2 Chronicles 24:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ben-בֶּן־old [was]Noun
7651 [e]še-ḇa‘שֶׁ֤בַעsevenNoun
8141 [e]šā-nîmשָׁנִים֙yearsNoun
3101 [e]yō-’āšיֹאָ֣שׁJoashNoun
4427 [e]bə-mā-lə-ḵōw,בְּמָלְכ֔וֹwhen he began to reignVerb
705 [e]wə-’ar-bā-‘îmוְאַרְבָּעִ֣יםand fortyNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearsNoun
4427 [e]mā-laḵמָלַ֖ךְhe reignedVerb
3389 [e]bî-rū-šā-lim;בִּֽירוּשָׁלִָ֑םin JerusalemNoun
8034 [e]wə-šêmוְשֵׁ֣םand nameNoun
517 [e]’im-mōw,אִמּ֔וֹof His motherNoun
6645 [e]ṣiḇ-yāhצִבְיָ֖ה[was] also ZibiahNoun
  mib-bə-’êrמִבְּאֵ֥רfromPrep
884 [e]šā-ḇa‘.שָֽׁבַע׃BeershebaNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 24:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־שֶׁ֤בַע שָׁנִים֙ יֹאָ֣שׁ בְּמָלְכֹ֔ו וְאַרְבָּעִ֣ים שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּֽירוּשָׁלִָ֑ם וְשֵׁ֣ם אִמֹּ֔ו צִבְיָ֖ה מִבְּאֵ֥ר שָֽׁבַע׃

דברי הימים ב 24:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־שבע שנים יאש במלכו וארבעים שנה מלך בירושלם ושם אמו צביה מבאר שבע׃

Links
2 Chronicles 24:12 Chronicles 24:1 Text Analysis2 Chronicles 24:1 Interlinear2 Chronicles 24:1 Multilingual2 Chronicles 24:1 TSK2 Chronicles 24:1 Cross References2 Chronicles 24:1 Bible Hub2 Chronicles 24:1 Biblia Paralela2 Chronicles 24:1 Chinese Bible2 Chronicles 24:1 French Bible2 Chronicles 24:1 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 23:21
Top of Page
Top of Page