1 Kings 19:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּאמֶר֩And he saidVerb
7065 [e]qan-nōקַנֹּ֨אI have been veryVerb
7065 [e]qin-nê-ṯîקִנֵּ֜אתִיjealousVerb
3068 [e]Yah-wehלַיהוָ֣ה ׀for the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֣יGodNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯ,צְבָא֗וֹתof hostsNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־becauseConj
5800 [e]‘ā-zə-ḇūעָזְב֤וּhave forsakenVerb
1285 [e]ḇə-rî-ṯə-ḵāבְרִֽיתְךָ֙your covenantNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יfor the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4196 [e]miz-bə-ḥō-ṯe-ḵāמִזְבְּחֹתֶ֣יךָyour altarsNoun
2040 [e]hā-rā-sū,הָרָ֔סוּthrown downVerb
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
5030 [e]nə-ḇî-’e-ḵāנְבִיאֶ֖יךָyour prophetsNoun
2026 [e]hā-rə-ḡūהָרְג֣וּslainVerb
2719 [e]ḇe-ḥā-reḇ;בֶחָ֑רֶבwith the swordNoun
3498 [e]wā-’iw-wā-ṯêrוָאִוָּתֵ֤רand [even] am leftVerb
589 [e]’ă-nîאֲנִי֙I [am]Pro
905 [e]lə-ḇad-dî,לְבַדִּ֔יI onlyNoun
1245 [e]way-ḇaq-šūוַיְבַקְשׁ֥וּand they seekVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5315 [e]nap̄-šîנַפְשִׁ֖יmy lifeNoun
3947 [e]lə-qaḥ-tāh.לְקַחְתָּֽהּ׃to takeVerb
  sס -  
Hebrew Texts
מלכים א 19:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמֶר֩ קַנֹּ֨א קִנֵּ֜אתִי לַיהוָ֣ה ׀ אֱלֹהֵ֣י צְבָאֹ֗ות כִּֽי־עָזְב֤וּ בְרִֽיתְךָ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֶת־מִזְבְּחֹתֶ֣יךָ הָרָ֔סוּ וְאֶת־נְבִיאֶ֖יךָ הָרְג֣וּ בֶחָ֑רֶב וָאִוָּתֵ֤ר אֲנִי֙ לְבַדִּ֔י וַיְבַקְשׁ֥וּ אֶת־נַפְשִׁ֖י לְקַחְתָּֽהּ׃ ס

מלכים א 19:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר קנא קנאתי ליהוה ׀ אלהי צבאות כי־עזבו בריתך בני ישראל את־מזבחתיך הרסו ואת־נביאיך הרגו בחרב ואותר אני לבדי ויבקשו את־נפשי לקחתה׃ ס

Links
1 Kings 19:141 Kings 19:14 Text Analysis1 Kings 19:14 Interlinear1 Kings 19:14 Multilingual1 Kings 19:14 TSK1 Kings 19:14 Cross References1 Kings 19:14 Bible Hub1 Kings 19:14 Biblia Paralela1 Kings 19:14 Chinese Bible1 Kings 19:14 French Bible1 Kings 19:14 German Bible

Bible Hub
1 Kings 19:13
Top of Page
Top of Page