1 Chronicles 19:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרAnd saidVerb
1732 [e]dā-wîḏדָּוִ֜ידDavidNoun
6213 [e]’e-‘ĕ-śeh-אֶֽעֱשֶׂה־I will showVerb
2617 [e]ḥe-seḏחֶ֣סֶד ׀covenant loyaltyNoun
5973 [e]‘im-עִם־toPrep
2586 [e]ḥā-nūnחָנ֣וּןHanunNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
5176 [e]nā-ḥāš,נָחָ֗שׁof NahashNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־becauseConj
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֨הshowedVerb
1 [e]’ā-ḇîwאָבִ֤יוhis fatherNoun
5973 [e]‘im-mîעִמִּי֙toPrep
2617 [e]ḥe-seḏ,חֶ֔סֶדcovenant loyaltyNoun
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַ֥חand sent meVerb
1732 [e]dā-wîḏדָּוִ֛ידAnd DavidNoun
4397 [e]mal-’ā-ḵîmמַלְאָכִ֖יםmessengersNoun
5162 [e]lə-na-ḥă-mōwלְנַחֲמ֣וֹto consoleVerb
5921 [e]‘al-עַל־concerningPrep
1 [e]’ā-ḇîw;אָבִ֑יוhis fatherNoun
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹאוּ֩and cameVerb
5650 [e]‘aḇ-ḏêעַבְדֵ֨יSo the servantsNoun
1732 [e]ḏā-wîḏדָוִ֜ידof DavidNoun
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
776 [e]’e-reṣאֶ֧רֶץthe landNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵי־of the sonsNoun
5983 [e]‘am-mō-wnעַמּ֛וֹןof AmmonNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
2586 [e]ḥā-nūnחָנ֖וּןHanunNoun
5162 [e]lə-na-ḥă-mōw.לְנַחֲמֽוֹ׃to consoleVerb
Hebrew Texts
דברי הימים א 19:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר דָּוִ֜יד אֶֽעֱשֶׂה־חֶ֣סֶד ׀ עִם־חָנ֣וּן בֶּן־נָחָ֗שׁ כִּֽי־עָשָׂ֨ה אָבִ֤יו עִמִּי֙ חֶ֔סֶד וַיִּשְׁלַ֥ח דָּוִ֛יד מַלְאָכִ֖ים לְנַחֲמֹ֣ו עַל־אָבִ֑יו וַיָּבֹאוּ֩ עַבְדֵ֨י דָוִ֜יד אֶל־אֶ֧רֶץ בְּנֵי־עַמֹּ֛ון אֶל־חָנ֖וּן לְנַחֲמֹֽו׃

דברי הימים א 19:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר דויד אעשה־חסד ׀ עם־חנון בן־נחש כי־עשה אביו עמי חסד וישלח דויד מלאכים לנחמו על־אביו ויבאו עבדי דויד אל־ארץ בני־עמון אל־חנון לנחמו׃

Links
1 Chronicles 19:21 Chronicles 19:2 Text Analysis1 Chronicles 19:2 Interlinear1 Chronicles 19:2 Multilingual1 Chronicles 19:2 TSK1 Chronicles 19:2 Cross References1 Chronicles 19:2 Bible Hub1 Chronicles 19:2 Biblia Paralela1 Chronicles 19:2 Chinese Bible1 Chronicles 19:2 French Bible1 Chronicles 19:2 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 19:1
Top of Page
Top of Page