Numbers 19:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yə-ṯāhוְהָיְתָ֥הAnd it shall beVerb
  lā-hemלָּהֶ֖םtoPrep
2708 [e]lə-ḥuq-qaṯלְחֻקַּ֣תstatuteNoun
5769 [e]‘ō-w-lām;עוֹלָ֑םa perpetualNoun
5137 [e]ū-maz-zêhוּמַזֵּ֤הthat he who sprinklesVerb
4325 [e]mê-מֵֽי־the waterNoun
5079 [e]han-nid-dāhהַנִּדָּה֙of separationNoun
3526 [e]yə-ḵab-bêsיְכַבֵּ֣סshall washVerb
899 [e]bə-ḡā-ḏāw,בְּגָדָ֔יוhis clothesNoun
5060 [e]wə-han-nō-ḡê-a‘וְהַנֹּגֵ֙עַ֙and he who touchesVerb
4325 [e]bə-mêבְּמֵ֣יthe waterNoun
5079 [e]han-nid-dāh,הַנִּדָּ֔הof separationNoun
2930 [e]yiṭ-māיִטְמָ֖אshall be uncleanVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
6153 [e]hā-‘ā-reḇ.הָעָֽרֶב׃eveningNoun
Hebrew Texts
במדבר 19:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיְתָ֥ה לָּהֶ֖ם לְחֻקַּ֣ת עֹולָ֑ם וּמַזֵּ֤ה מֵֽי־הַנִּדָּה֙ יְכַבֵּ֣ס בְּגָדָ֔יו וְהַנֹּגֵ֙עַ֙ בְּמֵ֣י הַנִּדָּ֔ה יִטְמָ֖א עַד־הָעָֽרֶב׃

במדבר 19:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיתה להם לחקת עולם ומזה מי־הנדה יכבס בגדיו והנגע במי הנדה יטמא עד־הערב׃

Links
Numbers 19:21Numbers 19:21 Text AnalysisNumbers 19:21 InterlinearNumbers 19:21 MultilingualNumbers 19:21 TSKNumbers 19:21 Cross ReferencesNumbers 19:21 Bible HubNumbers 19:21 Biblia ParalelaNumbers 19:21 Chinese BibleNumbers 19:21 French BibleNumbers 19:21 German Bible

Bible Hub
Numbers 19:20
Top of Page
Top of Page