2 Chronicles 28:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8033 [e]wə-šāmוְ֠שָׁםthereAdv
1961 [e]hā-yāhהָיָ֨הwasVerb
5030 [e]nā-ḇîנָבִ֥יאBut a prophetNoun
3068 [e]Yah-wehלַֽיהוָה֮of the LORD [was]Noun
5752 [e]‘ō-ḏêḏעֹדֵ֣דOdedNoun
8034 [e]šə-mōwשְׁמוֹ֒whose nameNoun
3318 [e]way-yê-ṣê,וַיֵּצֵ֗אand he went outVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֤יbeforeNoun
6635 [e]haṣ-ṣā-ḇāהַצָּבָא֙the hostNoun
935 [e]hab-bāהַבָּ֣אthat cameVerb
8111 [e]lə-šō-mə-rō-wn,לְשֹׁמְר֔וֹןto SamariaNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרand saidVerb
  lā-hem,לָהֶ֗םto themPrep
2009 [e]hin-nêhהִ֠נֵּהBeholdPrt
2534 [e]ba-ḥă-maṯבַּחֲמַ֨תwas angryNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֧הbecause the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-אֱלֹהֵֽי־GodNoun
1 [e]’ă-ḇō-w-ṯê-ḵemאֲבוֹתֵיכֶ֛םof your fathersNoun
5921 [e]‘al-עַל־withPrep
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֖הJudahNoun
5414 [e]nə-ṯā-nāmנְתָנָ֣םhe has delivered themVerb
3027 [e]bə-yeḏ-ḵem;בְּיֶדְכֶ֑םinto your handNoun
2026 [e]wat-ta-har-ḡū-וַתַּֽהַרְגוּ־and you have slainVerb
  ḇāmבָ֣םin themPrep
2197 [e]ḇə-za-‘ap̄,בְזַ֔עַףin a rageNoun
5704 [e]‘aḏעַ֥דtoPrep
8064 [e]laš-šā-ma-yimלַשָּׁמַ֖יִםheavenNoun
5060 [e]hig-gî-a‘.הִגִּֽיעַ׃[that] reaches upVerb
Hebrew Texts
דברי הימים ב 28:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠שָׁם הָיָ֨ה נָבִ֥יא לַֽיהוָה֮ עֹדֵ֣ד שְׁמֹו֒ וַיֵּצֵ֗א לִפְנֵ֤י הַצָּבָא֙ הַבָּ֣א לְשֹׁמְרֹ֔ון וַיֹּ֣אמֶר לָהֶ֗ם הִ֠נֵּה בַּחֲמַ֨ת יְהוָ֧ה אֱלֹהֵֽי־אֲבֹותֵיכֶ֛ם עַל־יְהוּדָ֖ה נְתָנָ֣ם בְּיֶדְכֶ֑ם וַתַּֽהַרְגוּ־בָ֣ם בְזַ֔עַף עַ֥ד לַשָּׁמַ֖יִם הִגִּֽיעַ׃

דברי הימים ב 28:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושם היה נביא ליהוה עדד שמו ויצא לפני הצבא הבא לשמרון ויאמר להם הנה בחמת יהוה אלהי־אבותיכם על־יהודה נתנם בידכם ותהרגו־בם בזעף עד לשמים הגיע׃

Links
2 Chronicles 28:92 Chronicles 28:9 Text Analysis2 Chronicles 28:9 Interlinear2 Chronicles 28:9 Multilingual2 Chronicles 28:9 TSK2 Chronicles 28:9 Cross References2 Chronicles 28:9 Bible Hub2 Chronicles 28:9 Biblia Paralela2 Chronicles 28:9 Chinese Bible2 Chronicles 28:9 French Bible2 Chronicles 28:9 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 28:8
Top of Page
Top of Page