wə·hag·gō·w
Englishman's Concordance
wə·hag·gō·w — 1 Occurrence

Jeremiah 27:11
HEB: וְהַגּ֗וֹי אֲשֶׁ֨ר יָבִ֧יא
NAS: But the nation which will bring
KJV: But the nations that bring their neck
INT: the nation which will bring

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 1471
561 Occurrences


bag·gō·w·yim — 57 Occ.
bə·ḡō·w — 6 Occ.
bə·ḡō·w·yê·hem — 3 Occ.
bə·ḡō·w·yim — 1 Occ.
ḵag·gō·w·yim — 1 Occ.
gō·w — 59 Occ.
gō·w·ya·yiḵ — 1 Occ.
gō·w·yê — 3 Occ.
gō·w·ye·ḵā — 1 Occ.
gō·w·yê — 8 Occ.
gō·w·yî — 1 Occ.
gō·w·yim — 136 Occ.
hag·gō·w — 27 Occ.
hag·gō·w·yim — 180 Occ.
hă·ḡō·w — 1 Occ.
kag·gō·w·yim — 2 Occ.
kə·ḡō·w — 1 Occ.
lag·gō·w — 2 Occ.
lag·gō·w·yim — 14 Occ.
lə·ḡō·w — 14 Occ.
lə·ḡō·w·yê·hem — 1 Occ.
lə·ḡō·w·yim — 3 Occ.
mig·gō·w — 7 Occ.
mig·gō·w·yim — 1 Occ.
ū·ḇag·gō·w·yim — 4 Occ.
ḇag·gō·w·yim — 18 Occ.
wə·ḡō·w — 4 Occ.
wə·ḡō·w·ya·yiḵ — 2 Occ.
wə·ḡō·w·yim — 1 Occ.
wə·hag·gō·w — 1 Occ.
wə·hag·gō·w·yim — 1 Occ.
Additional Entries
lə·ḡō·w — 14 Occ.
lə·ḡō·w·yê·hem — 1 Occ.
lə·ḡō·w·yim — 3 Occ.
mig·gō·w — 7 Occ.
mig·gō·w·yim — 1 Occ.
ū·ḇag·gō·w·yim — 4 Occ.
ḇag·gō·w·yim — 18 Occ.
wə·ḡō·w — 4 Occ.
wə·ḡō·w·ya·yiḵ — 2 Occ.
wə·ḡō·w·yim — 1 Occ.
wə·hag·gō·w·yim — 1 Occ.
biḡ·wî·yaṯ — 1 Occ.
biḡ·wî·yā·ṯām — 1 Occ.
gə·wî·yaṯ — 1 Occ.
gə·wî·yā·ṯê·nū — 1 Occ.
gə·wî·yā·ṯōw — 1 Occ.
gə·wî·yōṯ — 2 Occ.
gə·wî·yō·ṯê·hem — 1 Occ.
gə·wi·yō·ṯê·he·nāh — 1 Occ.
gə·wî·yō·ṯê·nū — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page