Judges 18:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6030 [e]way-ya-‘ă-nūוַֽיַּעֲנ֞וּThen answeredVerb
2568 [e]ḥă-mê-šeṯחֲמֵ֣שֶׁתthe fiveNoun
582 [e]hā-’ă-nā-šîm,הָאֲנָשִׁ֗יםmenNoun
1980 [e]ha-hō-lə-ḵîmהַהֹלְכִים֮that wentVerb
7270 [e]lə-rag-gêlלְרַגֵּל֮to spyVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֣רֶץthe countryNoun
3919 [e]la-yišלַיִשׁ֒of LaishNoun
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּֽאמְרוּ֙and saidVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
251 [e]’ă-ḥê-hem,אֲחֵיהֶ֔םtheir brothersNoun
3045 [e]hay-ḏa‘-tem,הַיְדַעְתֶּ֗םDo you knowVerb
3588 [e]כִּ֠יthatConj
3426 [e]yêšיֵ֣שׁthere isSubst
1004 [e]bab-bāt-tîmבַּבָּתִּ֤יםhousesNoun
428 [e]hā-’êl-lehהָאֵ֙לֶּה֙in thesePro
646 [e]’ê-p̄ō-wḏאֵפ֣וֹדan ephodNoun
8655 [e]ū-ṯə-rā-p̄îm,וּתְרָפִ֔יםand teraphimNoun
6459 [e]ū-p̄e-selוּפֶ֖סֶלand a graven imageNoun
4541 [e]ū-mas-sê-ḵāh;וּמַסֵּכָ֑הand a molten imageNoun
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֖הNowAdv
3045 [e]də-‘ūדְּע֥וּtherefore considerVerb
4100 [e]mah-מַֽה־whatPro
6213 [e]ta-‘ă-śū.תַּעֲשֽׂוּ׃you have to doVerb
Hebrew Texts
שופטים 18:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיַּעֲנ֞וּ חֲמֵ֣שֶׁת הָאֲנָשִׁ֗ים הַהֹלְכִים֮ לְרַגֵּל֮ אֶת־הָאָ֣רֶץ לַיִשׁ֒ וַיֹּֽאמְרוּ֙ אֶל־אֲחֵיהֶ֔ם הַיְדַעְתֶּ֗ם כִּ֠י יֵ֣שׁ בַּבָּתִּ֤ים הָאֵ֙לֶּה֙ אֵפֹ֣וד וּתְרָפִ֔ים וּפֶ֖סֶל וּמַסֵּכָ֑ה וְעַתָּ֖ה דְּע֥וּ מַֽה־תַּעֲשֽׂוּ׃

שופטים 18:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויענו חמשת האנשים ההלכים לרגל את־הארץ ליש ויאמרו אל־אחיהם הידעתם כי יש בבתים האלה אפוד ותרפים ופסל ומסכה ועתה דעו מה־תעשו׃

Links
Judges 18:14Judges 18:14 Text AnalysisJudges 18:14 InterlinearJudges 18:14 MultilingualJudges 18:14 TSKJudges 18:14 Cross ReferencesJudges 18:14 Bible HubJudges 18:14 Biblia ParalelaJudges 18:14 Chinese BibleJudges 18:14 French BibleJudges 18:14 German Bible

Bible Hub
Judges 18:13
Top of Page
Top of Page