2398. ἴδιος (idios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2398. ἴδιος (idios) — 114 Occurrences

Matthew 9:1 Adj-AFS
GRK: εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν
NAS: [the sea] and came to His own city.
KJV: came into his own city.
INT: to [his] own city

Matthew 14:13 Adj-AFS
GRK: τόπον κατ' ἰδίαν καὶ ἀκούσαντες
NAS: place by Himself; and when the people
INT: place apart himself also having heard [of it]

Matthew 14:23 Adj-AFS
GRK: ὄρος κατ' ἰδίαν προσεύξασθαι ὀψίας
NAS: up on the mountain by Himself to pray;
INT: mountain apart himself to pray Evening

Matthew 17:1 Adj-AFS
GRK: ὑψηλὸν κατ' ἰδίαν
NAS: mountain by themselves.
INT: high by themselves

Matthew 17:19 Adj-AFS
GRK: Ἰησοῦ κατ' ἰδίαν εἶπον Διὰ
INT: to Jesus in private they said because of

Matthew 20:17 Adj-AFS
GRK: μαθητὰς κατ' ἰδίαν καὶ ἐν
NAS: the twelve [disciples] aside by themselves, and on the way
INT: disciples apart themselves and on

Matthew 22:5 Adj-AMS
GRK: εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν ὃς
NAS: one to his own farm,
KJV: one to his farm, another
INT: to his own field one

Matthew 24:3 Adj-AFS
GRK: μαθηταὶ κατ' ἰδίαν λέγοντες εἰπὲ
INT: disciples in private saying Tell

Matthew 25:14 Adj-AMP
GRK: ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους καὶ
NAS: who called his own slaves
KJV: [who] called his own servants,
INT: called the own servants and

Matthew 25:15 Adj-AFS
GRK: κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν καὶ
NAS: according to his own ability;
KJV: according to his several ability;
INT: according to the own ability and

Mark 4:34 Adj-AFS
GRK: αὐτοῖς κατ' ἰδίαν δὲ τοῖς
NAS: privately to His own disciples.
KJV: and when they were alone, he expounded
INT: to them in alone however to his

Mark 4:34 Adj-DMP
GRK: δὲ τοῖς ἰδίοις μαθηταῖς ἐπέλυεν
INT: however to his own disciples he explained

Mark 6:31 Adj-AFS
GRK: αὐτοὶ κατ' ἰδίαν εἰς ἔρημον
INT: yourselves apart own to [a] solitary

Mark 6:32 Adj-AFS
GRK: τόπον κατ' ἰδίαν
NAS: to a secluded place by themselves.
INT: a place by themselves

Mark 7:33 Adj-AFS
GRK: ὄχλου κατ' ἰδίαν ἔβαλεν τοὺς
NAS: from the crowd, by himself, and put
INT: crowd aside privately he put the

Mark 9:2 Adj-AFS
GRK: ὑψηλὸν κατ' ἰδίαν μόνους καὶ
NAS: mountain by themselves. And He was transfigured
INT: high apart themselves alone And

Mark 9:28 Adj-AFS
GRK: αὐτοῦ κατ' ἰδίαν ἐπηρώτων αὐτόν
INT: of him in private asked him

Mark 13:3 Adj-AFS
GRK: αὐτὸν κατ' ἰδίαν Πέτρος καὶ
INT: him in private Peter and

Luke 6:41 Adj-DMS
GRK: ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμῷ οὐ
NAS: the log that is in your own eye?
KJV: the beam that is in thine own eye?
INT: in the own eye not

Luke 6:44 Adj-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται
NAS: is known by its own fruit.
KJV: is known by his own fruit. For
INT: by the own fruit is known

Luke 9:10 Adj-AFS
GRK: ὑπεχώρησεν κατ' ἰδίαν εἰς πόλιν
NAS: them with Him, He withdrew by Himself to a city
INT: he withdrew by himself into a town

Luke 10:23 Adj-AFS
GRK: μαθητὰς κατ' ἰδίαν εἶπεν Μακάριοι
KJV: and said privately, Blessed
INT: disciples in private he said Blessed [are]

Luke 10:34 Adj-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν
NAS: on [them]; and he put him on his own beast,
KJV: him on his own beast, and brought
INT: on the own beast brought

Luke 18:28 Adj-ANP
GRK: ἀφέντες τὰ ἴδια ἠκολουθήσαμέν σοι
NAS: we have left our own [homes] and followed
INT: have left the own [and] followed you

John 1:11 Adj-ANP
GRK: Εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν καὶ
NAS: He came to His own, and those
KJV: He came unto his own, and his own
INT: To the own he came and

John 1:11 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ
NAS: and those who were His own did not receive
KJV: his own, and his own received him
INT: and the own him not

John 1:41 Adj-AMS
GRK: ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα καὶ
NAS: He found first his own brother Simon
KJV: first findeth his own brother Simon,
INT: brother [his] own Simon and

John 4:44 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν
NAS: no honor in his own country.
KJV: honour in his own country.
INT: in own hometown honor

John 5:18 Adj-AMS
GRK: καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγεν τὸν
NAS: was calling God His own Father, making
KJV: also that God was his Father, making
INT: also Father his own called

John 5:43 Adj-DNS
GRK: ὀνόματι τῷ ἰδίῳ ἐκεῖνον λήμψεσθε
NAS: comes in his own name,
KJV: shall come in his own name, him
INT: name the own him you will receive

John 7:18 Adj-AFS
GRK: δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ ὁ
NAS: seeks his own glory;
KJV: himself seeketh his own glory: but
INT: glory the own seeks He that

John 8:44 Adj-GNP
GRK: ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ ὅτι
NAS: he speaks from his own [nature], for he is a liar
KJV: he speaketh of his own: for he is
INT: from the own he speaks for

John 10:3 Adj-ANP
GRK: καὶ τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ
NAS: and he calls his own sheep
KJV: and he calleth his own sheep by
INT: and the own sheep he calls

John 10:4 Adj-ANP
GRK: ὅταν τὰ ἴδια πάντα ἐκβάλῃ
NAS: all his own, he goes
KJV: he putteth forth his own sheep,
INT: when the own all he puts forth

John 10:12 Adj-NNP
GRK: τὰ πρόβατα ἴδια θεωρεῖ τὸν
NAS: who is not the owner of the sheep,
KJV: the shepherd, whose own the sheep are
INT: the sheep own sees the

John 13:1 Adj-AMP
GRK: ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν
NAS: having loved His own who
KJV: having loved his own which
INT: having loved the own who [were] in

John 15:19 Adj-ANS
GRK: ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει ὅτι
NAS: would love its own; but because
KJV: would love his own: but because
INT: anyhow the own loved because

John 16:32 Adj-ANP
GRK: εἰς τὰ ἴδια κἀμὲ μόνον
NAS: each to his own [home], and to leave
KJV: every man to his own, and shall leave
INT: to the own and I alone

John 19:27 Adj-ANP
GRK: εἰς τὰ ἴδια
NAS: took her into his own [household].
KJV: her unto his own [home].
INT: to the own

Acts 1:7 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ
NAS: has fixed by His own authority;
KJV: hath put in his own power.
INT: by his own authority

Acts 1:19 Adj-DFS
GRK: ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν
INT: that in the own language of them

Acts 1:25 Adj-AMS
GRK: τόπον τὸν ἴδιον
NAS: turned aside to go to his own place.
KJV: that he might go to his own place.
INT: place own

Acts 2:6 Adj-DFS
GRK: ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων
NAS: them speak in his own language.
KJV: them speak in his own language.
INT: each the own language speaking

Acts 2:8 Adj-DFS
GRK: ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν
NAS: hear [them] in our own language
KJV: every man in our own tongue, wherein
INT: each the own language of us

Acts 3:12 Adj-DFS
GRK: ἀτενίζετε ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἢ
NAS: at us, as if by our own power
KJV: on us, as though by our own power or
INT: you look intently as if by [our] own power or

Acts 4:23 Adj-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ἰδίους καὶ ἀπήγγειλαν
NAS: they went to their own [companions] and reported
KJV: to their own company, and
INT: to own and reported

Acts 4:32 Adj-AMS
GRK: αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι ἀλλ'
NAS: belonging to him was his own, but all things
KJV: possessed was his own; but they
INT: he said his own was but

Acts 13:36 Adj-DFS
GRK: μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας
NAS: of God in his own generation,
KJV: after he had served his own generation
INT: indeed for to his own generation having ministered

Acts 20:28 Adj-GMS
GRK: αἵματος τοῦ ἰδίου
NAS: which He purchased with His own blood.
KJV: he hath purchased with his own blood.
INT: blood the own

Acts 21:6 Adj-ANP
GRK: εἰς τὰ ἴδια
NAS: and they returned home again.
KJV: they returned home again.
INT: to the own

Acts 23:19 Adj-AFS
GRK: ἀναχωρήσας κατ' ἰδίαν ἐπυνθάνετο Τί
INT: having withdrawn in private inquired What

Acts 24:23 Adj-GMP
GRK: κωλύειν τῶν ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν
NAS: any of his friends from ministering
KJV: of his acquaintance to minister
INT: to forbid the own of him to minister

Acts 24:24 Adj-DFS
GRK: Δρουσίλλῃ τῇ ἰδίᾳ γυναικὶ οὔσῃ
INT: Drusilla the own wife who was

Acts 25:19 Adj-GFS
GRK: περὶ τῆς ἰδίας δεισιδαιμονίας εἶχον
NAS: with him about their own religion
KJV: him of their own superstition, and
INT: concerning the own religion they had

Acts 28:30 Adj-DMS
GRK: ὅλην ἐν ἰδίῳ μισθώματι καὶ
NAS: years in his own rented quarters
KJV: years in his own hired house, and
INT: whole in his own rented house and

Romans 8:32 Adj-GMS
GRK: γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ
NAS: did not spare His own Son,
KJV: spared not his own Son, but
INT: indeed the own Son not

Romans 10:3 Adj-AFS
GRK: καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες
NAS: to establish their own, they did not subject
KJV: to establish their own righteousness,
INT: and the own righteousness seeking

Romans 11:24 Adj-DFS
GRK: ἐνκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ
NAS: [branches] be grafted into their own olive tree?
KJV: [branches], be graffed into their own olive tree?
INT: will be grafted into into the own olive tree

Romans 14:4 Adj-DMS
GRK: οἰκέτην τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει
NAS: of another? To his own master
KJV: servant? to his own master
INT: servant to the own master he stands

Romans 14:5 Adj-DMS
GRK: ἐν τῷ ἰδίῳ νοῒ πληροφορείσθω
NAS: must be fully convinced in his own mind.
KJV: be fully persuaded in his own mind.
INT: in the own mind let be fully assured

1 Corinthians 3:8 Adj-AMS
GRK: δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν λήμψεται
NAS: will receive his own reward
KJV: shall receive his own reward
INT: however the own reward will receive

1 Corinthians 3:8 Adj-AMS
GRK: κατὰ τὸν ἴδιον κόπον
NAS: reward according to his own labor.
KJV: reward according to his own labour.
INT: according to the own labor

1 Corinthians 4:12 Adj-DFP
GRK: ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν λοιδορούμενοι
NAS: working with our own hands;
KJV: working with our own hands:
INT: working with the own hands Railed at

1 Corinthians 6:18 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει
NAS: man sins against his own body.
KJV: sinneth against his own body.
INT: against the own body sins

1 Corinthians 7:2 Adj-AMS
GRK: ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω
NAS: woman is to have her own husband.
KJV: every woman have her own husband.
INT: each the own husband let have

1 Corinthians 7:4 Adj-GNS
GRK: γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ
NAS: authority over her own body,
KJV: not power of her own body, but
INT: wife the own body not

1 Corinthians 7:4 Adj-GNS
GRK: ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ
NAS: does not have authority over his own body,
KJV: not power of his own body, but
INT: husband of the own body not

1 Corinthians 7:7 Adj-ANS
GRK: ἀλλὰ ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα
NAS: each man has his own gift from God,
KJV: every man hath his proper gift of
INT: but each his own has gift

1 Corinthians 7:37 Adj-GNS
GRK: περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος καὶ
NAS: over his own will,
KJV: power over his own will, and
INT: over the own will and

1 Corinthians 7:37 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ τηρεῖν
NAS: this in his own heart,
INT: in the own heart to keep

1 Corinthians 9:7 Adj-DMP
GRK: τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ
NAS: serves as a soldier at his own expense?
KJV: any time at his own charges?
INT: Who serves as a soldier at his own expense at any time

1 Corinthians 11:21 Adj-AMS
GRK: γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαμβάνει
NAS: each one takes his own supper first;
KJV: taketh before [other] his own supper:
INT: indeed the own supper takes first

1 Corinthians 12:11 Adj-DFS
GRK: πνεῦμα διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς
NAS: to each one individually just
KJV: to every man severally as
INT: Spirit apportioning separately to each as

1 Corinthians 14:35 Adj-AMP
GRK: οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν
NAS: let them ask their own husbands
KJV: let them ask their husbands
INT: home the own husbands let them ask

1 Corinthians 15:23 Adj-DMS
GRK: ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι ἀπαρχὴ
NAS: But each in his own order: Christ
KJV: every man in his own order: Christ
INT: in the own order [the] first-fruit

1 Corinthians 15:38 Adj-ANS
GRK: τῶν σπερμάτων ἴδιον σῶμα
NAS: of the seeds a body of its own.
KJV: to every seed his own body.
INT: of the seeds its own body

Galatians 2:2 Adj-AFS
GRK: ἔθνεσιν κατ' ἰδίαν δὲ τοῖς
INT: Gentiles apart individually moreover to those

Galatians 6:5 Adj-AMS
GRK: γὰρ τὸ ἴδιον φορτίον βαστάσει
NAS: For each one will bear his own load.
KJV: every man shall bear his own burden.
INT: indeed his own load will bear

Galatians 6:9 Adj-DMS
GRK: καιρῷ γὰρ ἰδίῳ θερίσομεν μὴ
NAS: good, for in due time
KJV: for in due season
INT: in time indeed due we will reap not

Ephesians 4:28 Adj-DFP
GRK: ἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαις χερσὶν τὸ
INT: working with the own hands what

Ephesians 5:22 Adj-DMP
GRK: γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὡς
NAS: Wives, [be subject] to your own husbands,
KJV: submit yourselves unto your own husbands,
INT: Wives to the own husbands as

1 Thessalonians 2:14 Adj-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυλετῶν καθὼς
NAS: at the hands of your own countrymen,
KJV: of your own countrymen,
INT: from the own countrymen as

1 Thessalonians 4:11 Adj-ANP
GRK: πράσσειν τὰ ἴδια καὶ ἐργάζεσθαι
NAS: and attend to your own business and work
KJV: to do your own business, and
INT: to do the things own and to work with

1 Thessalonians 4:11 Adj-DFP
GRK: ἐργάζεσθαι ταῖς ἰδίαις χερσὶν ὑμῶν
INT: to work with the own hands of you

1 Timothy 2:6 Adj-DMP
GRK: μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις
NAS: the testimony [given] at the proper time.
KJV: all, to be testified in due time.
INT: testimony [given] in times its own

1 Timothy 3:4 Adj-GMS
GRK: τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς
NAS: [He must be] one who manages his own household
KJV: well his own house,
INT: the own house well

1 Timothy 3:5 Adj-GMS
GRK: τις τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι
NAS: to manage his own household,
KJV: how to rule his own house, how
INT: one the own house [how] to rule

1 Timothy 3:12 Adj-GMP
GRK: καὶ τῶν ἰδίων οἴκων
NAS: of [their] children and their own households.
KJV: and their own houses
INT: and the own houses

1 Timothy 4:2 Adj-AFS
GRK: κεκαυστηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν
NAS: seared in their own conscience
KJV: having their conscience
INT: having been seared the own conscience

1 Timothy 5:4 Adj-AMS
GRK: πρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν
NAS: to practice piety in regard to their own family
KJV: to shew piety at home, and
INT: first [as to] the own house to be devout

1 Timothy 5:8 Adj-GMP
GRK: τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα
NAS: does not provide for his own, and especially
KJV: provide not for his own, and specially
INT: anyone the own and especially [his]

1 Timothy 6:1 Adj-AMP
GRK: δοῦλοι τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης
NAS: are to regard their own masters
KJV: count their own masters
INT: slaves the own masters of all

1 Timothy 6:15 Adj-DMP
GRK: ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ
NAS: He will bring about at the proper time--
KJV: Which in his times he shall shew,
INT: which seasons own will show the

2 Timothy 1:9 Adj-AFS
GRK: ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν καὶ
NAS: but according to His own purpose
KJV: but according to his own purpose and
INT: but according to his own purpose and

2 Timothy 4:3 Adj-AFP
GRK: κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς
NAS: in accordance to their own desires,
KJV: after their own lusts
INT: according to the own desires to themselves

Titus 1:3 Adj-DMP
GRK: δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον
NAS: but at the proper time manifested,
KJV: But hath in due times manifested
INT: moreover [in] seasons own the word

Titus 1:12 Adj-NMS
GRK: ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν προφήτης
NAS: a prophet of their own, said,
KJV: of their own, said,
INT: of themselves own of them a prophet

Titus 2:5 Adj-DMP
GRK: ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἵνα
NAS: being subject to their own husbands,
KJV: obedient to their own husbands,
INT: subject to the own husbands that

Titus 2:9 Adj-DMP
GRK: δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι
NAS: to be subject to their own masters
KJV: to be obedient unto their own masters,
INT: Servants to their own masters to be subject

Hebrews 4:10 Adj-GNP
GRK: ἀπὸ τῶν ἰδίων ὁ θεός
KJV: God [did] from his.
INT: from the own God [did]

Hebrews 7:27 Adj-GMP
GRK: ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας
NAS: first for His own sins
KJV: first for his own sins, and then
INT: for the own sins sacrifices

Hebrews 9:12 Adj-GMS
GRK: δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν
NAS: but through His own blood,
KJV: but by his own blood he entered in
INT: moreover the own blood he entered

Hebrews 13:12 Adj-GMS
GRK: διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν
NAS: through His own blood,
KJV: with his own blood,
INT: by the own blood the

James 1:14 Adj-GFS
GRK: ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος
NAS: and enticed by his own lust.
KJV: of his own lust,
INT: by the own lust being drawn away

1 Peter 3:1 Adj-DMP
GRK: ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἵνα
NAS: be submissive to your own husbands
KJV: [be] in subjection to your own husbands;
INT: being subject to the own husbands that

1 Peter 3:5 Adj-DMP
GRK: ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν
NAS: being submissive to their own husbands;
KJV: being in subjection unto their own husbands:
INT: being subject to the own husbands

2 Peter 1:3 Adj-DFS
GRK: καλέσαντος ἡμᾶς ἰδίᾳ δόξῃ καὶ
INT: having called us [to his] own glory and

2 Peter 1:20 Adj-GFS
GRK: προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ
NAS: of Scripture is [a matter] of one's own interpretation,
KJV: is of any private interpretation.
INT: prophecy of Scripture of its own interpretation not

2 Peter 2:16 Adj-GFS
GRK: δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας ὑποζύγιον
NAS: a rebuke for his own transgression,
KJV: was rebuked for his iniquity: the dumb
INT: moreover he had of his own wickedness [the] beast of burden

2 Peter 2:22 Adj-AMS
GRK: ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα καί
NAS: RETURNS TO ITS OWN VOMIT,
KJV: [is] turned to his own vomit again;
INT: to the own vomit and

2 Peter 3:3 Adj-AFP
GRK: κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν
NAS: following after their own lusts,
KJV: after their own lusts,
INT: according to the own lusts of them

2 Peter 3:16 Adj-AFS
GRK: πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν
NAS: of the Scriptures, to their own destruction.
KJV: unto their own destruction.
INT: to the own of them destruction

2 Peter 3:17 Adj-GMS
GRK: ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου στηριγμοῦ
NAS: and fall from your own steadfastness,
KJV: fall from your own stedfastness.
INT: you should fall from the own steadfastness

Jude 1:6 Adj-ANS
GRK: ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς
NAS: but abandoned their proper abode,
KJV: left their own habitation,
INT: having left the own dwelling into

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page