1 Chronicles 7:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֥יand The sonsNoun
3043 [e]yə-ḏî-‘ă-’êlיְדִיעֲאֵ֖לalso of JediaelNoun
1092 [e]bil-hān;בִּלְהָ֑ןBilhanNoun
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֣יand the sonsNoun
1092 [e]ḇil-hān,בִלְהָ֗ןof BilhanNoun
  [yə-‘îš[יְעִישׁ -  
  ḵ]כ] -  
3266 [e](yə-‘ūš(יְע֡וּשׁJeushNoun
  q)ק) -  
1144 [e]ū-ḇin-yā-minוּ֠בִנְיָמִןand BenjaminNoun
164 [e]wə-’ê-hūḏוְאֵה֤וּדand EhudNoun
3668 [e]ū-ḵə-na-‘ă-nāhוּֽכְנַעֲנָה֙and ChenaanahNoun
2133 [e]wə-zê-ṯān,וְזֵיתָ֔ןand ZethanNoun
8659 [e]wə-ṯar-šîšוְתַרְשִׁ֖ישׁand TharshishNoun
300 [e]wa-’ă-ḥî-šā-ḥar.וַאֲחִישָֽׁחַר׃and AhishaharNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 7:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֥י יְדִיעֲאֵ֖ל בִּלְהָ֑ן וּבְנֵ֣י בִלְהָ֗ן [יְעִישׁ כ] (יְע֡וּשׁ ק) וּ֠בִנְיָמִן וְאֵה֤וּד וּֽכְנַעֲנָה֙ וְזֵיתָ֔ן וְתַרְשִׁ֖ישׁ וַאֲחִישָֽׁחַר׃

דברי הימים א 7:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני ידיעאל בלהן ובני בלהן [יעיש כ] (יעוש ק) ובנימן ואהוד וכנענה וזיתן ותרשיש ואחישחר׃

Links
1 Chronicles 7:101 Chronicles 7:10 Text Analysis1 Chronicles 7:10 Interlinear1 Chronicles 7:10 Multilingual1 Chronicles 7:10 TSK1 Chronicles 7:10 Cross References1 Chronicles 7:10 Bible Hub1 Chronicles 7:10 Biblia Paralela1 Chronicles 7:10 Chinese Bible1 Chronicles 7:10 French Bible1 Chronicles 7:10 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 7:9
Top of Page
Top of Page