2 Chronicles 23:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7760 [e]way-yā-śî-mūוַיָּשִׂ֤ימוּso they laidVerb
  lāhלָהּ֙toPrep
3027 [e]yā-ḏa-yim,יָדַ֔יִםhandsNoun
935 [e]wat-tā-ḇō-wוַתָּב֛וֹאwhen she was comeVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3996 [e]mə-ḇō-wמְב֥וֹאat the entranceNoun
8179 [e]ša-‘ar-שַֽׁעַר־gateNoun
5483 [e]has-sū-sîmהַסּוּסִ֖יםof the horseNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתhouseNoun
4428 [e]ham-me-leḵ;הַמֶּ֑לֶךְof by the kingNoun
4191 [e]way-mî-ṯū-hāוַיְמִית֖וּהָand they slew herVerb
8033 [e]šām.שָֽׁם׃thereAdv
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 23:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּשִׂ֤ימוּ לָהּ֙ יָדַ֔יִם וַתָּבֹ֛וא אֶל־מְבֹ֥וא שַֽׁעַר־הַסּוּסִ֖ים בֵּ֣ית הַמֶּ֑לֶךְ וַיְמִית֖וּהָ שָֽׁם׃ פ

דברי הימים ב 23:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישימו לה ידים ותבוא אל־מבוא שער־הסוסים בית המלך וימיתוה שם׃ פ

Links
2 Chronicles 23:152 Chronicles 23:15 Text Analysis2 Chronicles 23:15 Interlinear2 Chronicles 23:15 Multilingual2 Chronicles 23:15 TSK2 Chronicles 23:15 Cross References2 Chronicles 23:15 Bible Hub2 Chronicles 23:15 Biblia Paralela2 Chronicles 23:15 Chinese Bible2 Chronicles 23:15 French Bible2 Chronicles 23:15 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 23:14
Top of Page
Top of Page