Daniel 7:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7920 [e]miś-tak-kalמִשְׂתַּכַּ֨לWhile I was contemplatingVerb
1934 [e]hă-wêṯהֲוֵ֜יתbecomeVerb
7162 [e]bə-qar-nay-yā,בְּקַרְנַיָּ֗אthe hornsNoun
431 [e]wa-’ă-lūוַ֠אֲלוּand beholdInj
7162 [e]qe-renקֶ֣רֶןhorn themNoun
317 [e]’ā-ḥo-rîאָחֳרִ֤יanotherAdj
2192 [e]zə-‘ê-rāhזְעֵירָה֙littleAdj
5559 [e]sil-qāṯסִלְקָ֣תthere came upVerb
  [bê-nê-hō-wn[בֵּינֵיהֹון -  
  ḵ]כ] -  
997 [e](bê-nê-hên,(בֵּֽינֵיהֵ֔ןamongPrep
  q)ק) -  
8532 [e]ū-ṯə-lāṯ,וּתְלָ֗תand whom there were threeNoun
4481 [e]min-מִן־beforePrep
7162 [e]qar-nay-yāקַרְנַיָּא֙the hornsNoun
6933 [e]qaḏ-mā-yā-ṯā,קַדְמָ֣יָתָ֔אfirstAdj
  [’eṯ-‘ă-qa-rū[אֶתְעֲקַרוּ -  
  ḵ]כ] -  
6132 [e](’eṯ-‘ă-qa-rāh(אֶתְעֲקַ֖רָהplucked up by the rootsVerb
  q)ק) -  
4481 [e]min-מִן־ofPrep
  [qo-ḏā-may-yah[קֳדָמַיַּהּ -  
  ḵ]כ] -  
6925 [e](qo-ḏā-mah;(קֳדָמַ֑הּbeforePrep
  q)ק) -  
431 [e]wa-’ă-lūוַאֲל֨וּand behold [were]Inj
5870 [e]‘ay-nînעַיְנִ֜יןeyesNoun
5870 [e]kə-‘ay-nêכְּעַיְנֵ֤יlike the eyesNoun
606 [e]’ă-nā-šāאֲנָשָׁא֙of manNoun
7162 [e]bə-qar-nā-בְּקַרְנָא־hornNoun
1668 [e]ḏā,דָ֔אin thisPro
6433 [e]ū-p̄umוּפֻ֖םand a mouthNoun
4449 [e]mə-mal-lilמְמַלִּ֥לspeakingVerb
7260 [e]raḇ-rə-ḇān.רַבְרְבָֽן׃great thingsAdj
Hebrew Texts
דניאל 7:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מִשְׂתַּכַּ֨ל הֲוֵ֜ית בְּקַרְנַיָּ֗א וַ֠אֲלוּ קֶ֣רֶן אָחֳרִ֤י זְעֵירָה֙ סִלְקָ֣ת [בֵּינֵיהֹון כ] (בֵּֽינֵיהֵ֔ן ק) וּתְלָ֗ת מִן־קַרְנַיָּא֙ קַדְמָ֣יָתָ֔א [אֶתְעֲקַרוּ כ] (אֶתְעֲקַ֖רָה ק) מִן־ [קֳדָמַיַּהּ כ] (קֳדָמַ֑הּ ק) וַאֲל֨וּ עַיְנִ֜ין כְּעַיְנֵ֤י אֲנָשָׁא֙ בְּקַרְנָא־דָ֔א וּפֻ֖ם מְמַלִּ֥ל רַבְרְבָֽן׃

דניאל 7:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
משתכל הוית בקרניא ואלו קרן אחרי זעירה סלקת [ביניהון כ] (ביניהן ק) ותלת מן־קרניא קדמיתא [אתעקרו כ] (אתעקרה ק) מן־ [קדמיה כ] (קדמה ק) ואלו עינין כעיני אנשא בקרנא־דא ופם ממלל רברבן׃

Links
Daniel 7:8Daniel 7:8 Text AnalysisDaniel 7:8 InterlinearDaniel 7:8 MultilingualDaniel 7:8 TSKDaniel 7:8 Cross ReferencesDaniel 7:8 Bible HubDaniel 7:8 Biblia ParalelaDaniel 7:8 Chinese BibleDaniel 7:8 French BibleDaniel 7:8 German Bible

Bible Hub
Daniel 7:7
Top of Page
Top of Page