ἐμὲ
Englishman's Concordance
ἐμὲ (eme) — 90 Occurrences

Matthew 10:37 PPro-A1S
GRK: μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν
INT: mother above me not is

Matthew 10:37 PPro-A1S
GRK: θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν
INT: daughter above me not is

Matthew 10:40 PPro-A1S
GRK: δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται καὶ
INT: receives you me receives and

Matthew 10:40 PPro-A1S
GRK: καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται
INT: and he that me receives receives

Matthew 18:5 PPro-A1S
GRK: ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται
INT: name of me me receives

Matthew 18:6 PPro-A1S
GRK: πιστευόντων εἰς ἐμέ συμφέρει αὐτῷ
INT: believe in me it is better for him

Matthew 18:21 PPro-A1S
GRK: ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός
INT: will sin against me the brother

Matthew 26:10 PPro-A1S
GRK: ἠργάσατο εἰς ἐμέ
INT: she did to me

Matthew 26:11 PPro-A1S
GRK: μεθ' ἑαυτῶν ἐμὲ δὲ οὐ
INT: with you me however not

Mark 9:37 PPro-A1S
GRK: ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται καὶ
INT: name of me me receives and

Mark 9:37 PPro-A1S
GRK: ὃς ἂν ἐμὲ δέχηται οὐκ
INT: whoever anyhow me shall receive not

Mark 9:37 PPro-A1S
GRK: δέχηται οὐκ ἐμὲ δέχεται ἀλλὰ
INT: shall receive not me receives but

Mark 9:42 Ppro-A1S
GRK: πιστευόντων εἰς ἐμέ καλόν ἐστιν
INT: believe in me better it is

Mark 14:7 PPro-A1S
GRK: εὖ ποιῆσαι ἐμὲ δὲ οὐ
INT: good to do me however not

Luke 1:43 PPro-A1S
GRK: μου πρὸς ἐμέ
INT: of me to me

Luke 4:18 PPro-A1S
GRK: Κυρίου ἐπ' ἐμέ οὗ εἵνεκεν
INT: of [the] Lord [is] upon me of which because

Luke 9:48 PPro-A1S
GRK: ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται καὶ
INT: name of me me receives and

Luke 9:48 PPro-A1S
GRK: ὃς ἂν ἐμὲ δέξηται δέχεται
INT: whoever anyhow me shall receive receives

Luke 10:16 PPro-A1S
GRK: ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ ὁ
INT: rejects you me rejects he that

Luke 10:16 PPro-A1S
GRK: ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ
INT: he that moreover me rejects rejects

Luke 22:53 PPro-A1S
GRK: χεῖρας ἐπ' ἐμέ ἀλλ' αὕτη
INT: hands against me but this

Luke 23:28 PPro-A1S
GRK: κλαίετε ἐπ' ἐμέ πλὴν ἐφ'
INT: weep for me but for

Luke 24:39 PPro-A1S
GRK: ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα
INT: has as me you see having

John 3:30 PPro-A1S
GRK: δεῖ αὐξάνειν ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι
INT: it behoves to increase me however to decrease

John 6:35 PPro-A1S
GRK: ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ
INT: comes to me never not

John 6:35 PPro-A1S
GRK: πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ
INT: believes on me never not

John 6:37 PPro-A1S
GRK: πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει καὶ
INT: Father to me will come and

John 6:37 PPro-A1S
GRK: ἐρχόμενον πρός ἐμὲ οὐ μὴ
INT: comes to me no not

John 6:45 PPro-A1S
GRK: ἔρχεται πρὸς ἐμέ
INT: comes to me

John 6:57 PPro-A1S
GRK: ζήσει δι' ἐμέ
INT: will live because of me

John 7:7 PPro-A1S
GRK: μισεῖν ὑμᾶς ἐμὲ δὲ μισεῖ
KJV: it hateth, because I testify of
INT: to hate you me however it hates

John 7:38 PPro-A1S
GRK: πιστεύων εἰς ἐμέ καθὼς εἶπεν
INT: believes on me as said

John 8:19 PPro-A1S
GRK: Ἰησοῦς Οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε
INT: Jesus Neither me you know nor

John 8:19 PPro-A1S
GRK: μου εἰ ἐμὲ ᾔδειτε καὶ
INT: of me If me you had known also

John 8:42 PPro-A1S
GRK: ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ ἐγὼ γὰρ
KJV: me: for I proceeded forth and
INT: you would have loved anyhow me I indeed

John 10:32 PPro-A1S
GRK: αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε
INT: of them work me do you stone

John 11:25 PPro-A1S
GRK: πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ
INT: believes on me even if he die

John 11:26 PPro-A1S
GRK: πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ
INT: believes on me never not

John 12:8 PPro-A1S
GRK: μεθ' ἑαυτῶν ἐμὲ δὲ οὐ
INT: with you me however not

John 12:30 PPro-A1S
GRK: Οὐ δι' ἐμὲ ἡ φωνὴ
INT: Not because of me the voice

John 12:44 PPro-A1S
GRK: πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ πιστεύει
INT: believes on me not believes

John 12:44 PPro-A1S
GRK: πιστεύει εἰς ἐμὲ ἀλλὰ εἰς
INT: believes on me but on

John 12:45 PPro-A1S
GRK: ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν
INT: he that beholds me beholds the [one]

John 12:46 PPro-A1S
GRK: πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ
INT: believes on me in the

John 12:48 PPro-A1S
GRK: ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ
INT: He that rejects me and not

John 13:18 PPro-A1S
GRK: ἐπῆρεν ἐπ' ἐμὲ τὴν πτέρναν
INT: lifted up against me the heel

John 13:20 PPro-A1S
GRK: τινα πέμψω ἐμὲ λαμβάνει ὁ
INT: any I shall send me receives the [one who]

John 13:20 PPro-A1S
GRK: ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει
INT: the [one who] moreover me receives receives

John 14:1 PPro-A1S
GRK: καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε
INT: also on me believe

John 14:9 PPro-A1S
GRK: ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακεν τὸν
INT: He that has seen me has seen the

John 14:12 PPro-A1S
GRK: πιστεύων εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα
KJV: the works that I do shall he do
INT: believes on me the works

John 15:18 PPro-A1S
GRK: γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν
INT: you know that me before you

John 15:20 PPro-A1S
GRK: αὐτοῦ εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν καὶ
INT: of him If me they persecuted also

John 15:23 PPro-A1S
GRK: ἐμὲ μισῶν καὶ
INT: He that me hates also

John 15:24 PPro-A1S
GRK: μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν
INT: have hated both me and the

John 16:3 PPro-A1S
GRK: πατέρα οὐδὲ ἐμέ
INT: Father nor me

John 16:9 PPro-A1S
GRK: πιστεύουσιν εἰς ἐμέ
INT: they believe on me

John 16:14 PPro-A1S
GRK: ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει ὅτι
INT: He me will glorify for

John 16:23 PPro-A1S
GRK: τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε
INT: day of me not you will ask

John 16:27 PPro-A1S
GRK: ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε καὶ
KJV: have believed that I came out from
INT: because you me have loved and

John 17:18 PPro-A1S
GRK: καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς
INT: As me you did send into

John 17:20 PPro-A1S
GRK: αὐτῶν εἰς ἐμέ
INT: of them on me

John 17:23 PPro-A1S
GRK: αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας
INT: them as me you loved

John 18:8 PPro-A1S
GRK: εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε ἄφετε
INT: If therefore me you seek Allow

Acts 3:22 PPro-A1S
GRK: ὑμῶν ὡς ἐμέ αὐτοῦ ἀκούσεσθε
INT: of you like me him will you hear

Acts 7:37 PPro-A1S
GRK: ὑμῶν ὡς ἐμέ
INT: of you like me

Acts 8:24 PPro-A1S
GRK: ἐπέλθῃ ἐπ' ἐμὲ ὧν εἰρήκατε
INT: might come upon me of which you have spoken

Acts 13:25 PPro-A1S
GRK: ἔλεγεν Τί ἐμὲ ὑπονοεῖτε εἶναι
KJV: that I am? I am not
INT: he said Whom me do you suppose to be

Acts 13:25 PPro-A1S
GRK: ἔρχεται μετ' ἐμὲ οὗ οὐκ
INT: he comes after me of whom not

Acts 22:6 PPro-A1S
GRK: ἱκανὸν περὶ ἐμέ
INT: great around me

Acts 24:19 PPro-A1S
GRK: ἔχοιεν πρὸς ἐμέ
INT: they may have against me

Acts 26:18 PPro-A1S
GRK: τῇ εἰς ἐμέ
INT: that [is] in me

Romans 1:15 PPro-A1S
GRK: τὸ κατ' ἐμὲ πρόθυμον καὶ
INT: as to me [there is] readiness also

Romans 10:20 PPro-A1S
GRK: ἐν τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν
INT: by those me not seeking

Romans 10:20 PPro-A1S
GRK: ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν
INT: I became to those me not enquiring after

Romans 15:3 PPro-A1S
GRK: ἐπέπεσαν ἐπ' ἐμέ
INT: fell on me

1 Corinthians 9:3 PPro-A1S
GRK: ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσίν ἐστιν
INT: defense to those me who examine is

1 Corinthians 15:10 PPro-A1S
GRK: ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ
KJV: yet not I, but the grace
INT: toward me not void

2 Corinthians 2:5 PPro-A1S
GRK: λελύπηκεν οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν ἀλλὰ
INT: has grieved not me has has grieved but

2 Corinthians 11:10 PPro-A1S
GRK: φραγήσεται εἰς ἐμὲ ἐν τοῖς
INT: will be sealed up as to me in the

2 Corinthians 12:6 PPro-A1S
GRK: τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ
INT: anyone as to me should reckon more than

2 Corinthians 12:9 PPro-A1S
GRK: ἐπισκηνώσῃ ἐπ' ἐμὲ ἡ δύναμις
INT: might dwell upon me the power

Ephesians 6:21 PPro-A1S
GRK: τὰ κατ' ἐμέ τί πράσσω
INT: the things concerning me what I am doing

Philippians 1:12 PPro-A1S
GRK: τὰ κατ' ἐμὲ μᾶλλον εἰς
INT: the things concerning me really to

Philippians 2:23 PPro-A1S
GRK: τὰ περὶ ἐμὲ ἐξαυτῆς
INT: the things concerning me at once

Philippians 2:27 PPro-A1S
GRK: ἀλλὰ καὶ ἐμέ ἵνα μὴ
INT: but also me that not

Colossians 4:7 PPro-A1S
GRK: Τὰ κατ' ἐμὲ πάντα γνωρίσει
INT: The things concerning me all will make known

2 Timothy 1:8 PPro-A1S
GRK: ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον
INT: of us nor me the prisoner

Philemon 1:17 PPro-A1S
GRK: αὐτὸν ὡς ἐμέ
INT: him as me

Revelation 1:17 PPro-A1S
GRK: αὐτοῦ ἐπ' ἐμὲ λέγων Μὴ
KJV: Fear not; I am the first
INT: of him upon me saying not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page