1 Chronicles 3:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֥יand the sonsNoun
7935 [e]šə-ḵan-yāhשְׁכַנְיָ֖הof ShechaniahNoun
8098 [e]šə-ma‘-yāh;שְׁמַעְיָ֑הShemaiahNoun
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֣יand the sonsNoun
8098 [e]šə-ma‘-yāh,שְׁמַעְיָ֗הof ShemaiahNoun
2407 [e]ḥaṭ-ṭūšחַטּ֡וּשׁHattushNoun
3008 [e]wə-yiḡ-’ālוְ֠יִגְאָלand IgealNoun
1282 [e]ū-ḇā-rî-aḥוּבָרִ֧יחַand BariahNoun
5294 [e]ū-nə-‘ar-yāhוּנְעַרְיָ֛הand NeariahNoun
8202 [e]wə-šā-p̄āṭוְשָׁפָ֖טand ShaphatNoun
8337 [e]šiš-šāh.שִׁשָּֽׁה׃sixNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 3:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֥י שְׁכַנְיָ֖ה שְׁמַעְיָ֑ה וּבְנֵ֣י שְׁמַעְיָ֗ה חַטּ֡וּשׁ וְ֠יִגְאָל וּבָרִ֧יחַ וּנְעַרְיָ֛ה וְשָׁפָ֖ט שִׁשָּֽׁה׃

דברי הימים א 3:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני שכניה שמעיה ובני שמעיה חטוש ויגאל ובריח ונעריה ושפט ששה׃

Links
1 Chronicles 3:221 Chronicles 3:22 Text Analysis1 Chronicles 3:22 Interlinear1 Chronicles 3:22 Multilingual1 Chronicles 3:22 TSK1 Chronicles 3:22 Cross References1 Chronicles 3:22 Bible Hub1 Chronicles 3:22 Biblia Paralela1 Chronicles 3:22 Chinese Bible1 Chronicles 3:22 French Bible1 Chronicles 3:22 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 3:21
Top of Page
Top of Page