Zephaniah 3:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6256 [e]bā-‘êṯבָּעֵ֤תAt that timeNoun
1931 [e]ha-hîהַהִיא֙At thatPro
935 [e]’ā-ḇîאָבִ֣יאwill I bringVerb
853 [e]’eṯ-ḵem,אֶתְכֶ֔ם - Acc
6256 [e]ū-ḇā-‘êṯוּבָעֵ֖ת[again] you even in the timeNoun
6908 [e]qab-bə-ṣîקַבְּצִ֣יthat I gatherVerb
853 [e]’eṯ-ḵem;אֶתְכֶ֑םyouAcc
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
5414 [e]’et-tênאֶתֵּ֨ןI will makeVerb
853 [e]’eṯ-ḵemאֶתְכֶ֜םyouAcc
8034 [e]lə-šêmלְשֵׁ֣םa nameNoun
8416 [e]wə-liṯ-hil-lāh,וְלִתְהִלָּ֗הand a praiseNoun
3605 [e]bə-ḵōlבְּכֹל֙Among allNoun
5971 [e]‘am-mêעַמֵּ֣יpeopleNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֔רֶץof the earthNoun
7725 [e]bə-šū-ḇîבְּשׁוּבִ֧יwhen I turn backVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7622 [e]šə-ḇū-ṯê-ḵemשְׁבוּתֵיכֶ֛םyour captivityNoun
5869 [e]lə-‘ê-nê-ḵemלְעֵינֵיכֶ֖םbefore your eyesNoun
559 [e]’ā-marאָמַ֥רsaidVerb
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
צפניה 3:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בָּעֵ֤ת הַהִיא֙ אָבִ֣יא אֶתְכֶ֔ם וּבָעֵ֖ת קַבְּצִ֣י אֶתְכֶ֑ם כִּֽי־אֶתֵּ֨ן אֶתְכֶ֜ם לְשֵׁ֣ם וְלִתְהִלָּ֗ה בְּכֹל֙ עַמֵּ֣י הָאָ֔רֶץ בְּשׁוּבִ֧י אֶת־שְׁבוּתֵיכֶ֛ם לְעֵינֵיכֶ֖ם אָמַ֥ר יְהוָֽה׃

צפניה 3:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם כי־אתן אתכם לשם ולתהלה בכל עמי הארץ בשובי את־שבותיכם לעיניכם אמר יהוה׃

Links
Zephaniah 3:20Zephaniah 3:20 Text AnalysisZephaniah 3:20 InterlinearZephaniah 3:20 MultilingualZephaniah 3:20 TSKZephaniah 3:20 Cross ReferencesZephaniah 3:20 Bible HubZephaniah 3:20 Biblia ParalelaZephaniah 3:20 Chinese BibleZephaniah 3:20 French BibleZephaniah 3:20 German Bible

Bible Hub
Zephaniah 3:19
Top of Page
Top of Page