אָדָ֔ם לְכֹ֖ל עַמְּךָ֣ יִשְׂרָאֵ֑ל אֲשֶׁ֣ר יֵדְע֗וּן אִ֚ישׁ נֶ֣גַע לְבָבֹ֔ו וּפָרַ֥שׂ כַּפָּ֖יו אֶל־הַבַּ֥יִת הַזֶּֽה׃

מלכים א 8:38 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כל־תפלה כל־תחנה אשר תהיה לכל־האדם לכל עמך ישראל אשר ידעון איש נגע לבבו ופרש כפיו אל־הבית הזה׃

Links
1 Kings 8:381 Kings 8:38 Text Analysis1 Kings 8:38 Interlinear1 Kings 8:38 Multilingual1 Kings 8:38 TSK1 Kings 8:38 Cross References1 Kings 8:38 Bible Hub1 Kings 8:38 Biblia Paralela1 Kings 8:38 Chinese Bible1 Kings 8:38 French Bible1 Kings 8:38 German Bible

Bible Hub
1 Kings 8:37
Top of Page
Top of Page