Micah 5:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7489 [e]wə-rā-‘ūוְרָע֞וּAnd they shall wasteVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
776 [e]’e-reṣאֶ֤רֶץthe landNoun
804 [e]’aš-šūrאַשּׁוּר֙of AssyriaNoun
2719 [e]ba-ḥe-reḇ,בַּחֶ֔רֶבwith the swordNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
776 [e]’e-reṣאֶ֥רֶץthe landNoun
5248 [e]nim-rōḏנִמְרֹ֖דof NimrodNoun
6607 [e]bip̄-ṯā-ḥe-hā;בִּפְתָחֶ֑יהָat its entrancesNoun
5337 [e]wə-hiṣ-ṣîlוְהִצִּיל֙thus shall he deliverVerb
804 [e]mê-’aš-šūr,מֵֽאַשּׁ֔וּר[us] from the AssyrianNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־WhenConj
935 [e]yā-ḇō-wיָב֣וֹאhe comesVerb
776 [e]ḇə-’ar-ṣê-nū,בְאַרְצֵ֔נוּinto our landNoun
3588 [e]wə-ḵîוְכִ֥יwhenConj
1869 [e]yiḏ-rōḵיִדְרֹ֖ךְhe treadsVerb
1366 [e]biḡ-ḇū-lê-nū.בִּגְבוּלֵֽנוּ׃inside our bordersNoun
  sס -  
Hebrew Texts
מיכה 5:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְרָע֞וּ אֶת־אֶ֤רֶץ אַשּׁוּר֙ בַּחֶ֔רֶב וְאֶת־אֶ֥רֶץ נִמְרֹ֖ד בִּפְתָחֶ֑יהָ וְהִצִּיל֙ מֵֽאַשּׁ֔וּר כִּֽי־יָבֹ֣וא בְאַרְצֵ֔נוּ וְכִ֥י יִדְרֹ֖ךְ בִּגְבוּלֵֽנוּ׃ ס

מיכה 5:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ורעו את־ארץ אשור בחרב ואת־ארץ נמרד בפתחיה והציל מאשור כי־יבוא בארצנו וכי ידרך בגבולנו׃ ס

Links
Micah 5:6Micah 5:6 Text AnalysisMicah 5:6 InterlinearMicah 5:6 MultilingualMicah 5:6 TSKMicah 5:6 Cross ReferencesMicah 5:6 Bible HubMicah 5:6 Biblia ParalelaMicah 5:6 Chinese BibleMicah 5:6 French BibleMicah 5:6 German Bible

Bible Hub
Micah 5:5
Top of Page
Top of Page