Numbers 8:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]wə-lā-qə-ḥūוְלָֽקְחוּ֙Then let them takeVerb
6499 [e]parפַּ֣רa bullNoun
1121 [e]ben-בֶּן־a sonNoun
1241 [e]bā-qār,בָּקָ֔רof a head of cattleNoun
4503 [e]ū-min-ḥā-ṯōw,וּמִנְחָת֔וֹand with its grain offeringNoun
5560 [e]sō-leṯסֹ֖לֶת[even] fine flourNoun
1101 [e]bə-lū-lāhבְּלוּלָ֣הmixedVerb
8081 [e]ḇaš-šā-men;בַשָּׁ֑מֶןwith oilNoun
6499 [e]ū-p̄ar-וּפַר־and bullNoun
8145 [e]šê-nîשֵׁנִ֥יanotherNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־sonNoun
1241 [e]bā-qārבָּקָ֖רof a head of cattleNoun
3947 [e]tiq-qaḥתִּקַּ֥חshall you takeVerb
2403 [e]lə-ḥaṭ-ṭāṯ.לְחַטָּֽאת׃for a sin offeringNoun
Hebrew Texts
במדבר 8:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלָֽקְחוּ֙ פַּ֣ר בֶּן־בָּקָ֔ר וּמִנְחָתֹ֔ו סֹ֖לֶת בְּלוּלָ֣ה בַשָּׁ֑מֶן וּפַר־שֵׁנִ֥י בֶן־בָּקָ֖ר תִּקַּ֥ח לְחַטָּֽאת׃

במדבר 8:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולקחו פר בן־בקר ומנחתו סלת בלולה בשמן ופר־שני בן־בקר תקח לחטאת׃

Links
Numbers 8:8Numbers 8:8 Text AnalysisNumbers 8:8 InterlinearNumbers 8:8 MultilingualNumbers 8:8 TSKNumbers 8:8 Cross ReferencesNumbers 8:8 Bible HubNumbers 8:8 Biblia ParalelaNumbers 8:8 Chinese BibleNumbers 8:8 French BibleNumbers 8:8 German Bible

Bible Hub
Numbers 8:7
Top of Page
Top of Page