2 Kings 21:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5203 [e]wə-nā-ṭaš-tî,וְנָטַשְׁתִּ֗יAnd I will forsakeVerb
853 [e]’êṯאֵ֚ת - Acc
7611 [e]šə-’ê-rîṯשְׁאֵרִ֣יתthe remnantNoun
5159 [e]na-ḥă-lā-ṯî,נַחֲלָתִ֔יof my inheritanceNoun
5414 [e]ū-nə-ṯat-tîmוּנְתַתִּ֖יםand deliver themVerb
3027 [e]bə-yaḏבְּיַ֣דinto the handNoun
341 [e]’ō-yə-ḇê-hem;אֹֽיְבֵיהֶ֑םof their enemiesNoun
1961 [e]wə-hā-yūוְהָי֥וּand they shall becomeVerb
957 [e]lə-ḇazלְבַ֛זas plunderNoun
4933 [e]wə-lim-šis-sāhוְלִמְשִׁסָּ֖הand a spoilNoun
3605 [e]lə-ḵālלְכָל־to allNoun
341 [e]’ō-yə-ḇê-hem.אֹיְבֵיהֶֽם׃their enemiesNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 21:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָטַשְׁתִּ֗י אֵ֚ת שְׁאֵרִ֣ית נַחֲלָתִ֔י וּנְתַתִּ֖ים בְּיַ֣ד אֹֽיְבֵיהֶ֑ם וְהָי֥וּ לְבַ֛ז וְלִמְשִׁסָּ֖ה לְכָל־אֹיְבֵיהֶֽם׃

מלכים ב 21:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונטשתי את שארית נחלתי ונתתים ביד איביהם והיו לבז ולמשסה לכל־איביהם׃

Links
2 Kings 21:142 Kings 21:14 Text Analysis2 Kings 21:14 Interlinear2 Kings 21:14 Multilingual2 Kings 21:14 TSK2 Kings 21:14 Cross References2 Kings 21:14 Bible Hub2 Kings 21:14 Biblia Paralela2 Kings 21:14 Chinese Bible2 Kings 21:14 French Bible2 Kings 21:14 German Bible

Bible Hub
2 Kings 21:13
Top of Page
Top of Page